อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 36 35993 เด็กหญิง อสมา เวมางคบวร 20
2 ม. 1/8 3 35829 เด็กชาย วรธิษณ์ คงทอง 20
3 ม. 2/10 22 35100 เด็กหญิง จุฑามาศ ศรีคำทา 20
4 ม. 2/10 24 35110 เด็กหญิง ชลธิญา ล้ำเลิศ 20
5 ม. 2/10 28 35224 เด็กหญิง ธัญชนก พลายแก้ว 20
6 ม. 2/10 32 35315 เด็กหญิง ปาลิญา ศรีโสมาศ 20
7 ม. 2/10 34 35344 เด็กหญิง พิชญาภา แซ่ลี้ 20
8 ม. 2/10 36 35355 เด็กหญิง พีรญา เกษสงกา 20
9 ม. 2/10 42 35424 เด็กหญิง วรรณวิสา ทิพมณฑา 20
10 ม. 2/10 43 35433 เด็กหญิง วิชญาดา คำอ้น 20
11 ม. 2/10 44 35447 เด็กหญิง ศศิวิมล ทีฆะสุข 20
12 ม. 2/13 4 35138 เด็กชาย ฐิติกร เทียมกลาง 20
13 ม. 2/13 14 35259 เด็กชาย นันทวัฒน์ ชัชวาล 20
14 ม. 2/13 23 35357 เด็กชาย พีรยุทธิ์ คล้ายเจริญ 20
15 ม. 2/13 27 35494 เด็กชาย สุริยา นาใจเย็น 20
16 ม. 2/14 1 35042 เด็กชาย กรวิทย์ อัญญะมณี 20
17 ม. 2/14 5 35108 เด็กชาย ชยพล บัวสุก 20
18 ม. 2/14 9 35242 เด็กชาย ธีรภัทร พ่วงเครือ 20
19 ม. 2/14 19 35439 เด็กชาย วิริทธิ์พล ด้วงวิเศษ 20
20 ม. 2/14 20 35461 เด็กชาย สถิตคุณ กล่างสวัสดิ์ 20
21 ม. 3/5 29 34167 เด็กหญิง นันท์นภัส ฤาชาพันธ์ 20
22 ม. 4/10 10 33554 นาย ธนชาติ ภุมมาลี 20
23 ม. 4/10 26 33369 นางสาว นภัสวรรณ ศรีกำเหนิด 20