ชาดกมีเรื่องเล่าNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/4 1 34995 เด็กชาย กมลภพ นามนวน 20
2 ม. 2/4 14 35011 เด็กชาย วายุ แสงจักร์ 20
3 ม. 2/14 32 35161 เด็กหญิง ณัฐฐณิชา ดียิ่ง 20
4 ม. 2/14 42 35438 เด็กหญิง วิรัญดา กมลภากรณ์ 20
5 ม. 3/10 28 34274 เด็กหญิง อรพิชชา พรหมพิทักษ์กุล 20
6 ม. 3/12 1 32875 นาย ปรีชาวุฒิ หล่อเจริญศิริ 20
7 ม. 3/12 9 34475 เด็กชาย สิทธิชล อดกลั้น 20
8 ม. 3/12 10 34476 เด็กชาย เวชยันต์ พันธเวศ 20
9 ม. 3/12 23 34557 เด็กชาย ศุภกฤต บุญพึ่ง 20
10 ม. 3/12 33 34428 เด็กหญิง กษมา อาษาพันธ์ 20
11 ม. 3/12 34 34437 เด็กหญิง ชวิศา คุณากร 20
12 ม. 3/12 38 34473 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สุทาบุญ 20
13 ม. 4/2 1 33236 นาย วรุตม์ นาวาพงศ์สิริ 20
14 ม. 4/2 2 33245 นาย เทวินทร์ สีรยาภรณ์ 20
15 ม. 4/2 3 33248 นาย ศิวกร เสือภูมิ 20
16 ม. 4/2 6 33352 นาย ธเนศพล น้อยเหนื่อย 20
17 ม. 6/3 27 31742 นางสาว นันท์นภัส ท่อกระโทก 20
18 ม. 6/3 29 31753 นางสาว วจี มนตรี 20
19 ม. 6/3 30 31754 นางสาว วริศรา ประเทศ 20
20 ม. 6/4 28 31752 นางสาว ลลิตภัทร เอี่ยมพรสิน 20
21 ม. 6/3 32 31766 นางสาว ไอรดา บุญคง 20