กระดาษหรรษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 9 35005 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พูลสมบัติ 20
2 ม. 1/4 16 35012 เด็กหญิง จุฑาทิพ เติมชัยกุล 20
3 ม. 1/4 26 35024 เด็กหญิง วริศรา ยศปัญญา 20
4 ม. 1/4 28 35026 เด็กหญิง ศรีสุดา มณีจำรัส 20
5 ม. 1/5 21 35062 เด็กหญิง กานต์พิชชา คงอภัย 20
6 ม. 1/5 40 35394 เด็กหญิง มิ่งมาฎา แก้วพินิจ 20
7 ม. 1/11 40 35301 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ โฮล์ท 20
8 ม. 1/11 42 35326 เด็กหญิง ผกาสินี เทศขวัญยืน 20
9 ม. 1/11 44 35403 เด็กหญิง รพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ 20
10 ม. 2/4 5 34044 เด็กชาย ณัฐฐนนท์ บุตรพรม 20
11 ม. 2/4 18 34063 เด็กชาย ปฤณ ธาดานันทกิจ 20
12 ม. 2/8 41 34382 เด็กหญิง ชนันญา สุคนธมาน 20
13 ม. 2/8 42 34385 เด็กหญิง กันยารัตน์ อ่อนอนงค์ 20
14 ม. 2/9 6 34244 เด็กชาย พงศกร ยศยาคำ 20
15 ม. 2/9 10 34294 เด็กชาย รัฐนนท์ ทวีทรัพย์ 20
16 ม. 2/9 35 34326 เด็กหญิง สุธินันท์ ศรีนิล 20
17 ม. 2/9 43 34394 เด็กหญิง นภัสสร ชมความสุข 20
18 ม. 2/10 8 34430 เด็กชาย เจษฎา ศรีหริ่ง 20
19 ม. 2/10 30 34307 เด็กหญิง พรนภัส ปิ่นสกุล 20
20 ม. 2/10 39 34493 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศิลา 20
21 ม. 2/10 40 34494 เด็กหญิง ทักษพร อนันตบุตร 20
22 ม. 2/11 2 34283 เด็กชาย ศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ 20
23 ม. 3/5 17 33729 เด็กชาย ชัยภัทร บำรุงวัด 20
24 ม. 3/5 49 33962 เด็กหญิง ศศิภา นครศรี 20
25 ม. 3/9 42 33641 เด็กหญิง ชนิตา ภักดี 20
26 ม. 3/9 46 33749 เด็กหญิง ปารจรีย์ ปฐพีวัฒนศิริ 20
27 ม. 3/9 50 34842 เด็กหญิง รุจิรา จักราบาตร 20
28 ม. 3/13 8 33574 นาย วิทวัช เกิดเพิ่ม 20
29 ม. 3/13 16 33741 เด็กชาย อัคริณม์ รุ่งสว่าง 20
30 ม. 3/13 19 33805 นาย ณัฐพล แก้วชาติ 20
31 ม. 3/14 1 33376 เด็กชาย อนวัช เขื่อนธานี 20
32 ม. 3/14 3 33440 นาย จิรศักดิ์ ทุมบาล 20
33 ม. 3/14 5 33526 เด็กชาย ภูรินทร์ มานะกิจภิญโญ 20
34 ม. 3/14 6 33545 เด็กชาย กฤตธน ทวีพงษ์ 20
35 ม. 3/14 13 33671 เด็กชาย พัทธดนย์ กลิ่นสุคนธ์ 20
36 ม. 4/2 12 34911 นาย พงศธร ดอนเหลือม 20
37 ม. 4/12 11 32776 นาย วิทยา จำมา 20
38 ม. 4/12 13 32790 นาย ณัฐวุฒิ พริ้งพร้อม 20
39 ม. 4/12 14 32821 นาย ภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ 20
40 ม. 5/13 19 34702 นาย กรีฑา อัจฉรานิวัฒน์ 20