รักษ์สิ่งแวดล้อมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 22 34981 เด็กหญิง ณัฏฐวี ทรัพย์พูลทวี 20
2 ม. 1/4 24 35021 เด็กหญิง ภาวินี ทองมี 20
3 ม. 1/4 31 35029 เด็กหญิง สิรินดา หนูเกลี้ยง 20
4 ม. 1/4 33 35099 เด็กหญิง จีรดา ไพโรจน์ 20
5 ม. 1/6 2 35145 เด็กชาย ณภัทร วรศุภมงคล 20
6 ม. 1/6 3 35155 เด็กชาย ณัฐชนน ชาญทวีคุณ 20
7 ม. 1/8 1 35051 เด็กชาย ก้องภพ ศุภกิจอำนวย 20
8 ม. 1/8 2 35098 เด็กชาย จิราวัฒน์ รอดแก้ว 20
9 ม. 1/8 3 35118 เด็กชาย ชัยภัณฑ์ จันทร์เต็ม 20
10 ม. 1/8 4 35198 เด็กชาย เทพประทาน วงษ์สนิท 20
11 ม. 1/8 5 35290 เด็กชาย ปพน เพ็งเรือง 20
12 ม. 1/8 6 35298 เด็กชาย ปริญญา จันทนันท์ 20
13 ม. 1/8 7 35332 เด็กชาย พรชัย เด่นอุดมวัฒนา 20
14 ม. 1/8 11 35421 เด็กชาย วรเมธ สีม่วงคำ 20
15 ม. 1/8 12 35427 เด็กชาย วัฒนพัฒน์ สรภูมิ 20
16 ม. 1/8 14 35458 เด็กชาย ศุภณัฐ ริมสมุทรไชย 20
17 ม. 1/8 18 35493 เด็กชาย สุริยะมงคล อภิสิงหธวัช 20
18 ม. 1/8 19 35498 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ บุญนก 20
19 ม. 1/8 22 35073 เด็กหญิง กุลิสรา นาเมืองรักษ์ 20
20 ม. 1/8 23 35079 เด็กหญิง ขวัญจิรา ยาหยี 20
21 ม. 1/8 28 35139 เด็กหญิง ฐิติชญา ศิริโสม 20
22 ม. 1/8 29 35150 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียง 20
23 ม. 1/8 41 35413 เด็กหญิง รินรดา ดำรงค์สถิตย์ 20
24 ม. 1/8 42 35422 เด็กหญิง วรรณพิมล ภู่จันทึก 20
25 ม. 1/8 43 35453 เด็กหญิง ศิริประภา อาสาคุณ 20
26 ม. 1/8 48 35508 เด็กหญิง อภิชญา สิงหราช 20
27 ม. 1/9 39 35446 เด็กหญิง ศลิษา ตูพานิช 20
28 ม. 1/10 1 35050 เด็กชาย กษิเดช มีเครือรอด 20
29 ม. 1/10 5 35143 เด็กชาย ณภัทร แสงอ่อน 20
30 ม. 1/10 26 35142 เด็กหญิง ณพิชญา ศรัทธาน้อม 20
31 ม. 1/10 32 35315 เด็กหญิง ปาลิญา ศรีโสมาศ 20
32 ม. 1/10 38 35390 เด็กหญิง มรรษมล เสมเจริญ 20
33 ม. 2/4 22 34060 เด็กหญิง ชนิสรา ปะตังทะสา 20
34 ม. 2/4 24 34064 เด็กหญิง ธัญชนก ทองคำ 20
35 ม. 2/4 30 34072 เด็กหญิง ศลิษา นิลสยาม 20
36 ม. 2/4 32 34074 เด็กหญิง สุนิตยนาถ นิตยา 20
37 ม. 2/11 14 34480 เด็กชาย รวินันท์ ภูนุช 20
38 ม. 2/13 14 34509 เด็กชาย ดุษฎี แซ่น้า 20
39 ม. 2/13 40 34498 เด็กหญิง สุทัตตา พรมธิราช 20
40 ม. 3/4 4 33345 เด็กชาย ปาราเมศ หลักแหลม 20
41 ม. 3/4 27 33347 เด็กหญิง มัชฌิมา ชาญพินิจ 20
42 ม. 3/6 25 33401 เด็กหญิง เพชรลดา คำใจพูล 20
