ชมรมอาสายุวกาชาดNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/13 36 34489 เด็กหญิง อรปรียา ประสพ 20
2 ม. 2/13 41 34506 เด็กหญิง จิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ 20
3 ม. 4/4 20 32474 นางสาว ขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ 20
4 ม. 4/4 21 32475 นางสาว คัมภิรดา คำจ้อย 20
5 ม. 4/4 22 32486 นางสาว มธุรส วิทยาขจรศาสตร์ 20
6 ม. 4/4 23 32488 นางสาว รักษิณา น่วมเจริญ 20
7 ม. 4/4 27 32553 นางสาว ปัณฑิตา สกุลดำรงค์พานิช 20
8 ม. 4/4 46 35563 นางสาว อรอนงค์ ไพศาลธรรม 20
9 ม. 4/5 21 32534 นางสาว พณิชยา หาญวรากิตติ์ 20
10 ม. 4/10 32 32939 นางสาว ขจีพรรณ บัวนาค 20
11 ม. 4/12 4 32618 นาย ณัฐกานต์ แก้วศิริ 20
12 ม. 4/13 7 32621 นาย นครินทร์ สุขสวัสดิ์ 20
13 ม. 5/6 27 31942 นางสาว จิราภรณ์ แก้วประเสริฐ 20
14 ม. 5/6 28 31948 นางสาว ธันยพร ธรรมเทวินทร์ 20
15 ม. 5/6 29 31995 นางสาว ชนากานต์ วนาสินชัย 20
16 ม. 5/6 34 32078 นางสาว นริศรา ธำรงกิจวัฒนา 20
17 ม. 5/6 42 34648 นางสาว ณัฐณิชา อุณหปาณี 20
18 ม. 5/6 45 34661 นางสาว กัญธิมา ประคองเทียน 20
19 ม. 5/6 47 34668 นางสาว บุษญาดา ธีรนิพัทธ์ 20
20 ม. 5/6 48 34697 นางสาว ปาณิสรา ดีวงษ์ 20
21 ม. 5/11 44 32073 นางสาว กรกมล เหมือนสังข์ดี 20
22 ม. 6/1 20 30861 นางสาว รัชนีกร แสงพรมมา 20
23 ม. 6/1 24 30983 นางสาว พริม วงศ์ลาภพานิช 20
24 ม. 6/1 25 30991 นางสาว รามาวดี ใจแก้วมา 20
25 ม. 6/1 26 31026 นางสาว จิตรลดา บันสูงเนิน 20
26 ม. 6/1 27 31044 นางสาว สมิตา สืบฤกษ์ 20
27 ม. 6/1 29 31097 นางสาว อติกานต์ โศภณศิริวัฒน์ 20
28 ม. 6/2 5 30956 นาย ทศวรรษ จันทร์ถนอม 20
29 ม. 6/6 11 31004 นาย ณัฐพล พันธุ์ซาว 20
30 ม. 6/6 12 31054 นาย ณัฐวุฒิ เจริญสุวรรณ์ 20
31 ม. 6/6 19 31291 นาย ธนาธิป เห็นงาม 20
32 ม. 6/7 31 31025 นางสาว กันฐกานต์ ตลอดไธสง 20
33 ม. 6/7 38 31146 นางสาว สุนิสา มอมขุนทด 20
34 ม. 6/7 45 33906 นางสาว ปิยพัณณ์ ตรัยวรัญญู 20
35 ม. 6/11 4 31005 นาย ธนวรรธน์ ไพศาลพัฒนากิจ 20
36 ม. 6/11 12 31161 นาย ธีธัช พิชญวิญญสกุล 20
37 ม. 6/11 15 31290 นาย ธนรัฐ ดาวเรือง 20
38 ม. 6/11 16 31294 นาย ปิยพัชร ตุลา 20
39 ม. 6/11 18 31368 นาย พิเชษฐ์ สหะไชย 20
40 ม. 6/11 34 31382 นางสาว ธมลวรรณ อิ่มใจ 20
41 ม. 6/12 7 31202 นาย นัธทวัฒน์ สมสุรวาณิชย์ 20
42 ม. 6/12 22 30985 นางสาว พัทธ์ธีรา อดิษะ 20
43 ม. 6/13 1 30965 นาย มังกร สุวรรณสาร 20
44 ม. 6/13 3 31061 นาย สถาพร เฟื่องขจร 20
45 ม. 6/13 5 31114 นาย วรพจน์ โพธิวัฒน์ 20
46 ม. 6/13 7 31162 นาย นิติธร พรมดง 20
47 ม. 6/13 12 31327 นาย ณัฐวัจน์ ใจบุญ 20
48 ม. 6/13 13 31335 นาย ศิรวิทย์ ยอดจิตร 20
49 ม. 6/13 17 31506 นาย เธียรวิชญ์ วรรณรังษี 20
50 ม. 6/13 37 31384 นางสาว ปภาวรินทร์ จุฬาทิพย์ 20