รวมพลคนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 13 35730 เด็กชาย ฐิติภูมิ ยอแสง 20
2 ม. 1/5 8 35886 เด็กชาย ปภังกร ภานุโรจนากร 20
3 ม. 1/11 1 36031 เด็กชาย กิตติพงษ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า 20
4 ม. 1/11 12 36050 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทรพิศ 20
5 ม. 1/13 19 36122 เด็กหญิง ฉัตรชนก ปานแย้ม 20
6 ม. 1/14 39 36206 เด็กหญิง กุญธิยาดา คำบุตดา 20
7 ม. 2/5 22 35076 เด็กหญิง เกวลิน ชำนาญยา 20
8 ม. 2/5 26 35151 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมัครการ 20
9 ม. 2/5 36 35352 เด็กหญิง พิไลวรรณ เชิดชู 20
10 ม. 2/5 37 35363 เด็กหญิง เพ็ญพิชญา ทองลับแลง 20
11 ม. 2/5 42 35406 เด็กหญิง รมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโช 20
12 ม. 2/9 23 35103 เด็กหญิง ชนสรณ์ ทองเจริญ 20
13 ม. 2/9 36 35430 เด็กหญิง วัลย์ลดา สุมะณีย์ 20
14 ม. 2/9 41 35459 เด็กหญิง ศุภิสนันท์ เรืองพุทธ 20
15 ม. 3/9 26 34178 เด็กหญิง วริศรา องอาจ 20
16 ม. 3/9 27 34190 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ขันติยู 20
17 ม. 3/9 28 34209 เด็กหญิง จิณห์นิภา มนตรีกุล ณ อยุธยา 20
18 ม. 3/9 30 34250 เด็กหญิง เพ็ญวิสาข์ รูปไข่ 20
19 ม. 3/9 31 34275 เด็กหญิง นภสร ประทุมทอง 20
20 ม. 3/9 37 34334 เด็กหญิง ภคมน วงศ์นิลคง 20
21 ม. 4/3 24 33389 นางสาว พัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้ 20
22 ม. 4/3 34 33487 นางสาว ปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ 20
23 ม. 4/4 11 33460 นาย ยุรเวชร์ วรวัฒนเศรษฐ์ 20
24 ม. 4/5 4 33366 นาย ทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุข 20
25 ม. 4/5 30 33455 นางสาว นฏกร เอี่ยมทรัพย์ 20
26 ม. 4/6 8 33553 นาย ตั้งปณิธาน สมภักดี 20
27 ม. 4/6 25 33515 นางสาว อภิณห์พร นวลสอาด 20
28 ม. 4/6 34 33631 นางสาว พีรยา ประสพพรรังสี 20
29 ม. 4/7 23 33506 นางสาว ณัฐกมล สีงข์ทอง 20
30 ม. 4/7 25 33594 นางสาว ณัญยาวี สีกาแก้ว 20
31 ม. 4/8 14 33441 นางสาว ศิรดา สงวนไทร 20
32 ม. 4/11 8 33666 นาย กิตติธัช กล้ายประยงค์ 20
33 ม. 4/11 21 33525 นางสาว อรนิชา สิริสุทธิ์ 20
34 ม. 4/11 23 33556 นางสาว เนตรสิริ ศิลลา 20
35 ม. 4/11 27 33572 นางสาว เกร็ดแก้ว ผิวอ่อน 20
36 ม. 4/12 1 33394 นาย อติวิชญ์ อาสิญจ์พร 20
37 ม. 4/13 20 33630 นางสาว ณัฐณิชา จุลลวาทีเลิศ 20
38 ม. 5/6 46 33002 นางสาว พรรัตน์ เสาสูง 20
39 ม. 5/7 42 33001 นางสาว ปุณยวีร์ ตรีวัฒนา 20