ดนตรีไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/14 3 35048 เด็กชาย กฤษณะ ปราณี 20
2 ม. 1/14 4 35072 เด็กชาย กุลพัทธ์ สุขจิตต์ 20
3 ม. 1/14 10 35255 เด็กชาย นันทกร หงษ์ทอง 20
4 ม. 1/14 11 35264 เด็กชาย นิธิพัฒน์ นวลรัมย์ 20
5 ม. 1/14 15 35375 เด็กชาย ภานุพงศ์ พ่วงความสุข 20
6 ม. 1/14 16 35379 เด็กชาย ภาสวิชญ์ ศิลธรรม 20
7 ม. 1/14 26 35040 เด็กหญิง กรกนก คลังบ้านงิ้ว 20
8 ม. 1/14 31 35154 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีอินทร์ 20
9 ม. 1/14 36 35281 เด็กหญิง ปณยา ใจหาญ 20
10 ม. 1/14 37 35304 เด็กหญิง ปัญจรัตน์ ธราพร 20
11 ม. 1/14 43 35451 เด็กหญิง ศิรประภา ปะจะนัง 20
12 ม. 2/14 10 34589 เด็กชาย อภินันท์ อ่ำพาธ 20
13 ม. 2/14 14 34602 เด็กชาย พุทธชาต จู้ฉิ้ม 20
14 ม. 2/14 28 34590 เด็กหญิง ชญานิศ สิงหสุต 20
15 ม. 2/14 34 34608 เด็กหญิง สิริลักษณ์ ศุนาลัย 20
16 ม. 2/14 35 34609 เด็กหญิง ชัญญา วุฒิธนานันท์ 20
17 ม. 3/14 30 33839 นาย ภูธเนศ ยังกมลโสภา 20
18 ม. 3/14 31 33840 เด็กชาย พชรดนัย เพชรน้ำทอง 20
19 ม. 3/14 32 33845 นาย ปฏิภาณ จารีย์ 20
20 ม. 3/14 34 33853 นาย อนุภัทร เอี่ยมเจริญสุข 20
21 ม. 3/14 38 33667 เด็กหญิง มนต์ธิรา เข็มทอง 20
22 ม. 3/14 39 33696 เด็กหญิง ฟ้างาม บัวลอย 20
23 ม. 3/14 44 33824 นางสาว ภัทรวดี ยาน้อย 20
24 ม. 3/14 45 33828 เด็กหญิง เพียรศรี มีลาภกิจ 20
25 ม. 3/14 47 33846 เด็กหญิง อนันตญา คงเมฆา 20
26 ม. 3/14 48 33847 นางสาว นภัสสร สุวรรณรงค์ 20
27 ม. 4/7 45 33059 นางสาว อุษณา ฟักแสง 20
28 ม. 4/8 44 35570 นางสาว สุภณิดา ขุนภักนา 20
29 ม. 4/10 9 33016 นาย ฐิติ ธีระพงษ์วัฒนา 20
30 ม. 4/10 13 35579 นาย วิษณุพงษ์ โพธิ์ศรี 20
31 ม. 4/11 36 33052 นางสาว ศิรประภา นาคเกิด 20
32 ม. 4/11 38 35590 นางสาว คีตภัทร ศรีเกตุ 20
33 ม. 5/8 21 32218 นาย สิปปกร สมอุ่มจารย์ 20
34 ม. 5/11 27 32215 นาย สรรเพชญ แจ้งสว่าง 20
35 ม. 5/12 24 32227 นางสาว ปรียาภรณ์ ปั้นบุญชู 20
36 ม. 5/12 26 32230 นางสาว เมษา หิ้วพิมาย 20
37 ม. 5/12 30 34687 นางสาว พรรพสา ม่วงทอง 20
38 ม. 5/12 31 34688 นางสาว ปณิชา ไชยเชษฐ 20
39 ม. 5/12 32 34690 นางสาว สุมาลี รินทอง 20
40 ม. 5/13 14 32220 นาย อัศวเดช สมพันธ์แพ 20
41 ม. 5/13 35 34689 นางสาว พรนภา อุบลรัตน์ 20
42 ม. 6/8 11 31380 นาย ศักดิ์ชัย ก้องสนั่น 20
43 ม. 6/8 33 31403 นางสาว สุดารัตน์ หนูเสน 20
44 ม. 6/8 41 33878 นางสาว ญาตาวี เธียรสำราญ 20
45 ม. 6/13 39 31398 นางสาว รธีร กฤษณ์สุวรรณ 20