วันนี้มีเรื่องเล่าNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/6 7 35247 เด็กชาย นริศ ธัญญการ 20
2 ม. 3/14 2 34474 เด็กชาย ประสิทธิ์ ชมภู 20
3 ม. 3/14 5 34529 เด็กชาย สุรเมธ นำพา 20
4 ม. 3/14 6 34546 เด็กชาย ธนารักษ์ พัดทอง 20
5 ม. 3/14 7 34576 เด็กชาย กิตติธัช แสนสลี 20
6 ม. 4/3 9 33380 นาย พิชาภพ รักษาบุญ 20
7 ม. 4/5 5 33392 นาย อิงครัต ศรศรีวิชัย 20
8 ม. 4/5 11 33709 นาย รวิภัทร โคจิมะ 20
9 ม. 4/7 27 33619 นางสาว สาวิตรี ตุลาสมบัติ 20
10 ม. 4/8 11 33373 นางสาว บัวบูชา สาลีพัฒนผล 20
11 ม. 4/10 8 33526 นาย ภูรินทร์ มานะกิจภิญโญ 20
12 ม. 4/10 16 33633 นาย ปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่น 20
13 ม. 4/12 14 33549 นางสาว เอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพ 20
14 ม. 4/13 2 33582 นาย จิราพิสิฐ พัชรเกษมอมร 20
15 ม. 5/12 7 32714 นาย ณัฐพันธุ์ ศรีคำ 20
16 ม. 5/12 18 32915 นาย จิราวุฒิ พันธสุข 20
17 ม. 5/12 24 32977 นาย พัชรพล เนตร์ทิพย์ 20
18 ม. 5/13 12 32673 นาย พงษ์พิสุทธิ์ อามิตร 20
19 ม. 5/13 22 32963 นาย กิตติ ปิ่นวิเศษ 20
20 ม. 5/13 23 32971 นาย ณัฐวินท์ พินชุนศรี 20
21 ม. 5/13 24 32982 นาย สรัณย์ แซ่โค้ว 20
22 ม. 5/13 27 33557 นาย กรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์ 20
23 ม. 6/10 33 32007 นางสาว ภัคจิรา วงศ์วานิช 20
24 ม. 6/10 34 32010 นางสาว วริญญา เลกากาญจน์ 20
25 ม. 6/10 38 32151 นางสาว นภัสวรรณ์ เทพอินทร์ 20
26 ม. 6/11 18 32085 นาย บารมี อินทรวิชัย 20
27 ม. 6/11 22 32142 นาย วัชรพล ภาคีแก้ว 20
28 ม. 6/11 23 32155 นาย กฤตภาส โตศาสตร์ 20
29 ม. 6/11 24 32184 นาย ศิวพงศ์ ถาวร 20
30 ม. 6/13 4 32030 นาย ณัฐพงษ์ รัตนสุดใส 20