งามตามวิถีไทยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/10 40 36023 เด็กหญิง จิณณา รัตนะ 20
2 ม. 5/2 26 32687 นางสาว ฐิดาพร สามี 20
3 ม. 5/2 34 32953 นางสาว วรัณยา บัวชื่น 20
4 ม. 5/5 10 32616 นาย ชานนท์ ชาญสุทธิกนก 20
5 ม. 5/5 16 32873 นาย ปกรณ์ พลอยทับทิม 20
6 ม. 5/5 21 32522 นางสาว วรินทร อนันตวรานนท์ 20
7 ม. 5/5 23 32589 นางสาว ณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ 20
8 ม. 5/5 31 32685 นางสาว จุฑามาศ ดวงแก้ว 20
9 ม. 5/5 32 32692 นางสาว นพัตธร สมอุ่มจารย์ 20
10 ม. 5/6 19 32442 นางสาว กมลชนก คำเอี่ยม 20
11 ม. 5/6 20 32449 นางสาว ธัญธร รัตติจิรวัฒน์ 20
12 ม. 5/6 21 32483 นางสาว ปัญญดา นานกระโทก 20
13 ม. 5/6 32 32706 นางสาว วิมาลา ธรรมโส 20
14 ม. 5/6 39 32843 นางสาว นฤชา แก้วตาทิพย์ 20
15 ม. 5/8 18 32602 นางสาว ลลดา สุขเกษมถิรเดช 20
16 ม. 5/8 25 32760 นางสาว สุพัชรินทร์ สิงห์บรบือ 20
17 ม. 6/5 24 31841 นางสาว กฤฏิกา กลั่นแก้ว 20
18 ม. 6/5 25 31844 นางสาว ชนิกานต์ วรรัตน์กุล 20
19 ม. 6/5 33 32169 นางสาว บุษยารัตน์ สนธิสวัสดิ์ 20
20 ม. 6/5 39 34649 นางสาว เกษราภรณ์ พงษ์เอื้อ 20
21 ม. 6/5 40 34650 นางสาว วรารี ชอยประเสริฐนภา 20
22 ม. 6/5 45 34663 นางสาว อรกมล มุทาปรีชากุล 20
23 ม. 6/12 14 32191 นาย อารักษ์ ชินพราหมณ์ 20