พระพุทธศาสนา ม. ปลายNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/8 24 32691 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ผดุงทรัพย์โภคิน 20
2 ม. 4/13 8 32626 นาย พัสกร สุ่มมาตย์ 20
3 ม. 4/13 9 32670 นาย ปราบดา บัวทอง 20
4 ม. 4/13 13 32679 นาย วรัญญ์ เครือบุตร 20
5 ม. 4/13 14 32719 นาย นราฤทธิ์ ว่องไว 20
6 ม. 4/13 19 32868 นาย ธนากร ญาณพจน์ 20
7 ม. 4/13 20 32883 นาย แสนธยากร ลิ้มธีระยศ 20
8 ม. 5/10 15 31924 นาย ธัชกร สังขบุตร 20
9 ม. 5/10 26 32157 นาย ฐิติพงค์ พิศวาสดิ์ 20
10 ม. 5/11 2 31718 นาย คิรินทร ราชพิทักษ์ 20
11 ม. 5/11 22 32142 นาย วัชรพล ภาคีแก้ว 20
12 ม. 5/11 23 32155 นาย กฤตภาส โตศาสตร์ 20
13 ม. 5/13 5 32030 นาย ณัฐพงษ์ รัตนสุดใส 20
14 ม. 5/13 8 32067 นาย มินธาดา ปรมัตถ์ 20
15 ม. 5/13 9 32069 นาย ศิรดนัย พวงพุก 20
16 ม. 6/10 2 30969 นาย สรณ์สิริ คนึงคิด 20
17 ม. 6/10 16 31496 นาย ศรัณยู สกุลวงศ์ธนา 20
18 ม. 6/11 2 30961 นาย ปานะพันธ์ ศรีสากล 20
19 ม. 6/11 13 31163 นาย ปารมี ปัถวี 20
20 ม. 6/11 21 33890 นาย ธนพนธ์ วงษ์ศิริ 20
21 ม. 6/13 8 31167 นาย อภิสิทธิ์ ผดุงเดชชาญชัย 20
22 ม. 4/13 45 32573 นาย พัฒนศักดิ์ ทองอาจ 20