เยาวชนรู้รักษ์ไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/12 31 35077 เด็กหญิง เกษราภรณ์ ด้วงเจริญ 20
2 ม. 1/12 35 35177 เด็กหญิง ณิชกานต์ ผันโพธิ์ 20
3 ม. 1/12 46 35521 เด็กหญิง อริสรา ชูแสง 20
4 ม. 4/1 15 32770 นาย พิสิฐ ตั้งพันธ์ 20
5 ม. 4/2 7 32763 นาย ชนพัฒน์ เขียวแก้ว 20
6 ม. 4/2 9 32876 นาย พงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริ 20
7 ม. 4/2 29 32811 นางสาว อภิญญา อยู่เล็ก 20
8 ม. 4/2 42 35088 นางสาว ริษฎี เขื่อนสุวรรณ 20
9 ม. 4/3 33 32797 นางสาว เบญจรัตน์ อุนะรัตน์ 20
10 ม. 4/6 9 32767 นาย บดินทร์ ภูมิสถาน 20
11 ม. 4/6 10 32783 นาย สุรวุฒิ นิลเพ็ชร 20
12 ม. 4/6 19 34065 นาย ปัณณธร พัฒนาตระกูล 20
13 ม. 4/6 26 32643 นางสาว ตวงทอง เย็นอารมย์ 20
14 ม. 4/6 43 32948 นางสาว พิชญเกล้า เอี่ยมสากล 20
15 ม. 4/7 14 32768 นาย ประเสริฐกมล พูลสุข 20
16 ม. 4/7 32 32796 นางสาว ธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดี 20
17 ม. 4/11 24 32785 นางสาว กัญญารัตน์ พากเพียร 20
18 ม. 4/12 10 32764 นาย ชิษณุพงศ์ วันคนองกิจ 20
19 ม. 4/12 12 32780 นาย สมยศ สร้อยระย้า 20
20 ม. 4/12 36 32787 นางสาว ชนาพร แก้วก่ำ 20
21 ม. 4/13 17 32778 นาย ศิริพงศ์ แก่นจันทร์ 20
22 ม. 4/13 18 32781 นาย สุคนธิ์ คันศร 20
23 ม. 5/2 32 31794 นางสาว ชนิกา เต็มสุขสรรค์ 20
24 ม. 5/2 33 31849 นางสาว ธาริดา ธาดาจิรสกุล 20
25 ม. 5/2 48 33964 นางสาว ภคพร จรูญสิริพันธ์ 20
26 ม. 6/2 41 31230 นางสาว พีรดา โพธิ์ศิริ 20
27 ม. 6/3 28 30989 นางสาว รมิตาพร แสงวงกาโร 20
28 ม. 6/3 30 31035 นางสาว ปทิตตา คมน์เรืองเวช 20
29 ม. 6/3 31 31037 นางสาว ปวันรัตน์ ปานแก้ว 20
30 ม. 6/3 41 31229 นางสาว พิมพ์วิภา นาคทรัพย์ 20
31 ม. 6/11 20 33883 นาย ภัทรชัย จันทร์ไข่ 20
32 ม. 6/11 33 31349 นางสาว นันธพร ฟักศิริ 20
33 ม. 6/11 40 33888 นางสาว จิตตานันทิ์ เชื้อภิญโญวงศ์ 20
34 ม. 6/12 13 31336 นาย ศุภเดช ขวัญเพชร 20
35 ม. 6/13 35 31346 นางสาว ขนิษฐา รุ่งศรี 20
36 ม. 6/13 36 31356 นางสาว วรางคณา ดาวพันธ์ 20
37 ม. 6/13 41 33881 นางสาว ศิริรัตน์ ล้อมวงศ์ 20
38 ม. 6/13 43 33946 นางสาว อาภัสรา แป้นเจริญ 20