ติวเพิ่มเติม O-NET ม.ต้นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/10 26 34254 เด็กหญิง สิทธิสินี ธงชัย 20
2 ม. 2/10 34 34401 เด็กหญิง ธนาภรณ์ กัตพงษ์ 20
3 ม. 2/10 47 34565 เด็กหญิง ซียา โบแน็ต 20
4 ม. 3/6 49 34067 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ทองสุข 20
5 ม. 3/7 2 33416 เด็กชาย พสิษฐ์ อุดมวิริยะเสรี 20
6 ม. 3/7 3 33438 เด็กชาย ธนกร ศรีวรรณวิทย์ 20
7 ม. 3/7 4 33464 เด็กชาย วิชชากร อันเวช 20
8 ม. 3/7 6 33516 เด็กชาย ปวริศ ไกรครุฑ 20
9 ม. 3/7 10 33611 เด็กชาย ศุภวิชญ์ สุมะนา 20
10 ม. 3/7 12 33657 เด็กชาย กฤติเดช สงวนทรัพย์ 20
11 ม. 3/7 16 33721 เด็กชาย จารุภัทร เดชศรี 20
12 ม. 3/8 10 33568 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศักรินทรศักดิ์ 20
13 ม. 3/8 13 33648 เด็กชาย นพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ 20
14 ม. 3/8 15 33676 เด็กชาย สาริศ ฟุ้งสถาพร 20
15 ม. 3/8 28 33439 เด็กหญิง ธนพร ตั้งสิริกุลชัย 20
16 ม. 3/8 33 33494 เด็กหญิง ปุณณิศา บุญเนือง 20
17 ม. 3/11 38 33634 เด็กหญิง ธนภัทร ฤทธิจักร 20
18 ม. 3/12 3 33437 เด็กชาย ธันยวิชญ์ ทิพย์ธันวา 20
19 ม. 3/12 4 33475 เด็กชาย วรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ 20
20 ม. 3/12 5 33505 เด็กชาย รัตนโชติ ปวงประชัง 20
21 ม. 3/12 7 33544 เด็กชาย ปฏิมากร สุทาบุญ 20
22 ม. 3/12 10 33633 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่น 20
23 ม. 3/12 13 33705 เด็กชาย วีร์ศรัณย์ เคล้าคลึง 20
24 ม. 3/12 16 33760 เด็กชาย ธเนศพล มั่นทองคำ 20
25 ม. 3/12 17 33784 เด็กชาย พรรษา เปี่ยมเจริญ 20
26 ม. 3/12 19 33854 เด็กชาย วีรภัทร ทองใบ 20
27 ม. 3/12 20 33950 เด็กชาย ปารย์ เมฆพัฒน์ 20
28 ม. 3/13 23 33373 เด็กหญิง บัวบูชา สาลีพัฒนผล 20
29 ม. 3/13 26 33411 เด็กหญิง สุมิตรา ดวงสาพล 20
30 ม. 3/13 32 33532 เด็กหญิง นงนภัส กันทะขู้ 20
31 ม. 3/13 38 33627 เด็กหญิง ฉรินทร์ดา บุญกลิ่น 20