งามตามวิธีไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/2 9 32876 เด็กชาย พงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริ 20
2 ม. 4/2 10 32912 นาย กฤตยชญ์ ศิริโยธา 20
3 ม. 4/2 28 32687 นางสาว ฐิดาพร สามี 20
4 ม. 4/3 25 32524 เด็กหญิง ศุภิสรา พลฤทธิ์ 20
5 ม. 4/3 26 32526 นางสาว อภิชญา พิมพา 20
6 ม. 4/3 31 32750 นางสาว เพ็ญนภา พรมโคตร 20
7 ม. 4/4 24 32514 นางสาว ณัฐณิชา สำเภารอด 20
8 ม. 4/5 15 32873 นาย ปกรณ์ พลอยทับทิม 20
9 ม. 4/5 20 32522 นางสาว วรินทร อนันตวรานนท์ 20
10 ม. 4/5 22 32589 นางสาว ณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ 20
11 ม. 4/5 30 32685 นางสาว จุฑามาศ ดวงแก้ว 20
12 ม. 4/5 31 32692 นางสาว นพัตธร สมอุ่มจารย์ 20
13 ม. 4/5 32 32693 นางสาว นภัทร์ วิญญกูล 20
14 ม. 4/6 20 32442 นางสาว กมลชนก คำเอี่ยม 20
15 ม. 4/6 21 32449 นางสาว ธัญธร รัตติจิรวัฒน์ 20
16 ม. 4/6 33 32706 นางสาว วิมาลา ธรรมโส 20
17 ม. 4/6 38 32757 เด็กหญิง สตาริศา โยทองยศ 20
18 ม. 4/6 39 32758 นางสาว สาริศา ศรีตะวัน 20
19 ม. 4/6 44 32955 นางสาว วริศรา บัวสิม 20
20 ม. 4/7 26 32604 นางสาว วรัชยา วงษ์เพชร์ 20
21 ม. 4/8 27 32760 นางสาว สุพัชรินทร์ สิงห์บรบือ 20
22 ม. 4/11 5 32869 เด็กชาย นรบดี พร้อมสิ้น 20
23 ม. 4/11 6 32872 นาย นิธิโชติ เทศรอด 20
24 ม. 4/11 9 33017 นาย ฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษา 20
25 ม. 4/12 33 32707 นางสาว วีรดากร มั่งมีมาก 20
26 ม. 5/5 43 34651 นางสาว ปวีณา ทรงชัยเจริญ 20
27 ม. 5/12 14 32191 นาย อารักษ์ ชินพราหมณ์ 20
28 ม. 6/10 22 31065 นางสาว เกวลี กันทรส 20
29 ม. 6/10 26 31092 นางสาว ศรัณย์พร อุปพงษ์ 20