พัฒนาทักษะสมองขั้นสูงNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 7 35885 เด็กชาย สมิต สารบรรณ 20
2 ม. 1/9 17 35951 เด็กชาย พิสิษฐ์สรรค์ ปรีชา 20
3 ม. 1/14 2 36167 เด็กชาย กิตติ ปลงรัมย์ 20
4 ม. 6/1 26 31671 นางสาว พีรดา มูลศรีแก้ว 20
5 ม. 6/1 28 31676 นางสาว ศศิภา นวเบญจพล 20
6 ม. 6/1 30 31696 นางสาว กัลยรัตน์ เชิดชู 20
7 ม. 6/2 10 31769 นาย จิรวัฒน์ สันติชวลิต 20
8 ม. 6/3 9 31770 นาย ชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ 20
9 ม. 6/3 10 31772 นาย ณัฐนันท์ ทำทัน 20
10 ม. 6/3 13 31830 นาย ภคพล จุ้ยเจริญ 20
11 ม. 6/3 14 31887 นาย สิรวิชญ์ ไหวพริบ 20
12 ม. 6/3 16 30833 นางสาว ภัชชลี ชมถิ่น 20
13 ม. 6/3 23 31700 นางสาว ขวัญจิรา จันทะมาตย์ 20
14 ม. 6/3 34 31816 นางสาว อัญมณย์ ศรีชัยมงคล 20
15 ม. 6/3 37 31906 นางสาว ไพลิน ทองอ่อน 20
16 ม. 6/3 42 32013 นางสาว ศิริพร ขุนศร 20
17 ม. 6/3 44 32104 นางสาว รติรมย์ เสโร 20
18 ม. 6/4 1 31622 นาย เจตนิพิฐ เชาว์วุฒิประสิทธิ์ 20
19 ม. 6/4 6 31725 นาย พีรวิชญ์ จิรไกรโกศล 20