ดูหนังอย่างศิลป์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/3 14 33292 นางสาว ญาณากร ปานรอด 20
2 ม. 3/3 28 33315 นางสาว ศรัณย์พร นาคกุล 20
3 ม. 3/6 32 33527 เด็กหญิง นัศชนก อัศมเดชอภิชา 20
4 ม. 3/7 37 33567 เด็กหญิง นันท์นภัส แสงวรรณ 20
5 ม. 3/9 21 33830 นาย ณัฐพนธ์ แตงทอง 20
6 ม. 3/9 23 33395 เด็กหญิง กฤษณา ผลดี 20
7 ม. 3/9 35 33547 นางสาว พัชรนันท์ มาแสวง 20
8 ม. 3/9 45 33720 นางสาว วิชญาพร จันทร์หอม 20
9 ม. 3/12 13 33705 เด็กชาย วีร์ศรัณย์ เคล้าคลึง 20
10 ม. 3/13 32 33536 เด็กหญิง สุภัสสร จิตต์อาจหาญ 20
11 ม. 3/13 40 33693 เด็กหญิง สุดารัตน์ สืบเสาะจบ 20
12 ม. 3/13 47 33960 เด็กหญิง นราทิพย์ หนูวุ่น 20
13 ม. 4/4 34 32896 นางสาว พรสรวง ศรีเลิศ 20
14 ม. 4/10 20 32709 นางสาว รักษิกร สรวงศิริ 20
15 ม. 4/11 21 32700 นางสาว พนินันท์ นพศรี 20
16 ม. 5/4 9 31877 นาย ปติมากร ทัพซ้าย 20
17 ม. 5/4 14 31987 นาย ปันณวิช พุ่มไพอุดม 20
18 ม. 5/4 44 32005 นางสาว ปุณยวีร์ จันทรสุข 20
19 ม. 5/4 47 32352 นางสาว สิธิญา ภักดีกรณ์กุล 20
20 ม. 5/6 32 32004 นางสาว ปุณญาดา ศรีสุวรรณ 20
21 ม. 5/11 14 32020 นาย ภัทรพล นาคสิทธิ์ 20
22 ม. 5/11 31 31796 นางสาว ณัฐณิชา ภัทราภรณ์ 20
23 ม. 6/1 4 30869 นาย ธิติวุฒิ ยอดปัญญา 20
24 ม. 6/1 8 30966 นาย ศราวิณ ศาสตร์ส่องแสง 20
25 ม. 6/1 13 33908 นาย ณธกฤต ลลิตพุฒิโชค 20