ผู้นำแห่งศตวรรษNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/7 1 35041 เด็กชาย กรณ์ จงชาณสิทโธ 20
2 ม. 1/7 2 35067 เด็กชาย กิตติวินท์ ศรีนุ่นชุม 20
3 ม. 1/7 3 35080 เด็กชาย เขมพัชร เที่ยงสมบุญ 20
4 ม. 1/7 4 35081 เด็กชาย คิมรวินทร์ มากแก้ว 20
5 ม. 1/7 5 35083 เด็กชาย คุณานนท์ ประทุมชัย 20
6 ม. 1/7 6 35087 เด็กชาย จตุรวิชญ์ กาญจนจักร์ 20
7 ม. 1/7 7 35112 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สาคร 20
8 ม. 1/7 8 35148 เด็กชาย ณัฎนที แผนพุทธา 20
9 ม. 1/7 9 35149 เด็กชาย ณัฏฐชานนท์ แก้วพล 20
10 ม. 1/7 10 35167 เด็กชาย ณัฐนนท์ ศรีภิรมย์ 20
11 ม. 1/7 11 35175 เด็กชาย ณัฐศักดิ์ เรืองฉิมมา 20
12 ม. 1/7 12 35196 เด็กชาย ทิวัตถ์ มัลลิกนันท์ 20
13 ม. 1/7 13 35204 เด็กชาย ธนพงษ์ มะแป้น 20
14 ม. 1/7 14 35208 เด็กชาย ธนภูมิ ประภา 20
15 ม. 1/7 15 35209 เด็กชาย ธนยศ ชาวน่าน 20
16 ม. 1/7 16 35221 เด็กชาย ธัชธรรม ภิญญรัตน์ 20
17 ม. 1/7 17 35253 เด็กชาย นัธทวัฒน์ พูลภิบาล 20
18 ม. 1/7 18 35279 เด็กชาย ปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุล 20
19 ม. 1/7 19 35328 เด็กชาย พงศ์ณภัทร สร้อยจิตร 20
20 ม. 1/7 20 35382 เด็กชาย ภูผา ทรงศิริ 20
21 ม. 1/7 21 35384 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ จารุวิจิตรรัตนา 20
22 ม. 1/7 22 35386 เด็กชาย ภูเมธา เศวตธนาธร 20
23 ม. 1/7 23 35387 เด็กชาย ภูรีภัทร คงเจริญ 20
24 ม. 1/7 24 35388 เด็กชาย ภูวรักษ์ ดารักษ์ 20
25 ม. 1/7 25 35417 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ก้งซ่า 20
26 ม. 1/7 26 35460 เด็กชาย เศรษฐศักดิ์ บำรุงศิลป์ 20
27 ม. 1/7 27 35471 เด็กชาย สิรสิต ตรีคุณสถิต 20
28 ม. 1/7 28 35497 เด็กชาย สุวิจักขณ์ วัฒนะนาวินรัตน์ 20
29 ม. 1/7 29 35527 เด็กชาย อิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ์ 20
30 ม. 1/7 30 35127 เด็กหญิง ชุตินารถ บุญสุข 20
31 ม. 1/7 31 35128 เด็กหญิง ชุติมา ศศิทอง 20
32 ม. 1/7 32 35183 เด็กหญิง ณิชาภา เอกนราพงศ์ 20
33 ม. 1/7 33 35225 เด็กหญิง ธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทร 20
34 ม. 1/7 34 35270 เด็กหญิง บงกชเนตร อ่อนละมูล 20
35 ม. 1/7 35 35273 เด็กหญิง บุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ 20
36 ม. 1/7 36 35278 เด็กหญิง เบญญา บุญวงค์ 20
37 ม. 1/7 37 35309 เด็กหญิง ปาณะฟ้า กันทะวงศ์ 20
38 ม. 1/7 38 35351 เด็กหญิง พิมพิกา นมจันทร์ 20
39 ม. 1/7 39 35364 เด็กหญิง ภคจินต์ บุญอนงค์ 20
40 ม. 1/7 40 35366 เด็กหญิง ภวิกา เหมสมิติ 20
