ผลิตสื่อสังคมศึกษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/5 27 32644 นางสาว ธาวัลย์ นาคงาม 20
2 ม. 4/5 35 32794 นางสาว ธนพร พรมศรี 20
3 ม. 4/5 37 32842 นางสาว นภัคศร สิงห์คำ 20
4 ม. 4/10 6 32832 นาย อัครวิช ทัตตมนัส 20
5 ม. 4/13 36 32848 นางสาว พรชนก ไชยโย 20
6 ม. 4/13 37 32885 นางสาว กานต์ชนก นามวงศ์ 20
7 ม. 4/13 38 32886 นางสาว จาณิสตา ยอง 20
8 ม. 5/3 45 32119 นางสาว นิธิพร สัมฤทธิ์ผล 20
9 ม. 5/6 28 31942 นางสาว จิราภรณ์ แก้วประเสริฐ 20
10 ม. 5/6 45 34655 นางสาว รัญชนา เลาหเลิศชัย 20
11 ม. 5/7 2 31717 นาย กฤษดา มังสระคู 20
12 ม. 5/10 34 32007 นางสาว ภัคจิรา มัสรินทร์ 20
13 ม. 5/10 35 32010 นางสาว วริญญา เลกากาญจน์ 20
14 ม. 5/10 38 32098 นางสาว กมลวรรณ สว่างกมล 20
15 ม. 5/10 39 32151 นางสาว นภัสวรรณ์ เทพอินทร์ 20
16 ม. 5/11 45 32236 นางสาว วรษมน แก้วจรัส 20
17 ม. 5/12 20 31949 นางสาว นริศรา กาวิน 20
18 ม. 5/12 21 31966 นางสาว แอนนา รักรอด 20
19 ม. 5/12 22 32099 นางสาว จุฑารัตน์ ทองหล่อ 20
20 ม. 5/12 27 32355 นางสาว ชลาพรรณ ธีระวงษ์ไพโรจน์ 20
21 ม. 5/12 28 34680 นางสาว รุจิรดา นวลอินทร์ 20
22 ม. 5/12 35 34700 นางสาว วริศรา สว่างเต็ม 20
23 ม. 5/13 26 32102 นางสาว ภูริดา ยางงาม 20
24 ม. 5/13 37 34696 นางสาว ภาวิตา แสงศรีจันทร์ 20
25 ม. 5/13 39 34704 นางสาว นันทิชา นิยมฤทธิ์ 20
26 ม. 6/1 30 31122 นางสาว กรกนก ศรีถัทธ์ 20
27 ม. 6/1 32 31216 นางสาว พิณกนก ลีเกษม 20
28 ม. 6/1 34 31219 นางสาว คัทลียา แก้วศรีนวล 20
29 ม. 6/1 35 31225 นางสาว นัทธัญกรณ์ ธนันทน์นรานล 20
30 ม. 6/1 40 33907 นางสาว จันทร์ทิพย์ สิทธิแสงอำไพ 20
31 ม. 6/4 20 30898 นางสาว อภิชญา พูลผล 20
32 ม. 6/4 32 31077 นางสาว นภัสสร ติยวงศ์ไพศาล 20
33 ม. 6/5 17 31117 นาย ศักดิธัช สมุทรอาลัย 20
34 ม. 6/7 33 31039 นางสาว พัชรพร ประกอบกิจ 20
35 ม. 6/10 20 33893 นาย ธนวรรธน์ จันทรนคร 20
36 ม. 6/11 16 31294 นาย ปิยพัชร ตุลา 20
37 ม. 6/12 14 31371 นาย มารวย สรรพสมบัติ 20
38 ม. 6/13 6 31151 นาย พีรวิชญ์ ขวัญยืน 20
39 ม. 6/13 7 31162 นาย นิติธร พรมดง 20