คุณภาพสังคมศึกษาฯNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/4 15 33329 นางสาว พิมพ์วิภา รังแก้ว 20
2 ม. 3/4 20 33336 นางสาว ญาตาวี สละสำลี 20
3 ม. 3/4 24 33341 นางสาว ทิพรดา พันธ์หอม 20
4 ม. 3/4 31 33353 เด็กหญิง อิสริยา ดอนพูนไพร 20
5 ม. 3/4 32 33354 เด็กหญิง ธันยธรณ์ คงเจริญไมตรี 20
6 ม. 3/6 5 33524 เด็กชาย ธัชทฤต อุ่นจันที 20
7 ม. 3/6 29 33477 เด็กหญิง ศศิประภา อุ่นสิม 20
8 ม. 3/6 34 33562 เด็กหญิง นภัสวรรณ นาควัชระ 20
9 ม. 3/7 21 33953 เด็กชาย ศิวกร นัยมิตร 20
10 ม. 3/7 39 33594 เด็กหญิง ณัญยาวี สีกาแก้ว 20
11 ม. 3/7 40 33626 เด็กหญิง กัญจนพัชร เมืองแก่น 20
12 ม. 3/7 43 33684 เด็กหญิง ปาณิศา ก๋งอุบล 20
13 ม. 3/7 45 33747 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ปานสุวรรณ์ 20
14 ม. 3/7 48 33816 เด็กหญิง ณัฐณิชา โสธร 20
15 ม. 3/8 25 33378 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ 20
16 ม. 3/8 37 33580 เด็กหญิง ปริญญา แสนลคร 20
17 ม. 3/10 35 33583 เด็กหญิง จุฑาริณี ชูเจริญ 20
18 ม. 3/10 45 33777 เด็กหญิง จันทร์นภา พิทักษ์พรสุข 20
19 ม. 3/12 29 33480 เด็กหญิง บรรณฑรวรรณ นาคช่วย 20
20 ม. 3/12 30 33498 นางสาว นิศากร บุญรักษา 20
21 ม. 3/12 31 33529 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึก 20
22 ม. 3/12 40 33712 นางสาว ชนิกานต์ ประนอมมิตร 20
23 ม. 3/12 41 33715 เด็กหญิง ปาริดาณี งามขำ 20
24 ม. 3/12 45 33755 เด็กหญิง สุธิดา รุ่งศรี 20
25 ม. 3/12 50 33961 เด็กหญิง ภัทรพร นิลเต่า 20
26 ม. 3/13 7 33539 เด็กชาย ภูบดี ใคร่นุ่นภา 20
27 ม. 3/13 10 33612 นาย ชายติกรณ์ ถาเรืองโคตร 20
28 ม. 3/13 15 33732 เด็กชาย พัทธพล คงฉ้ง 20
29 ม. 3/13 17 33767 นาย ยศศักดิ์ ประสงค์สุข 20
30 ม. 3/13 20 33857 เด็กชาย ธนากร แป้นยิ้ม 20
31 ม. 3/13 21 33999 เด็กชาย ภคพัศ มาฉิมมี 20
32 ม. 3/13 22 33373 เด็กหญิง บัวบูชา สาลีพัฒนผล 20
33 ม. 3/13 25 33411 นางสาว สุมิตรา ดวงสาพล 20
34 ม. 3/13 27 33452 เด็กหญิง ณิภา สมถะเขตการณ์ 20
35 ม. 3/13 31 33532 เด็กหญิง นงนภัส กันทะขู้ 20
36 ม. 3/13 34 33571 เด็กหญิง พิรดา แก้วนคร 20
37 ม. 3/13 35 33595 เด็กหญิง ดวงใจ อินเทพ 20
38 ม. 3/13 37 33627 นางสาว ฉรินทร์ดา บุญกลิ่น 20