เคมี ม.ต้นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 4 35719 เด็กชาย จารุกิตติ์ สุขถิ่นไทย 20
2 ม. 1/3 7 35722 เด็กชาย ชยพล ประยูรชาญ 20
3 ม. 1/3 9 35724 เด็กชาย ชยุต เจริญธรรมทัต 20
4 ม. 1/3 10 35726 เด็กชาย ชินกฤต คำพวง 20
5 ม. 1/3 11 35728 เด็กชาย โชติวัต ศิลารักษ์ 20
6 ม. 1/3 12 35729 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ ธรรมเป็นศรี 20
7 ม. 1/3 16 35680 เด็กหญิง ญาณิศา ตาปัญญา 20
8 ม. 1/3 19 35735 เด็กหญิง จิรภิญญา รถมณี 20
9 ม. 1/3 22 35739 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ศิรินารถ 20
10 ม. 1/3 30 35747 เด็กหญิง ธัญพิชชา ดำริห์กล้า 20
11 ม. 1/3 32 35749 เด็กหญิง เนตรอัปสร นันทธนาคาร 20
12 ม. 1/4 1 35750 เด็กชาย ธนะกานติ์ หิรัญ 20
13 ม. 1/4 7 35756 เด็กชาย พศวีร์ ไขแสงทอง 20
14 ม. 1/4 9 35758 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภิญโญธนานนท์ 20
15 ม. 1/4 10 35759 เด็กชาย พีรภัทร ยั่งยืน 20
16 ม. 1/4 14 35763 เด็กชาย วัลชัย กล่ำม่วง 20
17 ม. 1/4 15 35764 เด็กชาย ศุภฤกษ์ แสงแก้ว 20
18 ม. 2/3 8 34969 เด็กชาย พฤทธพงศ์ ธรฤทธิ์ 20
19 ม. 2/3 9 34970 เด็กชาย พิทวัส สวนดี 20
20 ม. 2/4 4 34999 เด็กชาย ณธรรม อังกูรสถาพรชัย 20
21 ม. 2/4 5 35000 เด็กชาย ปพน สุดมิ่งมงคล 20
22 ม. 2/4 9 35005 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พูลสมบัติ 20
23 ม. 2/4 12 35009 เด็กชาย วรรณธัต เพชรรักษ์ 20
24 ม. 2/4 19 35015 เด็กหญิง ตรีสรา อาดัม 20
25 ม. 2/4 20 35016 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ วิทยาวงศรุจิ 20
26 ม. 2/4 23 35020 เด็กหญิง พรนภัส ตะนา 20
27 ม. 2/4 27 35025 เด็กหญิง ศกุลตลา วงษ์มณีวรรณ์ 20
28 ม. 2/4 28 35026 เด็กหญิง ศรีสุดา มณีจำรัส 20
29 ม. 2/4 30 35028 เด็กหญิง สหัสทยา คงแก้ว 20
30 ม. 3/3 26 34031 เด็กหญิง นภอร ศิลารัตน์ 20
31 ม. 3/3 27 34032 เด็กหญิง นันท์ธีรา กิตติมงคลชัย 20
32 ม. 3/3 32 34037 เด็กหญิง วรัญญา ยะระขันธ์ 20
33 ม. 3/3 33 34038 เด็กหญิง ศิริรัตน์ กิจวิวัฒนาชัย 20
34 ม. 3/4 2 34041 เด็กชาย กฤษณ์กมล อาจคงหาญ 20
35 ม. 3/4 7 34046 เด็กชาย ปภพ แสงดาว 20
36 ม. 3/4 26 34068 เด็กหญิง ปราณปรียา ทองเลิศ 20
37 ม. 3/4 30 34072 เด็กหญิง ศลิษา นิลสยาม 20
38 ม. 3/4 31 34073 เด็กหญิง ศุพัทนันท์ รื่นเริง 20