สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ปลายNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/3 6 32680 นาย สิทธิโชค วรคันทักษ์ 20
2 ม. 5/5 5 31820 นาย ชนินทร์ โชติช่วง 20
3 ม. 5/5 6 31821 นาย ณัฐกร ดอนสนธิ์ 20
4 ม. 5/5 11 31929 นาย พีรสิชฌ์ ศักดิ์สมชัย 20
5 ม. 5/5 12 31970 นาย กนกพล ดิลกรัตนพิจิตร 20
6 ม. 5/5 14 31982 นาย ธีรนัย จันทร์โพธิ์ 20
7 ม. 5/7 12 31968 นาย ศุภกานต์ จันทร์วิกูล 20
8 ม. 6/1 7 30876 นาย ศรัทธา อึ้งเจริญชัย 20
9 ม. 6/6 8 30959 นาย นริศ พิลาอ่อน 20