สอวน. เคมีNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 3/12 21 33368 เด็กหญิง ประภัสสร วชิรเมธีกุล 20
2 ม. 3/12 24 33426 เด็กหญิง รมิตา ตั้งวศินกุล 20
3 ม. 4/1 2 32439 นาย เปรม สอาดยิ่ง 20
4 ม. 4/1 12 32541 นาย ศุภณัฐ โรจนชัย 20
5 ม. 4/1 13 32543 นาย อนุรักษ์ ระวังพาล 20
6 ม. 4/1 14 32681 นาย สิรภพ ศรีชู 20
7 ม. 4/1 20 32454 นางสาว มณฑนันท์ กุลพาณิชย์ 20
8 ม. 4/1 22 32459 นางสาว อัญวีณ์ กิตติอัญญาพัฒน์ 20
9 ม. 4/1 28 32513 เด็กหญิง ณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธา 20
10 ม. 4/1 32 32554 เด็กหญิง พงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุล 20
11 ม. 4/1 33 32561 นางสาว หิรัญญากรณ์ หิรัญ 20
12 ม. 4/2 33 32890 นางสาว เตชินี ศรีน้อย 20
13 ม. 4/3 21 32480 นางสาว ตวิษา ไอยะรา 20
14 ม. 4/3 24 32489 นางสาว สุธิดา บุษาเนตย์ 20
15 ม. 4/3 38 32960 นางสาว อภิสรา เจริญวัฒนสิริกุล 20
16 ม. 4/4 19 32460 เด็กหญิง อารีรัตน์ แซ่โค้ว 20
17 ม. 4/6 43 32948 นางสาว พิชญเกล้า เอี่ยมสากล 20
18 ม. 5/3 11 31788 นาย โสภณวิชญ์ อติเรกลาภวโรดม 20
19 ม. 5/3 34 31811 นางสาว สรวิศา ผาสุขธรรม 20
20 ม. 5/3 38 31906 นางสาว ไพลิน ทองอ่อน 20
21 ม. 5/5 31 31955 นางสาว พิชญ์สุดา ศิริสุวรรณ 20
22 ม. 5/5 38 34642 นางสาว นภสร บุญนาคเจริญ 20
23 ม. 5/5 45 34658 นางสาว ประภัสสร ยิ่งยงอุดมผล 20
24 ม. 5/5 46 34659 นางสาว ณัฐธิดา คงคาทิพย์ 20
25 ม. 5/7 25 31843 นางสาว เจนจิรา บุญมา 20
26 ม. 5/7 30 31952 นางสาว ณัฎพัชร ทรัพย์พูลทวี 20
27 ม. 5/7 37 32173 นางสาว ณฐมน เต็งธนกิจ 20
28 ม. 6/3 21 30891 นางสาว ปิยะฉัตร เกตุคำ 20
29 ม. 6/4 17 30860 นางสาว มนสิชา กุลพาณิชย์ 20
30 ม. 6/4 30 31031 นางสาว ณัฐริณี วงษ์สุวรรณ 20
31 ม. 6/4 42 33899 นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มใช้ 20