ผู้นำแห่งศตวรรษNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/7 31 35127 เด็กหญิง ชุตินารถ บุญสุข 20
2 ม. 1/7 32 35128 เด็กหญิง ชุติมา ศศิทอง 20
3 ม. 1/7 33 35183 เด็กหญิง ณิชาภา เอกนราพงศ์ 20
4 ม. 1/7 34 35225 เด็กหญิง ธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทร 20
5 ม. 1/7 35 35270 เด็กหญิง บงกชเนตร อ่อนละมูล 20
6 ม. 1/7 36 35273 เด็กหญิง บุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ 20
7 ม. 1/7 37 35278 เด็กหญิง เบญญา บุญวงค์ 20
8 ม. 1/7 38 35309 เด็กหญิง ปาณะฟ้า กันทะวงศ์ 20
9 ม. 1/7 39 35351 เด็กหญิง พิมพิกา นมจันทร์ 20
10 ม. 1/7 40 35364 เด็กหญิง ภคจินต์ บุญอนงค์ 20
11 ม. 1/7 41 35366 เด็กหญิง ภวิกา เหมสมิติ 20
12 ม. 1/7 42 35368 เด็กหญิง ภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ 20
13 ม. 1/7 43 35391 เด็กหญิง มลสิชา อาสนาชัย 20
14 ม. 1/7 44 35405 เด็กหญิง รมย์รมิตา ทิพยจารุโภคา 20
15 ม. 1/7 45 35408 เด็กหญิง รักษิดา สร้อยเงิน 20
16 ม. 1/7 46 35455 เด็กหญิง ศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ 20
17 ม. 1/7 47 35466 เด็กหญิง สาธิตา สายสุวรรณ 20
18 ม. 1/7 48 35496 เด็กหญิง สุวภัทร ขำเลิศ 20
19 ม. 1/7 49 35507 เด็กหญิง อนันทิตา ปัณฑิตา 20
20 ม. 1/7 50 35510 เด็กหญิง อภิญญา พันธ์พงศ์ 20
21 ม. 2/4 28 34070 เด็กหญิง พีรชาฎา ลิ้มตระกูล 20
22 ม. 5/1 11 31711 นาย หริณ เกษมศักดิ์ 20
23 ม. 5/1 16 31828 นาย ปวรุตม์ ลักษณาภิรมย์ 20
24 ม. 5/1 35 31757 นางสาว ศุภนุช ขวัญกีรติวุฒิ 20
25 ม. 5/1 37 34535 นางสาว วริศรา ทนานนท์ 20
26 ม. 5/2 44 31999 นางสาว ธีลดา วุ่นจันทร์ 20
27 ม. 5/3 20 31664 นางสาว กานต์ชนา นาคเจียม 20
28 ม. 5/3 41 32003 นางสาว ปิธภรณ์ คุณธนา 20
29 ม. 5/4 5 31710 นาย สิรภพ เทพมังกร 20
30 ม. 5/4 8 31775 นาย ธิติสรรค์ ปั้นลาย 20
31 ม. 5/4 22 31695 นางสาว สุภาภรณ์ รุ่งนพคุณศรี 20
32 ม. 5/4 25 31737 นางสาว ณัฐริกา สมจิตร์ 20
33 ม. 5/4 37 31845 นางสาว ณัฏฐธิดา ขันละ 20
34 ม. 5/4 39 31899 นางสาว ธิติมา สารีรูป 20
35 ม. 5/4 46 32077 นางสาว นภกมล เดชด่านสมุทร 20
36 ม. 5/5 26 31890 นางสาว กชกร บุญยรัตพันธ์ 20
37 ม. 5/5 27 31892 นางสาว จันทร์ธิดา เทพยศ 20
38 ม. 5/5 34 32395 นางสาว ธมานันท์ สุขีลักษณ์ 20
39 ม. 5/6 8 31934 นาย ศิวกร ศรีสุข 20
40 ม. 5/6 24 31842 นางสาว จณิสตา มิ่งมงคล 20
41 ม. 5/7 13 31977 นาย ชิษณุพงศ์ มิสุนา 20
42 ม. 5/7 26 31856 นางสาว พีชฎาภรณ์ วิริยะ 20
43 ม. 5/7 34 32079 นางสาว บุตสดี อนงค์พรยศกุล 20
44 ม. 5/7 46 34671 นางสาว พชรพร วงศ์บุญมี 20
45 ม. 5/8 23 34009 นาย ศุภวัฒน์ บุญวิจิตร 20
46 ม. 5/8 28 31755 นางสาว วริษฐา ทนานนท์ 20
47 ม. 5/11 12 31981 นาย ธนะรัชต์ บัวแก้ว 20
48 ม. 5/11 36 31850 นางสาว นวพร สุวรรณวงศ์ 20
49 ม. 5/11 38 31908 นางสาว ลัทธพรรณ เอี่ยมพรสิน 20
50 ม. 6/1 6 30873 นาย พิทยุตม์ สงเดช 20
51 ม. 6/2 15 31204 นาย ปภพ รัตนพันธุ์ 20
52 ม. 6/3 6 30918 นาย อังกูร ด่านปิยโชคกุล 20
53 ม. 6/4 5 30905 นาย ธัญพล สมจิตรชอบ 20
54 ม. 6/4 11 31253 นาย สิทธิโชค เนื้อนิ่ม 20
55 ม. 6/6 20 33923 นาย ธีรพัฎฐ์ กุลนันท์กาญจนา 20
56 ม. 6/6 22 30852 นางสาว สรัญญา พฤกษอรุณ 20
57 ม. 6/6 37 31096 นางสาว สุดี เอี่ยมแสนอุดม 20