แฟนพันธุ์แท้การ์ตูนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 43 35407 เด็กหญิง รักษิณา อินทรประชา 20
2 ม. 2/3 7 34011 เด็กชาย ปัญจวัฒน์ โสดานิล 20
3 ม. 2/7 5 34226 เด็กชาย ณัฐนนท์ วงศ์หนองแวง 20
4 ม. 2/7 6 34231 เด็กชาย ราชนาวี สังข์ขาว 20
5 ม. 3/6 21 33372 เด็กหญิง ภารดี ยามผาสุข 20
6 ม. 3/8 4 33463 เด็กชาย ธนัท นิยมไวทยะ 20
7 ม. 3/8 50 33848 เด็กหญิง ศิรินาถ หมอเมือง 20
8 ม. 3/9 24 33408 เด็กหญิง อาคิรา ประทีป ณ ถลาง 20
9 ม. 3/9 25 33409 เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีประดู่ 20
10 ม. 3/9 33 33518 เด็กหญิง อาทิตยา ทวีสิน 20
11 ม. 3/9 37 33564 เด็กหญิง แพรวา เอกเพ็ชร์ 20
12 ม. 3/10 49 35532 เด็กหญิง พิชย์พิมล หิรัญรักษ์ 20
13 ม. 4/2 24 32586 นางสาว กุมตะวัน สมจิตต์ 20
14 ม. 4/2 25 32588 นางสาว จังคนิภา ป้องขวาเลา 20
15 ม. 4/2 45 35165 นางสาว อรนลิน อารีย์ 20
16 ม. 4/8 17 32590 นางสาว ณิชนันท์ ธรรมชาติ 20
17 ม. 4/8 19 32637 นางสาว ชยาภา แสงเจริญ 20
18 ม. 4/8 20 32639 นางสาว ณภัทร์ วิษุวัต 20
19 ม. 4/8 30 32838 นางสาว ณภัทร อ่อนศิระ 20
20 ม. 4/12 39 32909 นางสาว สุภัสสรา ตันตราชัย 20
21 ม. 4/12 45 33226 นางสาว นันท์นภัส พรรณานิคม 20
22 ม. 5/8 15 32135 นาย ธีรภัทร นราฤทธิ์วรกุล 20
23 ม. 5/10 13 31918 นาย จิรพัฒน์ สดศรีอักษร 20
24 ม. 5/10 15 31924 นาย ธัชกร สังขบุตร 20
25 ม. 6/8 15 30938 นางสาว รวิปรียา ศรีวรรณวิทย์ 20