43 ม. 3/6 43 33754 เด็กหญิง วรรณรดา พะนะลาภ 20
44 ม. 3/6 44 33764 เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วเพ็ชร์มะดัน 20
45 ม. 3/6 47 33855 เด็กหญิง สิริกัญญา ดีเทียน 20
46 ม. 3/8 31 33478 เด็กหญิง อภิชญา ชูเลื่อน 20
47 ม. 3/8 32 33487 เด็กหญิง ปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ 20
48 ม. 3/8 34 33506 เด็กหญิง ณัฐกมล สังข์ทอง 20
49 ม. 3/8 35 33525 เด็กหญิง อรนิชา สิริสุทธิ์ 20
50 ม. 3/8 40 33630 เด็กหญิง ณัฐณิชา จุลลวาทีเลิศ 20
51 ม. 3/8 42 33674 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สมบัติ 20
52 ม. 3/9 47 33757 เด็กหญิง กัลยาลักษณ์ หอมกลิ่นเทียน 20
53 ม. 3/9 49 33817 เด็กหญิง วันวิสาข์ วงษ์สะชาญ 20
54 ม. 4/5 7 32577 เด็กชาย ยศพล สืบฤกษ์ 20
55 ม. 4/5 8 32579 นาย สรวิชญ์ สุทธิประภา 20
56 ม. 4/5 26 32642 นางสาว ณิชาภัทร หมั่นมาก 20
57 ม. 4/7 33 32798 นางสาว ปรีณาพรรณ ศิริวัฒน์ 20
58 ม. 4/10 1 32563 เด็กชาย ชนาภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ 20
59 ม. 4/12 1 32564 นาย ณัฐพล สุจริต 20
60 ม. 4/12 2 32569 เด็กชาย นนทพงศ์ ถือพุทธ 20
61 ม. 4/12 3 32574 นาย พัสกร ดอนระหาญ 20
62 ม. 4/13 2 32565 นาย ดรัสวิน เกษดำรงพันธ์ 20
63 ม. 4/13 3 32566 นาย ธนพล จุทา 20
64 ม. 6/1 33 31217 นางสาว กรกนก ศุภกาญจน์เดชากุล 20
65 ม. 6/2 10 31019 นาย รักภูมิ วนาสินชัย 20
66 ม. 6/2 32 30947 นางสาว อริสรา กรสา 20
67 ม. 6/3 24 30923 นางสาว กัลยกร สุขสมบุญ 20
68 ม. 6/3 25 30928 นางสาว ชนิสรา สุวรรณจินดา 20
69 ม. 6/3 26 30987 นางสาว พิมพ์วิมล ธรรมธีรดำรง 20
70 ม. 6/3 38 31215 นางสาว กนกวรรณ นุลารัตน์ 20
71 ม. 6/3 40 31222 นางสาว ณัฐริดา กัจฉมาภรณ์ 20
72 ม. 6/3 42 33916 นางสาว ณัฎฐณิชา สุดเตาะ 20
73 ม. 6/4 9 31014 นาย พันธกานต์ ทองตาม 20
74 ม. 6/4 26 30942 นางสาว วารีรัตน ปิ่นการะเกศ 20
75 ม. 6/6 41 31232 นางสาว สราลี ภูมิดิษฐ 20
76 ม. 6/7 15 31199 นาย ณัฐวัตร แก้วไพรวัน 20
77 ม. 6/8 14 30935 นางสาว ภรณ์ณภัส เจตน์ทรัพย์ 20
78 ม. 6/8 20 31223 นางสาว ทิชา รัตนชาย 20
79 ม. 6/8 21 31224 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีประเสริฐ 20
80 ม. 6/10 10 31210 นาย ภาณุวัฒน์ ภาวะโคตร 20
81 ม. 6/10 11 31213 นาย อธิปรัช กัตพงษ์ 20
82 ม. 6/13 10 31195 นาย อภิชิต ตันทรงเจริญ 20
83 ม. 6/13 16 31503 นาย วงศ์วรัณ ปานพลับ 20
84 ม. 6/13 30 31233 นางสาว หทัยกาญจน์ มิศิริ 20