รักษ์ภูมิปัญญาไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 26 35181 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปลอดภัย 20
2 ม. 1/12 14 35213 เด็กชาย ธนะวินท์ ค้อทอง 20
3 ม. 1/12 16 35223 เด็กชาย ธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุล 20
4 ม. 1/12 18 35265 เด็กชาย นิธิวัฒน์ แซ่ลี้ 20
5 ม. 2/9 24 34136 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ครุทธกะ 20
6 ม. 2/9 50 34424 เด็กหญิง อรวรา กันทะหล้า 20
7 ม. 2/10 6 34351 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก่นท้าว 20
8 ม. 2/10 7 34419 เด็กชาย ปรเมษ อนูปกิจ 20
9 ม. 2/10 11 34449 เด็กชาย ณัฐพล ทองมี 20
10 ม. 2/10 18 34526 เด็กชาย วิชชานนท์ โอภาส 20
11 ม. 2/10 21 34552 เด็กชาย อัครพล พุ่มสอาด 20
12 ม. 2/10 22 34556 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คงนวล 20
13 ม. 2/10 25 34569 เด็กชาย นันทิพัฒน์ อุตมะ 20
14 ม. 2/10 31 34323 เด็กหญิง คณัสนันท์ ศรีโคตร 20
15 ม. 2/10 33 34345 เด็กหญิง สรัลวลัย เทียนไทย 20
16 ม. 2/10 49 34573 เด็กหญิง อารยา พระสุพรรณ์ 20
17 ม. 2/11 5 34350 เด็กชาย ปราการ บุญใส 20
18 ม. 2/11 6 34429 เด็กชาย ภูวดล สวัสดิ์มงคลกุล 20
19 ม. 2/11 7 34450 เด็กชาย ชนาธิป เหว่าขจร 20
20 ม. 2/11 10 34460 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุขสมกิจ 20
21 ม. 2/11 11 34461 เด็กชาย ณัฐภัทร ดาปาน 20
22 ม. 2/11 16 34510 เด็กชาย จิตรภาณุ เปล่งสะอาด 20
23 ม. 2/11 17 34513 เด็กชาย อดิศักดิ์ เพ็งบุบผา 20
24 ม. 2/11 21 34582 เด็กชาย ธนกฤต ทาเอื้อ 20
25 ม. 2/11 23 34237 เด็กหญิง อารียาพร แพงทรัพย์ 20
26 ม. 2/11 31 34418 เด็กหญิง ธัญมน เจริญรัตน์ 20
27 ม. 2/11 39 34524 เด็กหญิง มาติกา ระวิโรจน์ 20
28 ม. 2/11 42 34559 เด็กหญิง สิริกัลยา อินธิจักร์ 20
29 ม. 2/12 1 34392 เด็กชาย ธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะ 20
30 ม. 2/12 21 34551 เด็กชาย นครินทร์ ชัยสิทธิ์ 20
31 ม. 2/12 33 34437 เด็กหญิง ชวิศา คุณากร 20
32 ม. 2/12 35 34462 เด็กหญิง วรัญญา ชะวาลา 20
33 ม. 2/12 40 34503 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เฟื่องขจร 20
34 ม. 2/12 45 34578 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ รอดแล้ว 20
35 ม. 2/13 3 34383 เด็กชาย ภาณุพงศ์ เนตรมนี 20
36 ม. 2/13 6 34448 เด็กชาย ปิติกร แซ่หลิ่ว 20
37 ม. 2/13 9 34468 เด็กชาย สุรศักดิ์ ชาวนายก 20
38 ม. 2/13 18 34522 เด็กชาย เจษฎา นามทะปัด 20
39 ม. 2/13 34 34472 เด็กหญิง ศุภิสรา อุทัยกาล 20
40 ม. 2/11 33793 เด็กหญิง จิราวรรณ เปรมพงษ์ 20