งามตามวิถีไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/2 27 32687 นางสาว ฐิดาพร สามี 20
2 ม. 4/3 25 32526 นางสาว อภิชญา พิมพา 20
3 ม. 4/3 30 32750 นางสาว เพ็ญนภา พรมโคตร 20
4 ม. 4/4 2 32502 นาย พสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริ 20
5 ม. 4/4 12 35550 นาย ภัทรดนัย โอมาก 20
6 ม. 4/4 24 32514 นางสาว ณัฐณิชา สำเภารอด 20
7 ม. 4/5 15 32873 นาย ปกรณ์ พลอยทับทิม 20
8 ม. 4/5 20 32522 นางสาว วรินทร อนันตวรานนท์ 20
9 ม. 4/5 30 32685 นางสาว จุฑามาศ ดวงแก้ว 20
10 ม. 4/5 31 32692 นางสาว นพัตธร สมอุ่มจารย์ 20
11 ม. 4/6 20 32442 นางสาว กมลชนก คำเอี่ยม 20
12 ม. 4/6 21 32449 นางสาว ธัญธร รัตติจิรวัฒน์ 20
13 ม. 4/6 33 32706 นางสาว วิมาลา ธรรมโส 20
14 ม. 4/6 38 32757 เด็กหญิง สตาริศา โยทองยศ 20
15 ม. 4/6 39 32758 นางสาว สาริศา ศรีตะวัน 20
16 ม. 4/6 44 32955 นางสาว วริศรา บัวสิม 20
17 ม. 4/7 26 32604 นางสาว วรัชยา วงษ์เพชร์ 20
18 ม. 4/8 26 32760 นางสาว สุพัชรินทร์ สิงห์บรบือ 20
19 ม. 4/10 21 32710 นางสาว สุภาภรณ์ ทีน้ำคำ 20
20 ม. 4/10 40 35581 นางสาว พิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ 20
21 ม. 4/10 43 35584 นางสาว สุภิสรา บุญบรรดาล 20
22 ม. 4/12 33 32707 นางสาว วีรดากร มั่งมีมาก 20
23 ม. 5/12 14 32191 นาย อารักษ์ ชินพราหมณ์ 20
24 ม. 6/10 22 31065 นางสาว เกวลี กันทรส 20
25 ม. 6/10 26 31092 นางสาว ศรัณย์พร อุปพงษ์ 20