เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/4 1 32436 นาย ธเนศ ไชยณรงค์ 20
2 ม. 4/5 4 32494 นาย ชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ 20
3 ม. 4/5 5 32501 นาย พงศกร ศรียรรยงค์ 20
4 ม. 4/6 6 32497 นาย ณัฐนุชา คนหลัก 20
5 ม. 4/7 22 32552 นางสาว ประสิตา หมื่นวิเศษ 20
6 ม. 4/7 31 32743 นางสาว ธิดารัตน์ โคตรภักดี 20
7 ม. 4/7 39 32943 นางสาว ธมลวรรณ กลิ่นเกษร 20
8 ม. 5/3 2 31662 นาย อธิษฐ์ อริยะตา 20
9 ม. 5/3 11 31788 นาย โสภณวิชญ์ อติเรกลาภวโรดม 20
10 ม. 5/3 25 31704 นางสาว ชุติกาญจน์ วงศ์สูง 20
11 ม. 5/4 21 31681 นางสาว ปภาวี ศรีสนอง 20
12 ม. 6/3 17 33967 นาย สุริยา อินยอด 20
13 ม. 6/4 2 30866 นาย ชญานนท์ วงษ์สมศรี 20
14 ม. 6/4 3 30878 นาย สราวุธ อุ่นอารมณ์ 20
15 ม. 6/4 6 30957 นาย ทินภัทร สว่างวัฒนศิริ 20
16 ม. 6/4 12 31377 นาย ธีรภัทร โสอิติกุล 20
17 ม. 6/4 16 33968 นาย ศิวกร จินดารัตน์ 20
18 ม. 6/4 18 30885 นางสาว ณัฐธิดา เที่ยงประเทศ 20
19 ม. 6/4 19 30895 นางสาว เพียงขวัญ แจ่มใส 20
20 ม. 6/4 24 30939 นางสาว รัศมี สุขสำราญ 20
21 ม. 6/4 25 30941 นางสาว วริศรา ภัทรเมธาวรกุล 20
22 ม. 6/4 26 30942 นางสาว วารีรัตน ปิ่นการะเกศ 20
23 ม. 6/4 34 31136 นางสาว ธนาภรณ์ หงษ์ศรีสุวรรณ์ 20
24 ม. 6/4 41 32381 นางสาว ภาสิณี ชูเกษร 20