หมอภาษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/13 15 35272 เด็กชาย บวรวิชญ์ เป้าใจสุข 20
2 ม. 2/10 47 34565 เด็กหญิง ซียา โบแน็ต 20
3 ม. 2/12 46 34581 เด็กหญิง ธนภัทร แพ่งคำ 20
4 ม. 2/13 38 34495 เด็กหญิง ลียา โบแน็ต 20
5 ม. 3/10 1 33361 เด็กชาย กานต์ จิตต์แพทย์ 20
6 ม. 3/10 7 33519 เด็กชาย สิรวิชญ์ แซ่หลี 20
7 ม. 4/1 11 32536 นาย ปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุล 20
8 ม. 4/6 28 32652 นางสาว ไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุล 20
9 ม. 4/6 31 32696 นางสาว เบญญดา เจริญไชยกิจ 20
10 ม. 4/7 7 32500 นาย ปิยะชาติ วัชรวัฒนากุล 20
11 ม. 4/7 24 32593 นางสาว ธิตาภรณ์ แหนคำ 20
12 ม. 4/7 28 32705 นางสาว ยวิษฐา เจือวงค์ 20
13 ม. 4/7 46 35595 นางสาว อโณทัย มณีโชติ 20
14 ม. 4/7 47 35643 นางสาว ภานุมาศ ยลวิลาศ 20
15 ม. 4/10 17 32603 นางสาว ลัดดาวัลย์ คงคำ 20
16 ม. 4/11 32 32940 นางสาว ขวัญจิรา บุญเลิศ 20