หมากรุกไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/4 10 35006 เด็กชาย ภูสฤก ภูริมงคล 20
2 ม. 2/10 14 35295 เด็กชาย ปรมะ พนมพรพานิช 20
3 ม. 3/12 15 34518 เด็กชาย อธิวัชร์ ศิริโภคา 20
4 ม. 4/4 3 33270 นาย อาทิตย์ แก้วไสย 20
5 ม. 4/4 7 33361 นาย กานต์ จิตต์แพทย์ 20
6 ม. 4/7 24 33579 นางสาว อภิษฎา ชูเลื่อน 20
7 ม. 4/8 6 36236 นาย อรรถกร เชาว์กีรติกุล 20
8 ม. 4/10 11 33570 นาย ติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ 20
9 ม. 4/10 23 36251 นาย วิลสัน ลิ้ม 20
10 ม. 5/4 31 32849 นางสาว พรรณภัทร กำแพง 20
11 ม. 5/4 32 32854 นางสาว เมทีนี โพนแป๊ะ 20
12 ม. 5/6 16 33028 นาย ปุญญพัฒ ขันติยู 20
13 ม. 5/7 8 32539 นาย วชิรญาณ์ การเพียร 20
14 ม. 5/7 18 32964 นาย เกษมสันต์ เจริญยิ่ง 20
15 ม. 5/12 14 32821 นาย ภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ 20
16 ม. 5/12 16 32831 นาย แสนบุญ ศิริยศ 20
17 ม. 5/13 18 32834 นาย อิทธิพล แก้วตระกูลโชติ 20
18 ม. 6/1 11 31711 นาย หริณ เกษมศักดิ์ 20
19 ม. 6/3 15 32206 นาย นิธิภัทร กิตติวงษ์วิวัฒน์ 20
20 ม. 6/6 1 31723 นาย ธันวิชญ์ ศรีสาคร 20
21 ม. 6/11 8 31839 นาย อนุสรณ์ ไชยคำร้อง 20
22 ม. 6/11 9 31840 นาย อินทัช เอี่ยมสอาด 20
23 ม. 6/11 28 32354 นาย พัชรพล บุตรสอน 20