DIY ด้วยมือเราNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 28 35179 เด็กหญิง ณิชชาอร แซ่เหยา 20
2 ม. 1/5 31 35226 เด็กหญิง ธัญพิชชา ดีวงค์ 20
3 ม. 1/5 33 35292 เด็กหญิง ปภัชญา พรมคุณ 20
4 ม. 1/5 35 35350 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แซ่เตียว 20
5 ม. 1/5 50 35518 เด็กหญิง อรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญ 20
6 ม. 1/8 27 35134 เด็กหญิง ญาติกา เกตุอัมพร 20
7 ม. 1/8 47 35505 เด็กหญิง อนัญญาวีร์ ติมุลา 20
8 ม. 1/9 32 35335 เด็กหญิง พรไพลิน ฉิมกุล 20
9 ม. 1/14 29 35097 เด็กหญิง จิราพัชร เนื่องอุทัย 20
10 ม. 1/14 45 35487 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ รสจันทร์ 20
11 ม. 2/3 30 34035 เด็กหญิง ปิยาพัชร กันสิทธิ์ 20
12 ม. 2/5 15 34335 เด็กชาย บาดัร สุขประเสริฐ 20
13 ม. 2/5 23 34144 เด็กหญิง ณิชากร ทุมมากรณ์ 20
14 ม. 3/8 26 33407 เด็กหญิง ภัทราภา สามสี 20
15 ม. 3/8 38 33598 นางสาว พัชราพร คณาจันทร์ 20
16 ม. 3/8 39 33610 นางสาว แพรมาพร คำหงษ์ 20
17 ม. 3/8 45 33727 เด็กหญิง พิมพกานต์ บุญปลูก 20
18 ม. 3/8 47 33743 เด็กหญิง มัณฑิตา ระวิโรจน์ 20