ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมองNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 5/3 17 32472 นางสาว กมลภรณ์ วงศ์พระลับ 20
2 ม. 5/3 20 32481 นางสาว นวพร มั่นเปล่ง 20
3 ม. 5/6 2 32437 นาย ปฏิภัทร ขำเนตร 20
4 ม. 5/6 3 32441 นาย ภัทรนันท์ แก้วปลั่ง 20
5 ม. 6/7 42 34652 นางสาว ปริยากร สุนทรัษฐาน 20
6 ม. 6/7 43 34654 นางสาว ขจรพร แซ่แต้ 20
7 ม. 6/7 44 34656 นางสาว พลอยภัสสร คำศรีเพ็ชรนภา 20