ติวo-net วิทยาศาสตร์ม.6 (สายศิลป์)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 6/8 5 31281 นาย ฉัตรพล เจริญภิญโญ 20
2 ม. 6/8 7 31322 นาย ธนพัฒ สมศรี 20
3 ม. 6/8 8 31333 นาย รัชต เปล่งสงวน 20
4 ม. 6/8 9 31373 นาย สุทธิกาญจน์ สินจิรารัตนพงศ์ 20
5 ม. 6/8 12 31514 นาย ณัฐภัทร์ นิภัทร์วรกานต์ 20
6 ม. 6/8 13 31525 นาย พีรณัฐ ผลาผล 20
7 ม. 6/8 44 33942 นางสาว ปนิตตา พรมเพิ่ม 20
8 ม. 6/10 29 31189 นางสาว สุกัลยา บุญส่ง 20
9 ม. 6/10 37 31385 นางสาว ภาสุรณัช กาญจนรัตน์ 20
10 ม. 6/11 6 31020 นาย ศุภชัย จันโท 20
11 ม. 6/11 9 31112 นาย ภัทรวิน พรวิริยกุล 20
12 ม. 6/11 14 31201 นาย นัฐพล ฟักสวัสดิ์ 20
13 ม. 6/11 15 31290 นาย ธนรัฐ ดาวเรือง 20
14 ม. 6/11 19 31504 นาย อิทธิไกร กลิ่นรักธนา 20
15 ม. 6/11 24 31042 นางสาว วรัชญา พุฒเล็ก 20
16 ม. 6/11 37 31501 นางสาว ศศิพร แจ่มเที่ยงตรง 20
17 ม. 6/11 42 33944 นางสาว สรวงขวัญ ดำรงฤดี 20
18 ม. 6/12 9 31280 นาย จิรพัฒน์ รักษสุธากาญจน์ 20
19 ม. 6/12 20 31532 นาย นิติพัฒน์ ทองชัยวัฒน์ 20
20 ม. 6/12 23 30994 นางสาว สิรีธร วีระชัย 20
21 ม. 6/12 24 30997 นางสาว สุธาสินี พากเพียร 20
22 ม. 6/12 25 31068 นางสาว ชลดา ชมกลิ่น 20
23 ม. 6/12 27 31078 นางสาว นภัสสร ฉิมบ้านไร่ 20
24 ม. 6/12 28 31133 นางสาว ณัฎฐณิชา ลบบำรุง 20
25 ม. 6/12 29 31173 นางสาว ชนิตา มีจิตร 20
26 ม. 6/12 38 31523 นางสาว จันทร์ทิพย์ ชื่นใจดี 20
27 ม. 6/12 42 33892 นางสาว พรรษชล ทองเสน 20
28 ม. 6/12 43 33894 นางสาว ณัฐพร แสงสว่าง 20
29 ม. 6/13 5 31114 นาย วรพจน์ โพธิวัฒน์ 20
30 ม. 6/13 24 31137 นางสาว นภัสกร ฉิมบ้านไร่ 20
31 ม. 6/13 28 31170 นางสาว กัญชรส เรือนทอง 20
32 ม. 6/13 33 31274 นางสาว วลัยภรณ์ บัวผลิ 20
33 ม. 6/13 34 31312 นางสาว ปิยากร ช้างงาม 20
34 ม. 6/13 42 33945 นางสาว อธิชา เกิดศิริ 20