หมากรุกไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/11 2 35071 เด็กชาย กีรติ บุรณสิน 20
2 ม. 1/11 11 35243 เด็กชาย ธีรภัทร สาลีวิเศษกุล 20
3 ม. 1/11 13 35283 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ขุนอ่อน 20
4 ม. 1/11 19 35425 เด็กชาย วรายุส ผลพินิจ 20
5 ม. 2/5 2 34148 เด็กชาย วริศ เลี้ยงรัตนานนท์ 20
6 ม. 2/5 4 34162 เด็กชาย มนัสวิน ศรีวรพรรณ์ 20
7 ม. 2/8 17 34359 เด็กชาย คุณาธิป บุญทอง 20
8 ม. 2/10 14 34511 เด็กชาย ปิยวัฐ โวอ่อนศรี 20
9 ม. 3/6 17 33796 เด็กชาย ฐิติวัชร หวาง 20
10 ม. 3/7 22 33363 เด็กหญิง เพชราศรณ์ เพ็งแจ่ม 20
11 ม. 3/7 27 33424 นางสาว กัญญพัชร เกียรติศิลปิน 20
12 ม. 3/7 34 33510 เด็กหญิง ชนาภา สังข์แก้ว 20
13 ม. 3/7 41 33653 เด็กหญิง เกษรา ปิยะชนกวงศ์ 20
14 ม. 3/8 32 33487 เด็กหญิง ปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ 20
15 ม. 3/8 42 33674 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สมบัติ 20
16 ม. 3/10 11 33616 เด็กชาย ปิยวัฒน์ แช่มนิล 20
17 ม. 3/14 10 33620 เด็กชาย ธนกฤษ คำขันตี 20
18 ม. 4/6 12 32818 นาย ปัณณธร สอนอินทร์ 20
19 ม. 4/7 16 32917 นาย ชิษณุพงศ์ สมบุญ 20
20 ม. 4/12 16 32831 นาย แสนบุญ ศิริยศ 20
21 ม. 5/3 4 31697 นาย ภูวเมศฐ์ อนันต์ชัยธรรม 20
22 ม. 5/3 15 32206 นาย นิธิภัทร กิตติวงษ์วิวัฒน์ 20
23 ม. 6/11 23 30984 นางสาว พัดภิลันทน์ แช่มลือนาม 20
24 ม. 6/12 22 30985 นางสาว พัทธ์ธีรา อดิษะ 20
25 ม. 6/13 22 30976 นางสาว ชุณหเกษ ขำต้นวงษ์ 20