อาสายุวกาชาดNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/7 8 34249 เด็กชาย ธนภัทร บัลลังค์แก้ว 20
2 ม. 3/7 12 34279 เด็กชาย ฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ 20
3 ม. 3/7 13 34281 เด็กชาย ชัชชินท์ นวเพ็ญกุล 20
4 ม. 3/7 14 34303 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ อมตาริยกุล 20
5 ม. 3/7 24 34143 เด็กหญิง เนริการ์ คำสมหมาย 20
6 ม. 3/7 37 34309 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ทองแดง 20
7 ม. 3/7 39 34316 เด็กหญิง กนิษฐา แถวอินทร์ 20
8 ม. 3/7 47 34414 เด็กหญิง พิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐ 20
9 ม. 5/1 31 32562 นางสาว อารดา จีระผดุงเกียรติ 20
10 ม. 5/2 9 32876 นาย พงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริ 20
11 ม. 5/2 10 32912 นาย กฤตยชญ์ ศิริโยธา 20
12 ม. 5/2 21 32512 นางสาว ชนาพร เล็กบรรจง 20
13 ม. 5/2 22 32550 นางสาว ทิพย์จุฑา สืบศิริ 20
14 ม. 5/3 26 32558 นางสาว วรินทร์ธร ทองวิจิตร 20
15 ม. 5/3 34 32855 นางสาว รัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจ 20
16 ม. 5/4 20 32474 นางสาว ขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ 20
17 ม. 5/4 21 32475 นางสาว คัมภิรดา คำจ้อย 20
18 ม. 5/4 22 32486 นางสาว มธุรส วิทยาขจรศาสตร์ 20
19 ม. 5/4 23 32488 นางสาว รักษิณา น่วมเจริญ 20
20 ม. 5/4 45 35563 นางสาว อรอนงค์ ไพศาลธรรม 20
21 ม. 5/5 22 32534 นางสาว พณิชยา หาญวรากิตติ์ 20
22 ม. 5/7 21 32551 นางสาว นภสร ปาสาณพันธ์ 20
23 ม. 5/7 22 32552 นางสาว ประสิตา หมื่นวิเศษ 20
24 ม. 5/7 30 32743 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรภักดี 20
25 ม. 5/7 31 32796 นางสาว ธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดี 20
26 ม. 5/7 37 32910 นางสาว อรพินท์ เขตสินบุญ 20
27 ม. 5/7 38 32943 นางสาว ธมนวรรณ กลิ่นเกษร 20
28 ม. 5/10 32 32939 นางสาว ขจีพรรณ บัวนาค 20
29 ม. 5/12 17 32870 นาย นัฐพล ทองแป้น 20
30 ม. 6/3 18 31640 นางสาว พรนภา สิงหเดช 20
31 ม. 6/3 32 31802 นางสาว ปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ 20
32 ม. 6/3 35 31855 นางสาว พัณฑิรา เอกวงศา 20
33 ม. 6/5 5 31820 นาย ชนินทร์ โชติช่วง 20
34 ม. 6/6 25 31854 นางสาว พรรษมน แสงพันธ์งาม 20
35 ม. 6/6 29 31948 นางสาว ธันยพร ธรรมเทวินทร์ 20
36 ม. 6/6 30 31995 นางสาว ชนากานต์ วนาสินชัย 20
37 ม. 6/6 43 34648 นางสาว ณัฐณิชา อุณหปาณี 20
38 ม. 6/6 44 34653 นางสาว ญาณิศา วิเศษสุจริต 20
39 ม. 6/6 46 34661 นางสาว กัญธิมา ประคองเทียน 20
40 ม. 6/7 23 30830 นางสาว นภัสสร ต้นเงิน 20
41 ม. 6/7 26 31843 นางสาว เจนจิรา บุญมา 20
42 ม. 6/7 31 31952 นางสาว ณัฎฐพัชร ทรัพย์พูลทวี 20
43 ม. 6/7 38 32173 นางสาว ณฐมน เต็งธนกิจ 20
44 ม. 6/7 48 34672 นางสาว มณีมณฑ์ พุทธธนศิริ 20