41 ม. 1/7 41 35368 เด็กหญิง ภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ 20
42 ม. 1/7 42 35391 เด็กหญิง มลสิชา อาสนาชัย 20
43 ม. 1/7 43 35405 เด็กหญิง รมย์รมิตา ทิพยจารุโภคา 20
44 ม. 1/7 44 35408 เด็กหญิง รักษิดา สร้อยเงิน 20
45 ม. 1/7 45 35455 เด็กหญิง ศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ 20
46 ม. 1/7 46 35466 เด็กหญิง สาธิตา สายสุวรรณ 20
47 ม. 1/7 47 35496 เด็กหญิง สุวภัทร ขำเลิศ 20
48 ม. 1/7 48 35507 เด็กหญิง อนันทิตา ปัณฑิตา 20
49 ม. 1/7 49 35510 เด็กหญิง อภิญญา พันธ์พงศ์ 20
50 ม. 5/1 16 31828 นาย ปวรุตม์ ลักษณาภิรมย์ 20
51 ม. 5/1 30 31677 นางสาว กุลภัสสร์ ตั้งญาณพัฒน์ 20
52 ม. 5/1 36 31757 นางสาว ศุภนุช ขวัญกีรติวุฒิ 20
53 ม. 5/1 38 34535 นางสาว วริศรา ทนานนท์ 20
54 ม. 5/2 6 31659 นาย ภัทร์ชนน สติภา 20
55 ม. 5/2 7 31661 นาย วศกร วงษ์สุวรรณ 20
56 ม. 5/2 13 31886 นาย สิชา ดิลกเลิศพลากร 20
57 ม. 5/2 44 31999 นางสาว ธีลดา วุ่นจันทร์ 20
58 ม. 5/3 20 31664 นางสาว กานต์ชนา นาคเจียม 20
59 ม. 5/3 42 32003 นางสาว ปิธภรณ์ คุณธนา 20
60 ม. 5/4 5 31710 นาย สิรภพ เทพมังกร 20
61 ม. 5/4 8 31775 นาย ธิติสรรค์ ปั้นลาย 20
62 ม. 5/4 19 31675 นางสาว วิภาศิณี ไช่ 20
63 ม. 5/4 22 31695 นางสาว สุภาภรณ์ รุ่งนพคุณศรี 20
64 ม. 5/4 37 31845 นางสาว ณัฏฐธิดา ขันละ 20
65 ม. 5/4 46 32077 นางสาว นภกมล เดชด่านสมุทร 20
66 ม. 5/5 7 31875 นาย นราพันธุ์ วาดสร้อย 20
67 ม. 5/5 26 31890 นางสาว กชกร บุญยรัตพันธ์ 20
68 ม. 5/5 27 31892 นางสาว จันทร์ธิดา เทพยศ 20
69 ม. 5/5 36 32395 นางสาว ธมานันท์ สุขีลักษณ์ 20
70 ม. 5/6 8 31934 นาย ศิวกร ศรีสุข 20
71 ม. 5/6 23 31842 นางสาว จณิสตา มิ่งมงคล 20
72 ม. 5/7 13 31977 นาย ชิษณุพงศ์ มิสุนา 20
73 ม. 5/7 26 31856 นางสาว พีชฎาภรณ์ วิริยะ 20
74 ม. 5/7 34 32079 นางสาว บุตสดี อนงค์พรยศกุล 20
75 ม. 5/8 3 31768 นาย กิตตินันท์ กันต์นิกุล 20
76 ม. 5/8 14 32070 นาย ศีลภักดิ์ สังข์ศิริ 20
77 ม. 5/8 28 31755 นางสาว วริษฐา ทนานนท์ 20
78 ม. 5/11 12 31981 นาย ธนะรัชต์ บัวแก้ว 20
79 ม. 5/11 36 31850 นางสาว นวพร สุวรรณวงศ์ 20
80 ม. 5/11 38 31908 นางสาว ลัทธพรรณ เอี่ยมพรสิน 20
81 ม. 5/13 16 32361 นาย สุกฤษฏิ์ ปกครอง 20
82 ม. 6/1 6 30873 นาย พิทยุตม์ สงเดช 20
83 ม. 6/2 16 31204 นาย ปภพ รัตนพันธุ์ 20
84 ม. 6/3 6 30918 นาย อังกูร ด่านปิยโชคกุล 20
85 ม. 6/4 5 30905 นาย ธัญพล สมจิตรชอบ 20
86 ม. 6/4 11 31253 นาย สิทธิโชค เนื้อนิ่ม 20
87 ม. 6/6 21 33923 นาย ธีรพัฎฐ์ กุลนันท์กาญจนา 20
88 ม. 6/6 23 30852 นางสาว สรัญญา พฤกษอรุณ 20
89 ม. 6/6 38 31096 นางสาว สุดี เอี่ยมแสนอุดม 20