เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/3 1 33253 นาย ภีรพันธ์ จันทร์เป้ 20
2 ม. 4/7 33 33693 นางสาว สุดารัตน์ สืบเสาะจบ 20
3 ม. 4/7 38 36231 นางสาว เนตรชนก เงาศรี 20
4 ม. 4/7 39 36232 นางสาว ณัฏฐนิช หวังล้อมกลาง 20
5 ม. 4/7 40 36268 นางสาว สิริยากร พันธุ์เขตรกิจ 20
6 ม. 5/3 37 35538 นางสาว ชลิตา เบญจมานุกูล 20
7 ม. 5/3 38 35539 นางสาว ธิษณา ปัสสาคำ 20
8 ม. 5/3 40 35542 นางสาว ศิรฎา ถาวรวีรสกุล 20
9 ม. 5/3 43 35546 นางสาว ณัฐพร ยนต์ศิริ 20
10 ม. 6/3 2 31662 นาย อธิษฐ์ อริยะตา 20
11 ม. 6/3 11 31788 นาย โสภณวิชญ์ อติเรกลาภวโรดม 20
12 ม. 6/3 22 31693 นางสาว พิมพ์ชนก นิภัทร์วรกานต์ 20
13 ม. 6/3 25 31704 นางสาว ชุติกาญจน์ วงศ์สูง 20
14 ม. 6/3 45 32119 นางสาว นิธิพร สัมฤทธิ์ผล 20
15 ม. 6/4 21 31681 นางสาว ปภาวี ศรีสนอง 20