ดาราศาสตร์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/5 10 34205 เด็กชาย ธนภูมิ วิเศษสิงห์ 20
2 ม. 2/5 28 34165 เด็กหญิง ธณัฐชา เพียรล้ำเลิศ 20
3 ม. 2/5 49 34416 เด็กหญิง อนันตญา ทองแดง 20
4 ม. 2/14 42 35039 เด็กหญิง สุธีกานต์ สุขกระโทก 20
5 ม. 4/3 6 32680 นาย สิทธิโชค วรคันทักษ์ 20
6 ม. 4/8 1 32492 นาย กิตตินันท์ คำภูษา 20
7 ม. 5/6 5 31872 นาย ณัฐพัชร์ อ้นรัตน์ 20
8 ม. 5/7 41 34652 นางสาว ปริยากร สุนทรัษฐาน 20
9 ม. 5/7 42 34654 นางสาว ขจรพร แซ่แต้ 20
10 ม. 5/7 43 34656 นางสาว พลอยภัสสร คำศรีเพ็ชรนภา 20
11 ม. 5/7 47 34672 นางสาว มณีมณฑ์ พุทธธนศิริ 20
12 ม. 6/3 2 30839 นาย จิตตวีร์ คุ้มครอง 20
13 ม. 6/6 21 30832 นางสาว ปิยธิดา เกียรติศิลปิน 20
14 ม. 6/6 24 30893 นางสาว พรรณนิภา ลอยฟ้า 20
15 ม. 6/6 25 30896 นางสาว วรฤทัย เจริญส่งเสริมกิจ 20
16 ม. 6/6 28 30946 นางสาว อภิชญา มาลีเลิศ 20
17 ม. 6/7 2 30847 นาย ภากุล เวชกุล 20
18 ม. 6/7 3 30848 นาย วิศรุต กองสุข 20
19 ม. 6/7 11 31015 นาย ภากร จิตรวิจารณ์ 20
20 ม. 6/7 14 31166 นาย สิริธร สุไรรัตน์ 20
21 ม. 6/7 18 33903 นาย ศุภากร ตองอ่อน 20
22 ม. 6/7 21 30862 นางสาว วรรณกานต์ ดอนเหลือม 20
23 ม. 6/7 23 30879 นางสาว กรชนก สีสุขสด 20
24 ม. 6/7 24 30886 นางสาว ณัฐนิชา จิระวิชชเลิศ 20
25 ม. 6/7 25 30897 นางสาว อธิชา ภู่จันทร์ 20
26 ม. 6/7 26 30922 นางสาว กันตา เลิศโสภาภรณ์ 20
27 ม. 6/7 28 30974 นางสาว จิราภา ประทุมทอง 20
28 ม. 6/7 29 30993 นางสาว สิรินยา กำยาน 20
29 ม. 6/7 40 31309 นางสาว ณิชาภัทร ไตรรัตนประดิษฐ์ 20
30 ม. 2/14 35624 เด็กหญิง จิรประภา คำพวงวิจิตร 20