รักษ์ภูมิปัญญาไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/10 21 35055 เด็กหญิง กัญญา ทองศรี 20
2 ม. 1/10 22 35100 เด็กหญิง จุฑามาศ ศรีคำทา 20
3 ม. 1/10 23 35107 เด็กหญิง ชนิตรา จรูญเกียรติคุณ 20
4 ม. 1/10 24 35110 เด็กหญิง ชลธิญา ล้ำเลิศ 20
5 ม. 2/7 9 34258 เด็กชาย กรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ 20
6 ม. 2/7 10 34264 เด็กชาย จิรสิน สีหล้า 20
7 ม. 2/7 19 34404 เด็กชาย พานพบ สาริสระ 20
8 ม. 2/7 23 34530 เด็กชาย พันธวัสส์ ใจชอบธรรม 20
9 ม. 2/10 28 34274 เด็กหญิง อรพิชชา พรหมพิทักษ์กุล 20
10 ม. 2/11 3 34292 เด็กชาย อัครวัฒน์ ช่างนาค 20
11 ม. 2/11 7 34450 เด็กชาย ชนาธิป เหว่าขจร 20
12 ม. 2/11 23 34237 เด็กหญิง อารียาพร แพงทรัพย์ 20
13 ม. 2/11 25 34343 เด็กหญิง ณัฐจารี อุบลบาน 20
14 ม. 2/11 28 34369 เด็กหญิง ปวริศา บุญประกอบ 20
15 ม. 2/11 30 34386 เด็กหญิง นริศรา พนาสันต์ 20
16 ม. 2/11 31 34418 เด็กหญิง ธัญมน เจริญรัตน์ 20
17 ม. 2/11 38 34523 เด็กหญิง ชลิตาพร หมอยา 20
18 ม. 2/11 39 34524 เด็กหญิง มาติกา ระวิโรจน์ 20
19 ม. 2/11 45 34568 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เสียงไพเราะ 20
20 ม. 2/11 46 34587 เด็กหญิง จารุวรรณ เนียมภาร 20
21 ม. 2/12 1 34392 เด็กชาย ธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะ 20
22 ม. 2/12 3 34442 เด็กชาย ปิยะพันธุ์ ศรีคำ 20
23 ม. 2/12 6 34459 เด็กชาย ชวนากร ทัศสอน 20
24 ม. 2/12 7 34463 เด็กชาย กันติชา สมอหอม 20
25 ม. 2/12 10 34486 เด็กชาย เจษฎา พูลเกตุ 20
26 ม. 2/12 13 34497 เด็กชาย พัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ 20
27 ม. 2/12 19 34538 เด็กชาย พีระพงศ์ เหรียญทอง 20
28 ม. 2/12 21 34551 เด็กชาย นครินทร์ ชัยสิทธิ์ 20
29 ม. 2/12 24 34607 เด็กชาย ณัฐนันท์ บุญยัง 20
30 ม. 2/14 6 34529 เด็กชาย สุรเมธ นำพา 20