ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 27 35744 เด็กหญิง ดลยาพร ปุริโต 20
2 ม. 1/11 32 36049 เด็กหญิง มุทิตา เขียวเครือ 20
3 ม. 1/11 38 36071 เด็กหญิง ภัทรสุดา ศรประเสริฐ 20
4 ม. 1/13 9 36142 เด็กชาย ธนโชติ ไชยมงคล 20
5 ม. 1/13 10 36145 เด็กชาย อติวิชญ์ อำไพ 20
6 ม. 1/13 12 36150 เด็กชาย พัชญ์พล ตันวิมลรัตน์ 20
7 ม. 1/13 15 36156 เด็กชาย ชาญชัย มูนิคม 20
8 ม. 1/13 16 36159 เด็กชาย วิศวะ สมุหเสนีโต 20
9 ม. 2/6 15 35359 เด็กชาย พีรวิชญ์ บุตรชีวัน 20
10 ม. 2/8 9 35348 เด็กชาย พิทักษ์ ยอดนางรอง 20
11 ม. 2/8 19 35498 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ บุญนก 20
12 ม. 2/14 6 35117 เด็กชาย ชัยธัช โอสถานนท์ 20
13 ม. 2/14 8 35233 เด็กชาย ธันวเทพ แสงฟ้า 20
14 ม. 2/14 12 35280 เด็กชาย ปกาสิต ศรทรงเดช 20
15 ม. 2/14 13 35284 เด็กชาย ปฏิภาณ ขุนอ่อน 20
16 ม. 2/14 21 35495 เด็กชาย สุริยา ซื่อความสัตย์ 20
17 ม. 2/14 28 35094 เด็กหญิง จิรภัทร จัดนอก 20
18 ม. 3/10 27 34261 เด็กหญิง ปทิตตา กำจัดภัย 20
19 ม. 3/10 30 34307 เด็กหญิง พรนภัส ปิ่นสกุล 20
20 ม. 3/10 39 34493 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศิลา 20
21 ม. 3/10 40 34494 เด็กหญิง ทักษพร อนันตบุตร 20
22 ม. 3/11 24 34237 เด็กหญิง อารียาพร แพงทรัพย์ 20
23 ม. 3/11 45 34563 เด็กหญิง ปพิชญา จันทร์พรม 20
24 ม. 3/11 50 34623 เด็กหญิง วรรณพร จอกแก้ว 20
25 ม. 3/12 3 34434 เด็กชาย ธนโชติ สมศรีสุข 20
26 ม. 3/12 6 34451 เด็กชาย ณัฐยศ คันสร 20
27 ม. 3/12 12 34490 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ 20
28 ม. 3/12 14 34497 เด็กชาย พัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ 20
29 ม. 3/12 16 34525 เด็กชาย สรณัฐ นาคเจริญ 20
30 ม. 3/12 17 34527 เด็กชาย ปัญจพล จิราวิชานิธิ 20
31 ม. 3/12 21 34545 เด็กชาย ภานุกร น้อยแรม 20
32 ม. 3/12 25 34607 เด็กชาย ณัฐนันท์ บุญยัง 20
33 ม. 3/13 1 34278 เด็กชาย ณัฐพล บุตรสอน 20
34 ม. 3/13 4 34405 เด็กชาย ศุภณัฐ ต้องจิตร 20
35 ม. 3/13 7 34457 เด็กชาย อนุชิต เนียมนิยม 20
36 ม. 3/13 11 34478 เด็กชาย เมธาวี บุญมีประเสริฐ 20
37 ม. 3/13 15 34514 เด็กชาย เพชรชระ สวยสด 20
38 ม. 5/4 46 35564 นางสาว อภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 20
39 ม. 3/9 23 35727 เด็กชาย อภิพลัฏฐ์ พุ่มทองตรู 20