ติวเคมี



Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 10 34970 เด็กชาย พิทวัส สวนดี 20
2 ม. 1/6 12 35327 เด็กชาย พงศกร วงศ์เกิดนิมิต 20
3 ม. 1/6 17 35432 เด็กชาย วิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพร 20
4 ม. 1/6 46 35475 เด็กหญิง สุชญา นาคะรัต 20
5 ม. 1/11 37 35252 เด็กหญิง นัฐฐยา ปานบุญ 20
6 ม. 1/12 6 35113 เด็กชาย ชวิศ ศิริวัฒนสกุล 20
7 ม. 1/12 13 35210 เด็กชาย ธนวิชญ์ อ่อนจันทร์ 20
8 ม. 1/12 14 35213 เด็กชาย ธนะวินท์ ค้อทอง 20
9 ม. 2/5 10 34205 เด็กชาย ธนภูมิ วิเศษสิงห์ 20
10 ม. 2/6 11 34213 เด็กชาย ณัฐยศ โพธิ์ทิม 20
11 ม. 2/6 36 34195 เด็กหญิง เอวิตา วงษ์แสงแก้ว 20
12 ม. 2/6 48 34378 เด็กหญิง ศศิธร โรจุยะ 20
13 ม. 3/3 22 33307 เด็กหญิง ณิชา เห็นงาม 20
14 ม. 5/3 9 31770 นาย ชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ 20
15 ม. 5/6 5 31872 นาย ณัฐพัชร์ อ้นรัตน์ 20
16 ม. 5/7 1 31652 นาย ชนะชน พานทอง 20
17 ม. 5/7 7 31822 นาย ณัฐนุพงษ์ อมรินทร์ 20
18 ม. 5/7 15 31983 นาย นนทพัทธ์ สิงหาพันธุ์ 20
19 ม. 5/7 16 31991 นาย สราวุฒิ ภัทรภูวดล 20
20 ม. 5/7 17 32019 นาย เพทาย จำนงค์ธรรม 20
21 ม. 5/7 18 32037 นาย วีรากร มหาวัจน์ 20
22 ม. 5/7 21 34640 นาย ภาคภูมิ อัครพันธ์ไพโรจน์ 20