เยาวชนรู้รักษ์ไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 9 35930 เด็กชาย วันนพ วิลัยรักษ์ 20
2 ม. 1/9 11 35935 เด็กชาย ธนกฤติ ศรีสันต์ 20
3 ม. 1/10 30 35989 เด็กหญิง ไอรดา สุวรรณศัย 20
4 ม. 1/10 33 36006 เด็กหญิง ไปรยา เทวอาชาไนย 20
5 ม. 1/14 16 36168 เด็กหญิง ชาริณี โรจนพานิชย์กิจ 20
6 ม. 2/10 10 35238 เด็กชาย ธิปไตย ชัยหลาก 20
7 ม. 2/11 30 35033 เด็กหญิง กนกพร ทองประเสริฐ 20
8 ม. 2/11 38 35214 เด็กหญิง ธนัชพร เรืองไพศาล 20
9 ม. 2/11 41 35258 เด็กหญิง นันท์นภัส สิทธิ์น้อย 20
10 ม. 2/11 50 35524 เด็กหญิง อัญชนา เข็มทอง 20
11 ม. 2/12 12 35193 เด็กชาย ทักษิณัตว์ รักษาพล 20
12 ม. 2/12 15 35223 เด็กชาย ธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุล 20
13 ม. 2/12 19 35331 เด็กชาย พชรดนัย แช่มลือนาม 20
14 ม. 2/12 30 35077 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ด้วงเจริญ 20
15 ม. 2/12 34 35177 เด็กหญิง ณิชกานต์ ผันโพธิ์ 20
16 ม. 2/12 45 35521 เด็กหญิง อริสรา ชูแสง 20
17 ม. 5/1 14 32770 นาย พิสิฐ ตั้งพันธ์ 20
18 ม. 5/6 9 32783 นาย สุรวุฒิ นิลเพ็ชร 20
19 ม. 5/6 18 34065 นาย ปัณณธร พัฒนาตระกูล 20
20 ม. 5/7 14 32768 นาย ประเสริฐกมล พูลสุข 20
21 ม. 5/12 10 32764 นาย ชิษณุพงศ์ วันคนองกิจ 20
22 ม. 5/12 12 32780 นาย สมยศ สร้อยระย้า 20
23 ม. 5/13 1 32518 นาย ภูวดล ฟูทำ 20
24 ม. 5/13 14 32719 นาย นราฤทธิ์ ว่องไว 20
25 ม. 5/13 16 32778 นาย ศิริพงศ์ แก่นจันทร์ 20
26 ม. 5/13 17 32781 นาย สุคนธิ์ คันศร 20
27 ม. 6/2 32 31794 นางสาว ณิรนท์ฉัตร เต็มสุขสรรค์ 20
28 ม. 6/2 48 33964 นางสาว ภคพร จรูญสิริพันธ์ 20
29 ม. 6/10 26 32362 นาย กรพัชร ทองวัฒนานนท์ 20
30 ม. 6/10 29 31898 นางสาว ธันยนันท์ เผือกวัฒนะ 20
31 ม. 6/10 43 32235 นางสาว วรรทณา แป้นเงิน 20
32 ม. 6/11 26 32211 นาย ยอดชาย พลขุนทด 20
33 ม. 6/13 2 31919 นาย ชนกันต์ ปลื้มปิยธรรม 20
34 ม. 6/13 7 32067 นาย มินธาดา ปรมัตถ์ 20
35 ม. 6/13 10 32111 นาย ธีระ ธีรศรัณยานนท์ 20
36 ม. 6/13 21 34880 นาย ณัฐเสฏฐ์ อมรแมนนันท์ 20
37 ม. 6/13 27 32153 นางสาว ปนัดดา ตุงคะเศวต 20
38 ม. 6/13 29 32233 นางสาว รุ่งอรุณ สุ่มสังข์ 20
39 ม. 6/13 30 32240 นางสาว อนุธิดา บุญญา 20
40 ม. 6/10 27 30986 นางสาว พิชามญชุ์ ระเบียบธรรม 20