สังคมรอบรู้Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/5 16 34336 เด็กชาย สุวรรณภูมิ ทัศนาญชลี 20
2 ม. 5/1 12 32543 นาย อนุรักษ์ ระวังพาล 20
3 ม. 5/1 26 32521 นางสาว รัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคิน 20
4 ม. 6/1 1 31623 นาย ชนินทร์ ผลพึ่งคิด 20
5 ม. 6/1 18 31636 นางสาว ชลดา รุจิตานนท์ 20
6 ม. 6/1 19 31648 นางสาว สลิลโรจน์ วัฒน์บำรุงสกุล 20
7 ม. 6/1 20 31650 นางสาว สุทธิญาณ์ เม่งเฮงสูน 20
8 ม. 6/1 34 31739 นางสาว ธัญยธรณ์ กิติวรรณประสาร 20
9 ม. 6/2 2 31625 นาย ธวัชชัย ปัญหาผล 20
10 ม. 6/2 19 31643 นางสาว รัตน์สุดา สาระภีย์ 20
11 ม. 6/2 20 31645 นางสาว วริศรา เพ็งพุก 20
12 ม. 6/2 33 31849 นางสาว ธาริดา ธาดาจิรสกุล 20
13 ม. 6/2 35 31852 นางสาว ปรางทิพย์ อยู่สุข 20
14 ม. 6/2 36 31853 นางสาว กานดา มะเดื่อสวน 20
15 ม. 6/2 37 31864 นางสาว สุพิตตา แจ้งเพชร 20
16 ม. 6/2 47 32367 นางสาว สรัญญา วงศ์เจริญ 20
17 ม. 6/3 19 31646 นางสาว วิลาสินี ตั้งวศินกุล 20
18 ม. 6/4 16 31642 นางสาว ภคพร ห้องโสภา 20
19 ม. 6/4 17 31644 นางสาว วรรณพร อภัยภักดิ์ 20
20 ม. 6/4 18 31647 นางสาว ศุภาพิชญ์ อุ้ยอิ่มทรัพย์ 20
21 ม. 6/4 38 31863 นางสาว สุตาภัทร อายุวัฒน์ 20
22 ม. 6/4 42 31950 นางสาว นัทชา ตรีนิธิรัตนกุล 20
23 ม. 6/11 16 32033 นาย นพนันท์ วรโคตร 20