สังคมรอบรู้Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 3/12 23 33399 เด็กหญิง นัทธมน ปานแปะ 20
2 ม. 3/12 29 33498 เด็กหญิง นิศากร บุญรักษา 20
3 ม. 3/12 30 33529 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึก 20
4 ม. 3/12 31 33549 เด็กหญิง เอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพ 20
5 ม. 3/12 35 33619 เด็กหญิง สาวิตรี ตุลาสมบัติ 20
6 ม. 3/12 39 33712 เด็กหญิง ชนิกานต์ ประนอมมิตร 20
7 ม. 3/12 49 33961 เด็กหญิง ภัทรพร นิลเต่า 20
8 ม. 5/10 19 32023 นาย อชิระ ผากา 20
9 ม. 5/10 24 32109 นาย ธีรภัทร์ จันทร์ชื่น 20
10 ม. 5/10 25 32116 นาย อุกฤษฎ์ สัญชัยศิริกูล 20
11 ม. 5/13 1 31871 นาย ณัฐกิตต์ แซ่หลิ่ว 20
12 ม. 5/13 6 32041 นาย อดิพงศ์ คดสำโรง 20
13 ม. 5/13 7 32065 นาย ธีรภพ จันทร์ชื่น 20
14 ม. 5/13 10 32072 นาย สรวิศ แสงอินตา 20
15 ม. 5/13 20 34702 นาย กรีฑา อัจฉรานิวัฒน์ 20
16 ม. 6/10 1 30954 นาย ณัฐธัญ ชื่นวณิช 20
17 ม. 6/10 7 31113 นาย เมธาวิศข์ ภัทรภูริภาสน์ 20
18 ม. 6/10 8 31115 นาย วรวิช ใจสูงเนิน 20
19 ม. 6/10 12 31236 นาย มนพัทธ์ จันทร์สุข 20
20 ม. 6/11 7 31105 นาย ณัฐพนธ์ อภิรัตนานุสรณ์ 20
21 ม. 6/11 8 31110 นาย เนติธร กรทิพย์ 20
22 ม. 6/11 10 31116 นาย วีรยุทธ ช่วยเจริญสุข 20
23 ม. 6/11 17 31367 นาย ณัฐภัทร พันโภคา 20
24 ม. 6/12 2 30903 นาย ณภัทร โกมินทรชาติ 20
25 ม. 6/12 4 31109 นาย นิติ จิตติอร่ามกูล 20