สื่อสังคมสร้างสรรค์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/6 23 35109 เด็กหญิง ชลกาญจน์ บุญยืน 20
2 ม. 2/6 24 35133 เด็กหญิง ญาดา เปี่ยมเจริญ 20
3 ม. 2/6 26 35181 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปลอดภัย 20
4 ม. 2/6 30 35256 เด็กหญิง นันท์นภัส อินทนชิตจุ้ย 20
5 ม. 2/6 35 35306 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ คำเพ็ง 20
6 ม. 2/6 36 35318 เด็กหญิง ปิยะณัฐ มีศรี 20
7 ม. 2/6 46 35478 เด็กหญิง สุทธิดา จันแดง 20
8 ม. 2/9 8 35197 เด็กชาย ทีฆายุ ขันอ้าย 20
9 ม. 2/9 14 35420 เด็กชาย วรภัทร จันทราช 20
10 ม. 3/12 26 34186 เด็กหญิง ณัฐฐา นามเมือง 20
11 ม. 3/12 28 34297 เด็กหญิง สุทธิดา เชียงทับ 20
12 ม. 3/12 31 34395 เด็กหญิง ญาณาธร ดีล้อม 20
13 ม. 3/12 37 34465 เด็กหญิง รัตติยา หลีน้อย 20
14 ม. 3/12 43 34548 เด็กหญิง พีระภา ศรีไพบูลย์ 20
15 ม. 3/12 49 34611 เด็กหญิง ขวัญเนตร ถี่ถ้วน 20
16 ม. 4/5 8 33517 นาย นราธิป จุลละผลิน 20
17 ม. 6/13 24 32049 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญมา 20
18 ม. 6/13 28 32194 นางสาว กัญญาณี สุชาการ 20
19 ม. 6/13 39 34878 นางสาว โชติกา สวนแย้ม 20