ธรรมะสวัสดีNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/11 17 35377 เด็กชาย ภานุศักดิ์ พูลลาภ 20
2 ม. 2/11 22 35457 เด็กชาย ศุภโชค สอนยินดี 20
3 ม. 2/12 28 35034 เด็กหญิง กนกวรรณ ปลื้มเปี่ยม 20
4 ม. 2/12 39 35333 เด็กหญิง พรทิพย์ สีหา 20
5 ม. 2/12 40 35396 เด็กหญิง มุฑิตา ปิตะสุทธิ์ 20
6 ม. 2/13 40 35297 เด็กหญิง ประวิตา ชลินทุ 20
7 ม. 2/14 38 35341 เด็กหญิง พัชรวรรณ พานิช 20
8 ม. 4/2 22 33301 นางสาว ชลณิชา สุขเจริญ 20
9 ม. 4/7 22 33504 นางสาว ฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูล 20
10 ม. 4/10 27 33431 นางสาว นปภา พินิจสกุล 20
11 ม. 4/10 37 33728 นางสาว ทิวาวรรณ เจริญวงศ์ 20
12 ม. 4/10 40 36248 นางสาว กมลวรรณ มุติสม 20
13 ม. 5/3 8 32717 นาย ธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัย 20
14 ม. 5/5 28 32644 นางสาว ธาวัลย์ นาคงาม 20
15 ม. 5/5 38 32842 นางสาว นภัคศร สิงห์คำ 20
16 ม. 5/6 33 32708 นางสาว สมัชญา หมายชื่น 20
17 ม. 5/6 40 32860 นางสาว สุประภา จันทโชติ 20
18 ม. 5/10 6 32832 นาย อัครวิช ทัตตมนัส 20
19 ม. 5/11 30 32900 นางสาว พิรดาพร สิงห์เหลือง 20
20 ม. 5/12 32 32698 นางสาว ประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ 20
21 ม. 5/12 35 32759 นางสาว สุณัฏฐา ผินแห 20
22 ม. 5/12 42 33060 นางสาว เอกปวีร์ รัตนกร 20
23 ม. 5/13 33 32734 นางสาว กัณญาภัช อารีวงษ์ 20
24 ม. 5/13 35 32848 นางสาว พรชนก ไชยโย 20
25 ม. 5/13 36 32885 นางสาว กานต์ชนก นามวงศ์ 20
26 ม. 5/13 37 32886 นางสาว จาณิสตา ยอง 20
27 ม. 5/13 39 32894 นางสาว ปิยะฉัตร โฉมบุตร 20
28 ม. 6/5 35 34641 นางสาว จุฑามาศ แซ่จ้อง 20
29 ม. 6/5 38 34647 นางสาว รุจิวรรณ มิ่งมิตรวิบูลย์ 20
30 ม. 6/5 41 34651 นางสาว ปวีณา ทรงชัยเจริญ 20
31 ม. 6/7 10 31889 นาย อภิสิทธิ์ แสงขำ 20
32 ม. 6/7 19 34534 นาย ชวิน กาญจนานนท์ 20
33 ม. 6/7 24 31763 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองมาก 20
34 ม. 6/7 28 31896 นางสาว ณัฐริกา ป้อมูล 20
35 ม. 6/7 39 32358 นางสาว ปิยพร เนียมสอน 20
36 ม. 6/7 41 34644 นางสาว ยลสุข กาญจนบดี 20
37 ม. 6/7 46 34664 นางสาว กัญญาวีร์ จ้อยแฉล้ม 20
38 ม. 5/3 18 36242 นาย ศุภณัฐ นุชอุดม 20
39 ม. 5/3 17 36228 นาย กรินทร์ สงวนวงษ์ 20