สังคมรอบรู้Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/5 29 34167 เด็กหญิง นันท์นภัส ฤาชาพันธ์ 20
2 ม. 3/4 14 33328 เด็กหญิง จิราภรณ์ ใจภักดี 20
3 ม. 3/11 8 33573 เด็กชาย พชร อันล้ำเลิศ 20
4 ม. 3/11 10 33613 เด็กชาย นรบดี หมอเมือง 20
5 ม. 3/11 15 33725 เด็กชาย เจตพัฒน์ พิพัฒน์ธนโชติ 20
6 ม. 3/12 24 33399 นางสาว นัทธมน ปานแปะ 20
7 ม. 3/12 32 33549 เด็กหญิง เอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพ 20
8 ม. 3/12 36 33619 เด็กหญิง สาวิตรี ตุลาสมบัติ 20
9 ม. 3/13 39 33690 นางสาว ศิวีรัตน์ สุขสอาด 20
10 ม. 5/1 1 31623 นาย ชนินทร์ ผลพึ่งคิด 20
11 ม. 5/1 18 31636 นางสาว ชลดา รุจิตานนท์ 20
12 ม. 5/1 19 31648 นางสาว สลิลโรจน์ วัฒน์บำรุงสกุล 20
13 ม. 5/1 20 31650 นางสาว สุทธิญาณ์ เม่งเฮงสูน 20
14 ม. 5/1 30 31696 นางสาว กัลยรัตน์ เชิดชู 20
15 ม. 5/1 34 31739 นางสาว ธัญยธรณ์ กิติวรรณประสาร 20
16 ม. 5/10 31 31912 นางสาว สุกัญญา ทิพผล 20
17 ม. 5/10 36 32050 นางสาว ปวีณา นิวาศานนท์ 20
18 ม. 5/10 40 32167 นางสาว จิดาภา มีนิล 20
19 ม. 6/10 33 31265 นางสาว ชลิตา อินทร์เทศ 20
20 ม. 6/12 2 30903 นาย ณภัทร โกมินทรชาติ 20
21 ม. 6/12 4 31109 นาย นิติ จิตติอร่ามกูล 20