ภาษาพาสนุกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 5/2 11 31827 นาย ปณิธิ ภูริอภิบาล 20
2 ม. 5/2 35 31852 นางสาว ปรางทิพย์ อยู่สุข 20
3 ม. 5/2 36 31853 นางสาว กานดา มะเดื่อสวน 20
4 ม. 5/2 41 31902 นางสาว ปรารถนา เขื่อนขวาวงศ์ 20
5 ม. 5/2 47 32367 นางสาว สรัญญา วงศ์เจริญ 20
6 ม. 5/3 6 31722 นาย ธนพล ยุวะเสวี 20
7 ม. 5/3 7 31727 นาย ศิรสิทธิ์ ศรีวงศ์พนาเวศ 20
8 ม. 5/3 8 31729 นาย สิขเรศ ทองจันทร์นาม 20
9 ม. 5/3 26 31741 นางสาว ธิษณามดี เหมือนมา 20
10 ม. 5/3 37 31893 นางสาว ชนากานต์ ประสมแก้ว 20
11 ม. 5/4 7 31728 นาย สรัล ปลื้มพล 20
12 ม. 5/4 16 31642 นางสาว ภคพร ห้องโสภา 20
13 ม. 5/4 17 31644 นางสาว วรรณพร อภัยภักดิ์ 20
14 ม. 5/4 18 31647 นางสาว ศุภาพิชญ์ อุ้ยอิ่มทรัพย์ 20
15 ม. 5/4 36 31808 นางสาว โยษิดา พลังสันติกุล 20
16 ม. 5/4 38 31863 นางสาว สุตาภัทร อายุวัฒน์ 20
17 ม. 5/4 39 31899 นางสาว ธิติมา สารีรูป 20
18 ม. 5/4 40 31901 นางสาว นิชาภา ชุมเปีย 20
19 ม. 5/4 42 31950 นางสาว นัทชา ตรีนิธิรัตนกุล 20
20 ม. 5/5 4 31789 นาย อนุพงศ์ สินสุพรรณ์ 20
21 ม. 5/5 10 31922 นาย ต้นน้ำ ศรีสุริยเวศน์ 20
22 ม. 5/6 3 31776 นาย นันทิพัฒน์ พุ่มพวง 20
23 ม. 5/6 4 31869 นาย ชนกันต์ ตัถยานุกูล 20
24 ม. 5/6 6 31882 นาย ลาภิศ ธารินธนบดี 20
25 ม. 5/6 15 32021 นาย ภาสวร ประจงการ 20
26 ม. 5/6 39 34184 นางสาว กรรวี สงวนวงษ์ 20
27 ม. 5/6 40 34638 นางสาว ปรียากร กรรณสูตร 20
28 ม. 5/6 46 34662 นางสาว อภิญญา ลัภยานันท์ 20
29 ม. 5/7 3 31724 นาย ปิยภัทร์ เชาว์กีรติกุล 20
30 ม. 5/7 4 31778 นาย ปริญญา นิ่มฟัก 20
31 ม. 5/7 5 31818 นาย กิตติพล บุตรโคษา 20
32 ม. 5/10 12 31876 นาย บูรณพงศ์ ธนีเจริญ 20
33 ม. 5/10 16 31928 นาย ปาณัสม์ จันทร์ขันศรี 20
34 ม. 5/10 27 32362 นาย กรพัชร ทองวัฒนานนท์ 20
35 ม. 5/10 29 31860 นางสาว ศศิพิมพ์ วงษ์วาร 20
36 ม. 5/10 30 31898 นางสาว ธันยนันท์ เผือกวัฒนะ 20
37 ม. 5/10 32 31914 นางสาว สุวรรณวิภา ศรีไสว 20
38 ม. 5/10 37 32055 นางสาว ยศสวลี หลงรักษ์ 20
39 ม. 5/10 40 32167 นางสาว จิดาภา มีนิล 20
40 ม. 5/10 42 32170 นางสาว ปณิชา ภัทรธรวราดล 20
41 ม. 5/10 45 32242 นางสาว อภิญญา พิพัฒน์พุฒิไพศาล 20
42 ม. 5/11 3 31719 นาย ณภัทร เทศดี 20
43 ม. 5/11 10 31878 นาย ปวิณวัฒน์ รักษาวงศ์ 20
44 ม. 5/11 15 32028 นาย ชลสิทธิ์ โฉมบุตร 20
45 ม. 5/13 25 31894 นางสาว ชลพินทุ์ พุฒวงษ์ 20
46 ม. 5/13 28 32150 นางสาว ทิพย์วรรณ ฤทธิเรือง 20
47 ม. 5/13 29 32153 นางสาว ปนัดดา ตุงคะเศวต 20
48 ม. 5/13 31 32233 นางสาว รุ่งอรุณ สุ่มสังข์ 20
49 ม. 5/13 32 32240 นางสาว อนุธิดา บุญญา 20
50 ม. 5/13 33 34682 นางสาว วัลวลี สุรวัฒนชัย 20