วาทศิลป์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 3 35074 เด็กชาย กุศลิน แซ่ลิ้ม 20
2 ม. 1/5 29 35182 เด็กหญิง ณิชาภา เพิ่มลาภ 20
3 ม. 1/12 28 35031 เด็กหญิง กชพร จันทมาตร 20
4 ม. 1/12 33 35115 เด็กหญิง ชัญญานุช บุญเพ็ง 20
5 ม. 1/12 43 35436 เด็กหญิง วิภาพร แจ่มจันทร์ 20
6 ม. 1/12 47 35526 เด็กหญิง อารีย์วรรณ ภัควันต์ 20
7 ม. 1/13 8 35202 เด็กชาย ธนกฤต สิริโภคากร 20
8 ม. 1/13 28 35494 เด็กชาย สุริยา นาใจเย็น 20
9 ม. 2/8 40 34381 เด็กหญิง จันทร์จิรา บุตรแก้ว 20
10 ม. 2/10 45 34550 เด็กหญิง นรมน สิขเรศ 20
11 ม. 2/13 6 34448 เด็กชาย ปิติกร แซ่หลิ่ว 20
12 ม. 2/13 10 34470 เด็กชาย ธานินทร์ แพรประเสริฐ 20
13 ม. 2/13 17 34521 เด็กชาย จิราวัฒน์ ผายสุวรรณ 20
14 ม. 2/13 18 34522 เด็กชาย เจษฎา นามทะปัด 20
15 ม. 3/3 21 33306 เด็กหญิง เพียงฟ้า ศรีเจ้า 20
16 ม. 3/3 30 33317 เด็กหญิง ธนภรณ์ เรือนมากแก้ว 20
17 ม. 3/6 7 33554 เด็กชาย ธนชาติ ภุมมาลี 20
18 ม. 3/7 38 33592 เด็กหญิง พรนภัส ปิ่นแก้ว 20
19 ม. 3/8 16 33791 เด็กชาย ศิวกร สุคงเจริญ 20
20 ม. 3/10 3 33412 เด็กชาย ธนกร เตียนพลกรัง 20
21 ม. 3/10 7 33519 เด็กชาย สิรวิชญ์ แซ่หลี 20
22 ม. 3/10 16 33717 เด็กชาย สราวุฒิ เขียนนอก 20
23 ม. 3/10 17 33753 เด็กชาย ชาญชัย ฉันทเจริญโชค 20
24 ม. 3/10 21 33849 เด็กชาย พีระพันธุ์ เภาพาน 20
25 ม. 4/8 23 32660 นางสาว อัฐภิญญา ดวงแก้ว 20