ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมองNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 5/2 23 32586 นางสาว กุมตะวัน สมจิตต์ 20
2 ม. 5/2 24 32588 นางสาว จังคนิภา ป้องขวาเลา 20
3 ม. 5/3 17 32472 นางสาว กมลภรณ์ วงศ์พระลับ 20
4 ม. 5/3 20 32481 นางสาว นวพร มั่นเปล่ง 20
5 ม. 5/6 2 32437 นาย ปฏิภัทร ขำเนตร 20
6 ม. 5/6 3 32441 นาย ภัทรนันท์ แก้วปลั่ง 20
7 ม. 5/10 15 32592 นางสาว ธัญวรรณ พงษาปาน 20