งานอดิเรกNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 19 34978 เด็กหญิง กัญญาดา มิ่งพรสมาน 20
2 ม. 1/5 10 35199 เด็กชาย ธนกฤต ยามาโมโท 20
3 ม. 1/11 34 35205 เด็กหญิง ธนพร อนันตบุตร 20
4 ม. 2/10 44 34542 เด็กหญิง ฐานิดา จันทร์ทา 20
5 ม. 3/3 8 33305 นาย ชวิศ กาญจนานนท์ 20
6 ม. 3/5 20 33798 เด็กชาย ธีรยุทธ ธนาวุฒิ 20
7 ม. 3/5 21 33820 เด็กชาย วันชัย สุขจิตร์ 20
8 ม. 3/5 43 33736 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศิริไพโรจน์ 20
9 ม. 3/10 6 33508 เด็กชาย สิชล ไชยพงศ์ 20
10 ม. 3/10 16 33717 เด็กชาย ธนพล เขียนนอก 20
11 ม. 3/10 28 33468 เด็กหญิง ต้องรัก แช่มลือนาม 20
12 ม. 3/10 34 33579 เด็กหญิง อภิษฎา ชูเลื่อน 20
13 ม. 3/10 39 33621 เด็กหญิง ศุภิสรา ธรรมจิตร์ 20
14 ม. 3/11 28 33450 นางสาว ปิ่นสุดา ตันติกุล 20
15 ม. 3/11 41 33681 เด็กหญิง จอมสุดา ทศานนท์ 20
16 ม. 5/11 33 31799 นางสาว ธันยา ธรรมเมธา 20
17 ม. 5/11 43 32001 นางสาว นิศารัตน์ บุญมาลา 20
18 ม. 5/13 7 32065 นาย ธีรภพ จันทร์ชื่น 20
19 ม. 5/13 25 32049 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญมา 20
20 ม. 5/13 33 34684 นางสาว อาทิตยา สวาสดิ์พงษ์ 20
21 ม. 5/13 34 34686 นางสาว ญาณากร ศรีวิสุทธิ์ 20
22 ม. 6/11 25 31069 นางสาว ชลิตา ชูกันหอม 20
23 ม. 6/12 26 31073 นางสาว ดุจดาว สาระวงศ์ 20
24 ม. 6/13 23 31067 นางสาว ชลดา สมิงปราบ 20
25 ม. 6/13 26 31168 นางสาว ชาลิสา บรรดาศักดิ์ 20