เครื่องบินพลังยางNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/8 1 35823 เด็กชาย คณิติน มีศรี 20
2 ม. 1/8 2 35826 เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ รัตนาพันธ์ 20
3 ม. 1/8 5 35841 เด็กชาย พสิษฐ์ นิภัทร์วรกานต์ 20
4 ม. 3/4 22 34060 เด็กหญิง ชนิสรา ปะตังทะสา 20
5 ม. 3/4 29 34071 เด็กหญิง มนัสชญานันท์ ใจวังโลก 20
6 ม. 4/5 7 33474 นาย ณนน์ จงชาณสิทโธ 20
7 ม. 4/7 3 33463 นาย ธนัท นิยมไวทยะ 20
8 ม. 4/7 4 33530 นาย ศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรง 20
9 ม. 4/7 5 33544 นาย ปฏิมากร สุทาบุญ 20
10 ม. 4/7 6 33574 นาย วิทวัช เกิดเพิ่ม 20
11 ม. 4/7 7 33607 นาย ธัญกร อีซา 20
12 ม. 4/7 8 33612 นาย ชายติกรณ์ ถาเรืองโคตร 20
13 ม. 4/8 4 33732 นาย พัทธพล คงฉ้ง 20
14 ม. 4/12 10 33470 นางสาว ชลดา มีมูล 20
15 ม. 4/13 13 33999 นาย ภคพัศ มาฉิมมี 20
16 ม. 4/13 37 36266 นางสาว วีรญา มีศรี 20
17 ม. 5/4 7 32878 นาย ภราเดช เดชไพบูลย์ยศ 20
18 ม. 5/4 13 35551 นาย ระพีพัฒน์ จันทร์คูเมือง 20