พัฒนาทักษะสมองNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 4 34963 เด็กชาย ธนาธิป บุญศักดิ์ 20
2 ม. 1/4 8 35004 เด็กชาย พงษกร เวศะนันต์ 20
3 ม. 1/4 19 35015 เด็กหญิง ตรีสรา อาดัม 20
4 ม. 1/4 20 35016 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ วิทยาวงศรุจิ 20
5 ม. 1/4 21 35018 เด็กหญิง นิจวิภา ดาวกระโทก 20
6 ม. 1/12 22 35371 เด็กชาย ภัทร์ภูมิ ม่วงงาม 20
7 ม. 2/7 11 34265 เด็กชาย บูรพา สกุลธัญญลักษณ์ 20
8 ม. 2/7 12 34279 เด็กชาย ฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ 20
9 ม. 2/9 7 34253 เด็กชาย ธนกร รังผึ้ง 20
10 ม. 2/9 8 34276 เด็กชาย อดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ 20
11 ม. 2/9 9 34290 เด็กชาย นพวิช อินอ่อน 20
12 ม. 2/9 14 34342 เด็กชาย บริพนธ์ มั่นใจ 20
13 ม. 2/9 18 34372 เด็กชาย ภัทราวุธ เสียงสวรรค์ 20
14 ม. 2/9 41 34380 เด็กหญิง ชนากานต์ มูลศรี 20
15 ม. 2/9 44 34398 เด็กหญิง นาราภัทร บุญประเสริฐ 20
16 ม. 3/4 16 33330 เด็กหญิง พัชริดา แซ่คู 20
17 ม. 3/4 29 33350 เด็กหญิง กัลยดา เบญจลักษณพร 20
18 ม. 3/4 33 33355 เด็กหญิง ณิชาภัทร ชมมาลี 20
19 ม. 3/5 12 33629 เด็กชาย ชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ 20
20 ม. 3/5 13 33637 เด็กชาย ณัฐชนน แก้วเลี่ยม 20
21 ม. 5/1 21 31665 นางสาว จุฑามาศ รุธิระวุฒิ 20
22 ม. 5/1 24 31669 นางสาว นันทิยา พรหมอินทร์ 20
23 ม. 5/1 25 31670 นางสาว พัทธนันท์ ทองเฟื่อง 20
24 ม. 5/1 27 31674 นางสาว วรรษชล อาจวาทิน 20
25 ม. 5/1 31 31698 นางสาว มุฑิตา คำแก้ว 20
26 ม. 5/1 32 31706 นางสาว ณิชกานต์ แสงอ่อน 20
27 ม. 5/1 33 31715 นางสาว อรณิชา ชูสุวรรณ 20
28 ม. 5/1 36 31946 นางสาว ณัฐริกา พินิจขจรเดช 20
29 ม. 5/2 10 31769 นาย จิรวัฒน์ สันติชวลิต 20
30 ม. 5/3 9 31770 นาย ชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ 20
31 ม. 5/3 10 31772 นาย ณัฐนันท์ ทำทัน 20
32 ม. 5/3 33 31811 นางสาว สรวิศา ผาสุขธรรม 20
33 ม. 5/3 37 31906 นางสาว ไพลิน ทองอ่อน 20
34 ม. 5/4 3 31682 นาย ณภัทร จันทราช 20
35 ม. 5/4 32 31801 นางสาว นันทิชา วิลาวรรณ 20
36 ม. 5/8 13 32068 นาย วงศธร ศิรินาม 20
37 ม. 5/11 6 31774 นาย ธเนศ สุขได้พึ่ง 20
38 ม. 5/11 7 31782 นาย รวิสุต ศรีพนมพงษ์ 20