พอเพียงก็เพียงพอNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/6 24 35109 เด็กหญิง ชลกาญจน์ บุญยืน 20
2 ม. 1/6 25 35133 เด็กหญิง ญาดา เปี่ยมเจริญ 20
3 ม. 1/6 29 35228 เด็กหญิง ธัญรดี ภู่เทพอมรกุล 20
4 ม. 1/6 37 35318 เด็กหญิง ปิยะณัฐ มีศรี 20
5 ม. 2/12 8 34475 เด็กชาย สิทธิชล อดกลั้น 20
6 ม. 2/12 23 34600 เด็กชาย ภูวเนตร ใจมีสุขทุกเพลา 20
7 ม. 2/12 25 34186 เด็กหญิง ณัฐฐา นามเมือง 20
8 ม. 2/12 27 34297 เด็กหญิง สุทธิดา เชียงทับ 20
9 ม. 2/12 30 34395 เด็กหญิง ญาณากร ดีล้อม 20
10 ม. 2/12 32 34428 เด็กหญิง กษมา อาษาพันธ์ 20
11 ม. 2/12 42 34548 เด็กหญิง พีระภา ศรีไพบูลย์ 20
12 ม. 2/12 48 34611 เด็กหญิง ขวัญเนตร ถี่ถ้วน 20
13 ม. 2/13 29 34436 เด็กหญิง ตันหยง วงศ์เหลือง 20
14 ม. 2/13 31 34464 เด็กหญิง เมธปิยา ทัดศรี 20
15 ม. 2/13 38 34495 เด็กหญิง ลียา โบแน็ต 20
16 ม. 2/13 39 34496 เด็กหญิง แพรพลอย มหัทธนะรัตน์ 20
17 ม. 2/13 50 34614 เด็กหญิง อัญชิสา บุญแพ 20
18 ม. 3/3 27 33314 เด็กหญิง รุ้งตะวัน หัตถกิจ 20
19 ม. 3/3 28 33315 เด็กหญิง ศรัณย์พร นาคกุล 20
20 ม. 3/5 47 33833 เด็กหญิง ปาริชาติ ขยายฤทธิ์ 20
21 ม. 3/6 3 33449 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริ 20
22 ม. 3/6 19 33843 เด็กชาย คเชนทร์ จำปาโชค 20
23 ม. 4/2 4 32537 นาย พสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ 20
24 ม. 4/2 5 32540 เด็กชาย วโรดม เทพมังกร 20
25 ม. 5/1 3 31631 นาย ระพีพัฒน์ เพ็งที 20