ผลิตสื่อสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/12 6 32683 นาย อานนท์ ทองเรือง 20
2 ม. 4/13 11 32673 นาย พงษ์พิสุทธิ์ อามิตร 20
3 ม. 5/6 44 34655 นางสาว รัญชนา เลาหเลิศชัย 20
4 ม. 5/7 32 32000 นางสาว นภัสสร อินทรแจง 20
5 ม. 5/10 34 32007 นางสาว ภัคจิรา มัสรินทร์ 20
6 ม. 5/10 35 32010 นางสาว วริญญา เลกากาญจน์ 20
7 ม. 5/10 39 32151 นางสาว นภัสวรรณ์ เทพอินทร์ 20
8 ม. 5/10 41 32168 นางสาว นันทิยา อ่ำทอง 20
9 ม. 5/11 45 32236 นางสาว วรษมน แก้วจรัส 20
10 ม. 6/1 22 30979 นางสาว ญาดา เกศชัยชนา 20
11 ม. 6/1 23 30980 นางสาว ชนิดาภา เนาว์วิจิตร 20
12 ม. 6/5 17 31117 นาย ศักดิธัช สมุทรอาลัย 20
13 ม. 6/7 33 31033 นางสาว นรากร กองแก้ว 20
14 ม. 6/7 34 31039 นางสาว พัชรพร ประกอบกิจ 20
15 ม. 6/7 42 31387 นางสาว วัชราภา ประยูรพัฒน์ 20
16 ม. 6/10 3 30971 นาย อธิวัฒน์ พลเดชา 20
17 ม. 6/10 20 33893 นาย ธนวรรธน์ จันทรนคร 20
18 ม. 6/12 5 31157 นาย เชาวริณ ดวงศรี 20
19 ม. 6/12 6 31192 นาย ธีรศักดิ์ เลิศดำรงธรรม 20
20 ม. 6/12 8 31212 นาย สิทธิกร กินนิน 20
21 ม. 6/12 11 31329 นาย ภาณุ เลาหวิวัฒนชัย 20
22 ม. 6/12 12 31331 นาย นภาดล พวงพุฒ 20
23 ม. 6/12 14 31371 นาย มารวย สรรพสมบัติ 20
24 ม. 6/12 16 31493 นาย พัชรพล เงินยวง 20
25 ม. 6/12 17 31520 นาย ชิษณุพงศ์ นาคผ่อง 20
26 ม. 6/12 18 31521 นาย อธิก สมานวงศ์ 20
27 ม. 6/12 19 31522 นาย ณัฐกฤษณ์ หิรัญพิพัฒน์ 20
28 ม. 6/12 21 33887 นาย นันทนัช อ้วนกันยา 20
29 ม. 6/13 4 31099 นาย จตุพร แจ่มดวง 20
30 ม. 6/13 6 31151 นาย พีรวิชญ์ ขวัญยืน 20
31 ม. 6/13 19 31538 นาย จารุวิทย์ พันธุระ 20
32 ม. 6/13 20 33882 นาย กิตติภัทร เก่าเกลี้ยง 20