เล่าสู่กันฟังNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 3/4 1 33325 เด็กชาย ณัฐภัทร ค้ำชู 20
2 ม. 3/4 3 33339 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ ยงยันต์ 20
3 ม. 3/4 11 33371 เด็กชาย สาธิต คนเทศ 20
4 ม. 3/6 1 33375 เด็กชาย เจตริน จันตระกูลชัย 20
5 ม. 3/6 2 33417 เด็กชาย อุกฤษฏ์ ทองเรือง 20
6 ม. 3/6 24 33397 เด็กหญิง กัณฑ์กนก เกิดแก่น 20
7 ม. 3/6 26 33422 เด็กหญิง ศิรภัสสร เกื้อกูลโกเมน 20
8 ม. 3/6 27 33443 เด็กหญิง สิริธร ทรายแก้ว 20
9 ม. 3/6 29 33477 เด็กหญิง ศศิประภา อุ่นสิม 20
10 ม. 3/6 30 33492 เด็กหญิง สุชัญญา เพ็ชรแก้ว 20
11 ม. 3/6 34 33562 เด็กหญิง นภัสวรรณ นาควัชระ 20
12 ม. 3/6 38 33655 เด็กหญิง พัทธาณันท์ สิงสุข 20
13 ม. 3/6 41 33738 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ 20
14 ม. 3/6 45 33789 เด็กหญิง อารยา สร้อยทอง 20
15 ม. 3/6 50 35620 เด็กหญิง ณัฐธิกา สมนาม 20
16 ม. 5/2 9 31709 นาย สิริชัย เสาใบ 20
17 ม. 5/3 4 31697 นาย ภูวเมศฐ์ อนันต์ชัยธรรม 20
18 ม. 5/4 4 31688 นาย กฤตเมธ โอวาท 20
19 ม. 5/5 3 31786 นาย สหัสวรรษ ด่านมงคลทิพย์ 20
20 ม. 6/7 19 34841 นาย ณัฐพล โชคแว่นทอง 20