พระพุทธศาสนาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/12 2 34434 เด็กชาย ธนโชติ สมศรีสุข 20
2 ม. 2/12 5 34451 เด็กชาย ณัฐยศ คันสร 20
3 ม. 2/12 11 34490 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ 20
4 ม. 2/12 14 34518 เด็กชาย อธิวัชร์ ศิริโภคา 20
5 ม. 5/3 18 31640 นางสาว พรนภา สิงหเดช 20
6 ม. 5/3 35 31855 นางสาว พัณฑิรา เอกวงศา 20
7 ม. 5/3 43 32075 นางสาว ณัฐวีณา เสวีวัลลภ 20
8 ม. 5/5 33 32169 นางสาว บุษยารัตน์ สนธิสวัสดิ์ 20
9 ม. 5/5 39 34649 นางสาว เกษราภรณ์ พงษ์เอื้อ 20
10 ม. 5/5 40 34650 นางสาว วรารี ชอยประเสริฐนภา 20
11 ม. 5/13 3 31932 นาย วชิรวิศว์ สำราญมน 20
12 ม. 5/13 10 32088 นาย พชรดนัย อิงคสิทธิ์ 20
13 ม. 5/13 21 34847 นาย ธนพล หอมไม่หาย 20
14 ม. 5/13 23 34881 นาย ศุภกรณ์ ต้องจิตร 20
15 ม. 5/13 29 32194 นางสาว กัญญาณี สุชาการ 20
16 ม. 5/13 40 34878 นางสาว โชติกา สวนแย้ม 20
17 ม. 6/2 5 30956 นาย ทศวรรษ จันทร์ถนอม 20
18 ม. 6/2 11 31050 นาย จักรินทร์ ทานประสิทธิ์ 20
19 ม. 6/10 2 30969 นาย สรณ์สิริ คนึงคิด 20
20 ม. 6/10 14 31334 นาย วรภัทร ภัทรเมธาวรกุล 20
21 ม. 6/10 16 31496 นาย ศรัณยู สกุลวงศ์ธนา 20
22 ม. 6/10 17 31519 นาย ศรัณย์ ยันตะบุษย์ 20
23 ม. 6/10 24 31082 นางสาว พรพฤทธิ์ สนูโดด 20
24 ม. 6/10 34 31304 นางสาว อรุณกมล ชูประสูตร 20
25 ม. 6/10 35 31352 นางสาว พิชชานันท์ อัครรัฐพัฒนกุล 20
26 ม. 6/10 36 31363 นางสาว อังควิภา จันทร์อยู่ 20
27 ม. 6/12 10 31326 นาย ชัยชนะ เจริญสิทธิ์ 20
28 ม. 6/12 15 31375 นาย อิทธิเชษฐ์ อินทร์สมบัติ 20
29 ม. 6/12 37 31510 นางสาว นัทธมน ใชชุน 20
30 ม. 6/13 3 31061 นาย สถาพร เฟื่องขจร 20