คนรักสัตว์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/4 11 35007 เด็กชาย รวิกร ตรุษทุ่ง 20
2 ม. 1/10 12 35245 เด็กชาย นพรุจ หาญกีรติกำจร 20
3 ม. 1/10 13 35288 เด็กชาย ปณพล ไชยแสน 20
4 ม. 1/10 16 35347 เด็กชาย พิทยุตม์ กีรติภราดร 20
5 ม. 1/10 18 35467 เด็กชาย สิทธิพล เพ็ชรโยยิ่ง 20
6 ม. 1/12 32 35101 เด็กหญิง จุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ 20
7 ม. 1/12 38 35314 เด็กหญิง ปาริชาติ ผ่องประทุม 20
8 ม. 1/12 39 35319 เด็กหญิง ปิยะนุช สายไหม 20
9 ม. 1/12 44 35476 เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนวงศ์ 20
10 ม. 1/14 40 35429 เด็กหญิง วันวิสา วิเชียรชัย 20
11 ม. 1/14 43 35477 เด็กหญิง สุทธาฐินี บุญเนาว์ 20
12 ม. 1/14 45 35515 เด็กหญิง อรณิชา คำสวัสดิ์ 20
13 ม. 2/7 4 34193 เด็กชาย ธนกร สุโพธิ์ 20
14 ม. 2/7 27 34211 เด็กหญิง วริศรา แซ่อึ้ง 20
15 ม. 2/7 44 34358 เด็กหญิง ทัตชญา ไชยสุขทักษิณ 20
16 ม. 2/7 48 34423 เด็กหญิง สุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐ 20
17 ม. 2/9 6 34244 เด็กชาย พงศกร ยศยาคำ 20
18 ม. 2/9 24 34136 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ครุทธกะ 20
19 ม. 2/9 38 34334 เด็กหญิง ภคมน วงศ์นิลคง 20
20 ม. 2/9 44 34398 เด็กหญิง นาราภัทร บุญประเสริฐ 20
21 ม. 2/11 21 34582 เด็กชาย ธนกฤต ทาเอื้อ 20
22 ม. 2/13 25 34282 เด็กหญิง สายป่าน อุณวงค์ 20
23 ม. 2/13 26 34288 เด็กหญิง เบญญาภา กลั่นทัต 20
24 ม. 2/13 30 34443 เด็กหญิง นพลดา พึ่งสุจริต 20
25 ม. 3/10 34 33579 เด็กหญิง อภิษฎา ชูเลื่อน 20
26 ม. 3/10 41 33695 เด็กหญิง ธาวินี สุขเกษม 20
27 ม. 6/1 31 31178 นางสาว ธัญสุดา วิจิตรโอฬาร 20
28 ม. 6/1 41 33909 นางสาว ไอศญา สุ่มสังข์ 20