ไทยคืนถิ่นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/12 3 35064 เด็กชาย กิตติภัทร สิทธิวงศ์ 20
2 ม. 1/12 11 35189 เด็กชาย ตะวัน ชื่นคำ 20
3 ม. 1/13 21 35317 เด็กชาย ปิฏิวัฒิ เจริญสันติสุข 20
4 ม. 1/13 27 35428 เด็กชาย วันชนะ สุขนิรันดร์จารุ 20
5 ม. 1/14 46 35520 เด็กหญิง อริสรา อิศรางกูร ณ อยุธยา 20
6 ม. 2/12 2 34434 เด็กชาย ธนโชติ สมศรีสุข 20
7 ม. 2/12 5 34451 เด็กชาย ณัฐยศ คันสร 20
8 ม. 2/12 11 34490 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ 20
9 ม. 2/12 15 34525 เด็กชาย สรณัฐ นาคเจริญ 20
10 ม. 2/12 16 34527 เด็กชาย ปัญจพล จิราวิชานิธิ 20
11 ม. 3/5 35 33569 เด็กหญิง ธันยธรน์ ฮุนพานิช 20
12 ม. 3/5 39 33636 เด็กหญิง ธนสพร ภัทรบุญ 20
13 ม. 3/5 43 33736 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศิริไพโรจน์ 20
14 ม. 3/7 14 33711 เด็กชาย กชพงศ์ สารีพิมพ์ 20
15 ม. 3/7 17 33776 เด็กชาย ณัฐดนัย บุญเพ็ง 20
16 ม. 3/7 18 33795 เด็กชาย จิรายุ กุลมณี 20
17 ม. 3/7 20 33850 เด็กชาย วิทิต พระโยม 20
18 ม. 4/4 6 32820 นาย ภัคพล นิรันดร 20
19 ม. 4/4 17 31764 นางสาว อรนลิน สุขสบาย 20
20 ม. 4/4 25 32515 เด็กหญิง ธนัชพร พูนสวัสดิ์ 20
21 ม. 4/6 34 32708 นางสาว สมัชญา หมายชื่น 20
22 ม. 4/8 36 33050 นางสาว พรรวษา โพธิสิงห์ 20
23 ม. 5/3 18 31640 นางสาว พรนภา สิงหเดช 20
24 ม. 5/3 29 31753 นางสาว วจี มนตรี 20
25 ม. 5/3 30 31754 นางสาว วริศรา ประเทศ 20