ศิลปหัตถกรรมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 42 35406 เด็กหญิง รมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโช 20
2 ม. 1/6 3 35156 เด็กชาย ณัฐนนท์ ศิริบุญนาม 20
3 ม. 1/6 22 35104 เด็กหญิง ชนัญชิตา ทองจันทร์ 20
4 ม. 1/6 41 35419 เด็กหญิง วนัชพร ตั้งสิทธิธาดา 20
5 ม. 1/11 26 35490 เด็กชาย สุรบดินทร์ แดงดง 20
6 ม. 1/12 3 35064 เด็กชาย กิตติภัทร สิทธิวงศ์ 20
7 ม. 1/12 40 35333 เด็กหญิง พรทิพย์ สีหา 20
8 ม. 1/12 42 35434 เด็กหญิง วิชญาพร ทองสุพล 20
9 ม. 1/12 45 35481 เด็กหญิง สุธาริณี ม่องโพธิ์ 20
10 ม. 1/13 27 35494 เด็กชาย สุริยา นาใจเย็น 20
11 ม. 2/4 21 34059 เด็กหญิง ภัคจีรา ท่าจีน 20
12 ม. 2/4 27 34069 เด็กหญิง ปารวี ศานติกุลลักษณ์ 20
13 ม. 2/13 24 34270 เด็กหญิง ณัฎฐิดา เทพี 20
14 ม. 2/13 28 34376 เด็กหญิง ณิชมน โคตรเคน 20
15 ม. 2/13 31 34464 เด็กหญิง เมธปิยา ทัดศรี 20
16 ม. 2/13 35 34487 เด็กหญิง มัธนา ภูพิมทอง 20
17 ม. 2/13 43 34533 เด็กหญิง วราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ 20
18 ม. 3/11 33 33541 เด็กหญิง อภิสรา ชัยมงคล 20
19 ม. 3/11 44 33713 เด็กหญิง ดวงใจ คำแก้ว 20
20 ม. 4/3 42 35543 นางสาว สุภิสรา วงศ์วิทวัส 20
21 ม. 4/4 39 35555 นางสาว จิรา พวงวาสนา 20
22 ม. 4/4 41 35558 นางสาว นริศรา เปรมเสถียร 20
23 ม. 4/11 17 32636 นางสาว ชนาภา ชะนะนาน 20
24 ม. 4/11 25 32788 นางสาว ช้องนาง ทองมาก 20
25 ม. 4/11 37 35589 นางสาว เกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลา 20
26 ม. 5/3 26 31741 นางสาว ธิษณามดี เหมือนมา 20
27 ม. 5/5 15 31986 นาย ปริภัทร บัณทิธาดาวิทย์ 20
28 ม. 5/6 18 32353 นาย เพิ่มพรม อนงค์พรยศกุล 20
29 ม. 5/6 19 34639 นาย ปรินทร ฉายรักษา 20
30 ม. 5/6 22 35622 นาย รพีพัฒ โอมาก 20
31 ม. 5/10 11 31868 นาย คชาวัช รัตติกาลชลากร 20
32 ม. 5/11 13 31988 นาย รัชชานนท์ แสงเรือง 20
33 ม. 5/11 15 32028 นาย ชลสิทธิ์ โฉมบุตร 20
34 ม. 5/12 1 31874 นาย ธราวิทย์ คงสำเร็จ 20
35 ม. 5/12 6 32017 นาย ธนดล เที่ยงธรรม 20
36 ม. 5/12 7 32022 นาย สุพศิน คุ้มจินดา 20
37 ม. 5/12 12 32180 นาย ปวริศ จันลาวงศ์ 20
38 ม. 5/13 5 32030 นาย ณัฐพงษ์ รัตนสุดใส 20
39 ม. 6/5 22 30825 นางสาว กวินนา แก้วเพ็ชร 20
40 ม. 6/5 39 31123 นางสาว กวิสรา แสงศิลป์มณี 20
41 ม. 6/5 42 31141 นางสาว พีรดา เคหะ 20