ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 37 35321 เด็กหญิง ปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชร 20
2 ม. 1/6 42 35431 เด็กหญิง วิชญดา เพ็ญญะ 20
3 ม. 1/6 43 35444 เด็กหญิง ศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ 20
4 ม. 2/9 5 34240 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ 20
5 ม. 2/9 19 34384 เด็กชาย พฤฒินันท์ นิยม 20
6 ม. 2/9 22 34409 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ รักกสิกร 20
7 ม. 2/9 30 34248 เด็กหญิง ปิยากร สมันยี 20
8 ม. 2/9 49 34417 เด็กหญิง มุขรินทร์ คำศรี 20
9 ม. 2/11 9 34455 เด็กชาย พีรพล พิกุลแก้ว 20
10 ม. 2/11 13 34479 เด็กชาย เจษฎา ฮับหลี 20
11 ม. 2/11 15 34504 เด็กชาย นิติภูมิ ลอยรัตน์ 20
12 ม. 2/11 35 34483 เด็กหญิง ศศิญากรณ์ รักสุจริต 20
13 ม. 2/11 36 34488 เด็กหญิง สัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัย 20
14 ม. 2/11 37 34505 เด็กหญิง รักษิกา จันทร์มณี 20
15 ม. 3/9 27 33435 นางสาว พรรณธนสุดา เดชสุภา 20
16 ม. 3/11 18 33775 เด็กชาย ภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ 20
17 ม. 3/14 11 33635 เด็กชาย ภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ 20
18 ม. 3/14 17 33708 นาย ปัณณวิชญ์ ศิลปกิจวงษ์กุล 20
19 ม. 3/14 18 33726 เด็กชาย ภูตะวัน สมุหเสนีโต 20
20 ม. 3/14 23 33781 เด็กชาย จักรริน ยืดยาว 20
21 ม. 3/14 24 33802 เด็กชาย กฤตณัฐ เชี่ยววิริยะกุล 20
22 ม. 6/6 26 30920 นางสาว กฤติมา ลลิตกมลสุข 20
23 ม. 6/6 27 30925 นางสาว พรปวีณ์ พหลพลญาณ 20