เพลินใจไปกับแสตมป์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 22 35076 เด็กหญิง เกวลิน ชำนาญยา 20
2 ม. 4/2 29 32746 เด็กหญิง ปพิชญา สุขประสงค์ 20
3 ม. 4/3 32 32752 นางสาว ภานุมาศ ประนิธิ 20
4 ม. 4/3 33 32753 นางสาว รุจิรา สุวรรณคำ 20
5 ม. 4/3 35 32804 นางสาว ภัณฑิรา พักแพรก 20
6 ม. 4/4 14 35552 นาย กิตติธัช เลิซวานิชย์กุล 20
7 ม. 4/5 33 32737 นางสาว ชุติกาญจน์ หนูเอียด 20
8 ม. 4/6 35 32742 นางสาว ต้นน้ำ จิรผาตินาถ 20
9 ม. 4/6 36 32749 นางสาว พันธิตรา สิงห์ชัย 20
10 ม. 4/6 37 32754 เด็กหญิง วราภรณ์ พุทธ์แก้ว 20
11 ม. 4/7 4 32468 นาย พีระพล ธีรไกรศรี 20
12 ม. 4/7 13 32731 นาย อนาวิล หยงสตาร์ 20
13 ม. 4/7 37 32893 นางสาว นันท์นภัส จันทร์บุญ 20
14 ม. 4/8 30 32801 นางสาว พรทิพย์ แดงน้อย 20
15 ม. 4/11 30 32897 นางสาว พอใจ จันทร์ละออ 20
16 ม. 4/11 40 35593 นางสาว นคนันทินี ฮ่มป่า 20
17 ม. 4/12 35 32759 นางสาว สุณัฏฐา ผินแห 20
18 ม. 4/12 38 32888 นางสาว ชญานิศ มั่นสลุง 20
19 ม. 4/13 31 32733 นางสาว กฤติกา ทรัพย์นาค 20
20 ม. 4/13 32 32734 นางสาว กัณญาภัช อารีวงษ์ 20
21 ม. 4/13 33 32736 นางสาว ชญานุช ศรีผ่องบำรุง 20
22 ม. 4/13 39 32904 นางสาว มัลลิกา กากแก้ว 20
23 ม. 5/4 26 31746 นางสาว ปราณชนก แสงมา 20
24 ม. 6/10 4 31003 นาย ณัฐพงศ์ ทศานนท์ 20
25 ม. 6/10 25 31090 นางสาว วิลาสินี หุ่นแก้วชมภู 20