ผู้นำแห่งศตวรรษNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/7 1 35853 เด็กชาย ภาวิต ธัมมทนิก 20
2 ม. 1/7 2 35858 เด็กชาย ชนกันต์ วงค์สายา 20
3 ม. 1/7 3 35860 เด็กชาย จิตติภณ ทรงไตร 20
4 ม. 1/7 4 35953 เด็กชาย บดินทร์ ขาวงาม 20
5 ม. 1/7 5 35960 เด็กชาย ชุติพนธ์ ช่วยชูสุข 20
6 ม. 1/7 6 35961 เด็กชาย สุรพัศ จตุรงคปัญญา 20
7 ม. 1/7 7 35963 เด็กชาย ศุภฤกษ์ เธียรเงิน 20
8 ม. 1/7 8 35967 เด็กชาย แสนสิริ ลิ้มธีระยศ 20
9 ม. 1/7 9 35972 เด็กชาย สิทธินันท์ ศศิทอง 20
10 ม. 1/7 10 35973 เด็กชาย จารุวัฒน์ ภู่เอี่ยม 20
11 ม. 1/7 11 35984 เด็กชาย กิตติศักดิ์ หมู่พรมมา 20
12 ม. 1/7 12 36015 เด็กชาย กรวิชญ์ จันทกูล 20
13 ม. 1/7 13 36024 เด็กชาย ลัทธพล สุรเกียรติ 20
14 ม. 1/7 14 36030 เด็กชาย นนท์ปวิธ วีระบุรุษ 20
15 ม. 1/7 15 36033 เด็กชาย วสุ เจริญวงศ์ 20
16 ม. 1/7 16 36044 เด็กชาย ศุภกร กิติสุธาธรรม 20
17 ม. 1/7 17 36055 เด็กชาย จิรายุทธ ยศยิ่งยง 20
18 ม. 1/7 18 36059 เด็กชาย จีรภัทร คำวงศ์ 20
19 ม. 1/7 19 36091 เด็กชาย สุวรรณภูมิ เหลืองแก้วอาภรณ์ 20
20 ม. 1/7 20 36148 เด็กชาย ธนภูมิ ทรัพย์วิไล 20
21 ม. 1/7 21 36173 เด็กชาย เริงศักดิ์ จุติธนะเสฏฐ์ 20
22 ม. 1/7 22 36175 เด็กชาย ภูมินทร์ จามวาศรี 20
23 ม. 1/7 23 36177 เด็กชาย ภาคิน ปิเตอร์ 20
24 ม. 1/7 24 36179 เด็กชาย พงศ์วัชร์ คมพิจักษ์โภคิน 20
25 ม. 5/5 1 30908 นาย ประกาศิต มิ่งมงคล 20
26 ม. 5/5 18 33042 นาย ศุภณัฐ โคตรธาริน 20
27 ม. 5/6 13 32925 นาย ภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ 20
28 ม. 5/13 28 33965 นาย ปัณณทัต วงศ์มาลาวณิช 20
29 ม. 6/1 37 34535 นางสาว วริศรา ทนานนท์ 20
30 ม. 6/3 41 32003 นางสาว ปิธภรณ์ คุณธนา 20
31 ม. 6/4 5 31710 นาย สิรภพ เทพมังกร 20
32 ม. 6/4 22 31695 นางสาว สุภาภรณ์ รุ่งนพคุณศรี 20
33 ม. 6/4 25 31737 นางสาว ณัฐริกา สมจิตร์ 20
34 ม. 6/4 35 31805 นางสาว พัชริดา คงจันทร์ 20
35 ม. 6/4 37 31845 นางสาว ณัฏฐธิดา ขันละ 20
36 ม. 6/4 43 31965 นางสาว อักษราภัฏธ์ ชมมาลี 20
37 ม. 6/4 46 32077 นางสาว นภกมล เดชด่านสมุทร 20
38 ม. 6/5 9 31917 นาย กิตติคุณ ทัดประดิษฐ 20
39 ม. 6/5 26 31890 นางสาว กชกร บุญยรัตพันธ์ 20
40 ม. 6/5 27 31892 นางสาว จันทร์ธิดา เทพยศ 20
41 ม. 6/5 34 32395 นางสาว ธมานันท์ สุขีลักษณ์ 20
42 ม. 6/6 8 31934 นาย ศิวกร ศรีสุข 20
43 ม. 6/6 24 31842 นางสาว จณิสตา มิ่งมงคล 20
44 ม. 6/7 13 31977 นาย ชิษณุพงศ์ มิสุนา 20
45 ม. 6/7 16 31991 นาย สราวุฒิ ภัทรภูวดล 20
46 ม. 6/7 27 31856 นางสาว พีชฎาภรณ์ วิริยะ 20
47 ม. 6/7 35 32079 นางสาว บุตสดี อนงค์พรยศกุล 20
48 ม. 6/7 47 34671 นางสาว พชรพร วงศ์บุญมี 20
49 ม. 6/8 14 32070 นาย ศีลภักดิ์ สังข์ศิริ 20
50 ม. 6/8 23 34009 นาย ศุภวัฒน์ บุญวิจิตร 20
51 ม. 6/8 28 31755 นางสาว วริษฐา ทนานนท์ 20
52 ม. 6/11 17 32061 นาย กิตติวัฒน์ ภาสพงษ์ไพศาล 20
53 ม. 6/11 36 31850 นางสาว นวพร สุวรรณวงศ์ 20
54 ม. 6/12 5 31938 นาย อนุชิต บัวลอย 20