ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 8 35929 เด็กชาย พชรพล แจ้งอรุณ 20
2 ม. 1/9 31 35946 เด็กหญิง พิมพ์ชนก วะนานาม 20
3 ม. 1/9 38 35959 เด็กหญิง บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น 20
4 ม. 1/9 39 35964 เด็กหญิง กุลดรินทร์ หมู่พยัด 20
5 ม. 1/12 1 36078 เด็กชาย ธนภัทร พุ่มมา 20
6 ม. 1/12 2 36079 เด็กชาย สิรวิชญ์ ชลธี 20
7 ม. 2/3 18 34978 เด็กหญิง กัญญาดา มิ่งพรสมาน 20
8 ม. 2/3 19 34979 เด็กหญิง กัญญาภัค ขนาดนิด 20
9 ม. 2/3 20 34980 เด็กหญิง ณัฏฐมน เขียวตี๋ 20
10 ม. 2/3 22 34982 เด็กหญิง ณิชาภัทร สง่าวงศ์ 20
11 ม. 2/3 27 34987 เด็กหญิง พัชรพร โพธิมีชัย 20
12 ม. 2/3 31 34992 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ผันสูงเนิน 20
13 ม. 2/3 32 34993 เด็กหญิง สิริรัญญา แอบยิ้ม 20
14 ม. 2/4 29 35027 เด็กหญิง ศิริภา พากเพียร 20
15 ม. 2/4 34 35414 เด็กหญิง ลภัสรดา ศรีอรุณกิจจา 20
16 ม. 3/10 38 34456 เด็กหญิง มัลลิกา เวยยาวัจมัย 20
17 ม. 3/10 43 34541 เด็กหญิง กุลิสรา ทองสม 20
18 ม. 3/14 1 34444 เด็กชาย เตชินท์ มาเจริญ 20
19 ม. 3/14 3 34484 เด็กชาย ดุสิต เสริฐคัมภ์ศร 20
20 ม. 3/14 4 34512 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสว 20
21 ม. 3/14 22 34990 เด็กชาย ณัฐชนน ทัศนนพนันท์ 20
22 ม. 4/3 7 33375 นาย เจตริน จันตระกูลชัย 20
23 ม. 4/3 28 33411 นางสาว สุมิตรา ดวงสาพล 20
24 ม. 4/3 31 33443 นางสาว สิริธร ทรายแก้ว 20
25 ม. 4/4 28 33397 นางสาว กัณฑ์กนก เกิดแก่น 20
26 ม. 4/12 30 33748 นางสาว วนัชพร แก้วรุจินันท์ 20
27 ม. 4/13 1 33539 นาย ภูบดี ใคร่นุ่นภา 20
28 ม. 4/13 23 33738 นางสาว พิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ 20
29 ม. 5/2 20 32473 นางสาว จิณห์นิภา สกุลเมือง 20
30 ม. 5/3 6 32680 นาย สิทธิโชค วรคันทักษ์ 20
31 ม. 5/3 27 32694 นางสาว นภัสวรรณ คำภูมี 20
32 ม. 5/4 3 32528 นาย กิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ 20
33 ม. 5/5 20 32516 นางสาว นรรธภรณ์ เกษนอก 20
34 ม. 5/6 28 32656 นางสาว ศิราณี สีเขียว 20
35 ม. 5/6 31 32704 นางสาว ภัทรา คงกระพันธุ์ 20
36 ม. 5/6 41 32908 นางสาว สุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญ 20
37 ม. 5/7 26 32703 นางสาว พัชรลดา หรั่งเล็ก 20
38 ม. 5/12 39 32957 นางสาว สิริอัจฉริยา ชลธี 20
39 ม. 5/13 42 32961 นางสาว ไอลดา แสงย้อย 20