อาสายุวกาชาดNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 5/1 31 32562 นางสาว อารดา จีระผดุงเกียรติ 20
2 ม. 5/2 9 32876 นาย พงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริ 20
3 ม. 5/2 10 32912 นาย กฤตยชญ์ ศิริโยธา 20
4 ม. 5/2 21 32512 นางสาว ชนาพร เล็กบรรจง 20
5 ม. 5/2 22 32550 นางสาว ทิพย์จุฑา สืบศิริ 20
6 ม. 5/3 26 32558 นางสาว วรินทร์ธร ทองวิจิตร 20
7 ม. 5/3 34 32855 นางสาว รัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจ 20
8 ม. 5/4 21 32475 นางสาว คัมภิรดา คำจ้อย 20
9 ม. 5/4 22 32486 นางสาว มธุรส วิทยาขจรศาสตร์ 20
10 ม. 5/4 23 32488 นางสาว รักษิณา น่วมเจริญ 20
11 ม. 5/5 22 32534 นางสาว พณิชยา หาญวรากิตติ์ 20
12 ม. 5/7 21 32551 นางสาว นภสร ปาสาณพันธ์ 20
13 ม. 5/7 22 32552 นางสาว ประสิตา หมื่นวิเศษ 20
14 ม. 5/7 30 32743 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรภักดี 20
15 ม. 5/7 31 32796 นางสาว ธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดี 20
16 ม. 5/7 37 32910 นางสาว อรพินท์ เขตสินบุญ 20
17 ม. 5/7 38 32943 นางสาว ธมนวรรณ กลิ่นเกษร 20
18 ม. 5/10 32 32939 นางสาว ขจีพรรณ บัวนาค 20
19 ม. 5/12 17 32870 นาย นัฐพล ทองแป้น 20
20 ม. 6/3 32 31802 นางสาว ปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ 20
21 ม. 6/3 35 31855 นางสาว พัณฑิรา เอกวงศา 20
22 ม. 6/3 43 32075 นางสาว ณัฐวีณา เสวีวัลลภ 20
23 ม. 6/3 46 32364 นางสาว ภัทรลภา กิตติประชากุล 20
24 ม. 6/5 5 31820 นาย ชนินทร์ โชติช่วง 20
25 ม. 6/6 25 31854 นางสาว พรรษมน แสงพันธ์งาม 20
26 ม. 6/6 29 31948 นางสาว ธันยพร ธรรมเทวินทร์ 20
27 ม. 6/6 30 31995 นางสาว ชนากานต์ วนาสินชัย 20
28 ม. 6/6 43 34648 นางสาว ณัฐณิชา อุณหปาณี 20
29 ม. 6/6 44 34653 นางสาว ญาณิศา วิเศษสุจริต 20
30 ม. 6/6 46 34661 นางสาว กัญธิมา ประคองเทียน 20
31 ม. 6/7 23 30830 นางสาว นภัสสร ต้นเงิน 20
32 ม. 6/7 26 31843 นางสาว เจนจิรา บุญมา 20
33 ม. 6/7 31 31952 นางสาว ณัฎฐพัชร ทรัพย์พูลทวี 20
34 ม. 6/7 38 32173 นางสาว ณฐมน เต็งธนกิจ 20
35 ม. 6/7 48 34672 นางสาว มณีมณฑ์ พุทธธนศิริ 20