ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนราชวินิตบางแก้วNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/2 10 32912 นาย กฤตยชญ์ ศิริโยธา 20
2 ม. 4/2 22 32512 นางสาว ชนาพร เล็กบรรจง 20
3 ม. 4/2 23 32550 นางสาว ทิพย์จุฑา สืบศิริ 20
4 ม. 4/2 35 32953 นางสาว วรัณยา บัวชื่น 20
5 ม. 4/4 21 32475 นางสาว คัมภิรดา คำจ้อย 20
6 ม. 4/4 22 32486 นางสาว มธุรส วิทยาขจรศาสตร์ 20
7 ม. 4/4 23 32488 นางสาว รักษิณา น่วมเจริญ 20
8 ม. 4/4 45 35563 นางสาว อรอนงค์ ไพศาลธรรม 20
9 ม. 4/5 21 32534 นางสาว พณิชยา หาญวรากิตติ์ 20
10 ม. 4/7 21 32551 นางสาว นภสร ปาสาณพันธ์ 20
11 ม. 5/6 25 31854 นางสาว พรรษมน แสงพันธ์งาม 20
12 ม. 5/6 29 31948 นางสาว ธันยพร ธรรมเทวินทร์ 20
13 ม. 5/6 30 31995 นางสาว ชนากานต์ วนาสินชัย 20
14 ม. 5/6 35 32078 นางสาว นริศรา ธำรงกิจวัฒนา 20
15 ม. 5/6 43 34648 นางสาว ณัฐณิชา อุณหปาณี 20
16 ม. 5/6 44 34653 นางสาว ญาณิศา วิเศษสุจริต 20
17 ม. 5/6 48 34668 นางสาว บุษญาดา ธีรนิพัทธ์ 20
18 ม. 5/6 49 34697 นางสาว ปาณิสรา ดีวงษ์ 20
19 ม. 5/10 26 32157 นาย ฐิติพงค์ พิศวาสดิ์ 20
20 ม. 5/11 37 31861 นางสาว สร้อยสังวาณ เอี่ยมสุข 20
21 ม. 5/11 44 32073 นางสาว กรกมล เหมือนสังข์ดี 20
22 ม. 6/1 14 33918 นาย ธราเทพ หิรัญรัตน์ 20
23 ม. 6/1 20 30861 นางสาว รัชนีกร แสงพรมมา 20
24 ม. 6/1 24 30983 นางสาว พริม วงศ์ลาภพานิช 20
25 ม. 6/1 25 30991 นางสาว รามาวดี ใจแก้วมา 20
26 ม. 6/1 26 31026 นางสาว จิตรลดา บันสูงเนิน 20
27 ม. 6/1 27 31044 นางสาว สมิตา สืบฤกษ์ 20
28 ม. 6/1 29 31097 นางสาว อติกานต์ โศภณศิริวัฒน์ 20
29 ม. 6/1 31 31178 นางสาว ธัญสุดา วิจิตรโอฬาร 20
30 ม. 6/1 41 33909 นางสาว ไอศญา สุ่มสังข์ 20
31 ม. 6/5 24 30837 นางสาว วริศรา หอสกุลชัย 20
32 ม. 6/5 26 30863 นางสาว สิวรินทิรา ศิริกาญจนวงศ์ 20
33 ม. 6/5 29 30973 นางสาว จิดาภา ฤทธิจักร 20
34 ม. 6/5 31 31027 นางสาว เจนนิสา กลิ่นกิ่ง 20
35 ม. 6/6 7 30959 นาย นริศ พิลาอ่อน 20
36 ม. 6/6 10 31004 นาย ณัฐพล พันธุ์ซาว 20
37 ม. 6/6 11 31054 นาย ณัฐวุฒิ เจริญสุวรรณ์ 20
38 ม. 6/6 16 31208 นาย พิสิฐชัย ศรีทองรุ่งทิพย์ 20
39 ม. 6/6 18 31291 นาย ธนาธิป เห็นงาม 20
40 ม. 6/8 19 31184 นางสาว ภาพร นิยมทอง 20
41 ม. 6/8 39 33874 นางสาว วราพร ชินวรรณ 20
42 ม. 6/10 21 30978 นางสาว ชุติวรรณ อยู่เล็ก 20
43 ม. 6/11 30 31190 นางสาว อนัญญา วานิชเกษตริน 20
44 ม. 6/11 34 31382 นางสาว ธมลวรรณ อิ่มใจ 20
45 ม. 6/13 8 31167 นาย อภิสิทธิ์ ผดุงเดชชาญชัย 20
46 ม. 6/13 13 31335 นาย ศิรวิทย์ ยอดจิตร 20
47 ม. 6/13 17 31506 นาย เธียรวิชญ์ วรรณรังษี 20
48 ม. 6/13 27 31169 นางสาว ตุลดา ธีรปัญญาภรณ์ 20
49 ม. 6/13 37 31384 นางสาว ปภาวรินทร์ จุฬาทิพย์ 20
50 ม. 6/13 40 31402 นางสาว ศิริประภา วรราช 20