รักษ์สิ่งแวดล้อมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 31 35748 เด็กหญิง นิชานาถ แถมเงิน 20
2 ม. 1/3 33 35801 เด็กหญิง สิรีนิตย์ เทพภูษาวัฒนา 20
3 ม. 1/3 34 35802 เด็กหญิง พรรษมล เสรีวัตตนะ 20
4 ม. 1/5 19 35824 เด็กหญิง อนงค์นาถ หอมหวล 20
5 ม. 1/8 18 35808 เด็กหญิง ปณิตา โพสาราช 20
6 ม. 1/8 25 35845 เด็กหญิง โชติการ ดำแดง 20
7 ม. 1/9 1 35904 เด็กชาย สรณ์สิริ สุภาพ 20
8 ม. 1/9 7 35922 เด็กชาย อสิธารา พุ่มดอกไม้ 20
9 ม. 1/12 4 36082 เด็กชาย ณฐนนท์ มั่นวาจา 20
10 ม. 1/12 6 36084 เด็กชาย ธีรภัทร หยิบจันทร์ 20
11 ม. 1/12 7 36085 เด็กชาย ชนสรณ์ ทองนำ 20
12 ม. 1/12 8 36086 เด็กชาย จิรวัฒน์ เดชบุญ 20
13 ม. 1/12 11 36090 เด็กชาย ณรงค์ชัย บุญยังมี 20
14 ม. 1/12 19 36106 เด็กชาย อรรถรัตน์ งามขำ 20
15 ม. 1/12 31 36076 เด็กหญิง ภาวินี แก้วศรีนวล 20
16 ม. 1/12 35 36095 เด็กหญิง กมลพร ช้างอ้น 20
17 ม. 1/12 36 36096 เด็กหญิง ศุภาพัชญ์ ทรัพย์ชูงาม 20
18 ม. 1/12 37 36099 เด็กหญิง สกุลกาญจน์ สมบุญเพิ่ม 20
19 ม. 1/12 39 36110 เด็กหญิง อริยะ ชไนเดอร์ 20
20 ม. 1/13 23 36130 เด็กหญิง ชาลิสา นาคเจริญ 20
21 ม. 1/13 32 36146 เด็กหญิง ศตพร ตันติกุล 20
22 ม. 1/13 40 36161 เด็กหญิง ภรภัทร รุ่งธนาธิคุณ 20
23 ม. 1/14 1 36163 เด็กชาย ธัชกร ภูริอมรคุณ 20
24 ม. 1/14 13 36164 เด็กหญิง ชุติมันต์ เต็มศรี 20
25 ม. 1/14 14 36165 เด็กหญิง ปานทอทิพย์ ทองหาญ 20
26 ม. 2/5 4 35111 เด็กชาย ชวนากร มุ่งเกยกลาง 20
27 ม. 2/5 15 35305 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ 20
28 ม. 2/6 2 35155 เด็กชาย ณัฐชนน ชาญทวีคุณ 20
29 ม. 2/6 9 35307 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออ 20
30 ม. 2/6 16 35432 เด็กชาย วิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพร 20
31 ม. 2/6 28 35228 เด็กหญิง ธัญรดี ภู่เทพอมรกุล 20
32 ม. 2/8 3 35118 เด็กชาย ชัยภัณฑ์ จันทร์เต็ม 20
33 ม. 2/10 27 35194 เด็กหญิง ทัศนาวลัย มานุษยานนท์ 20
34 ม. 2/13 33 35135 เด็กหญิง ฐานิดา เฉลิมกิตติชัย 20
35 ม. 2/14 25 35035 เด็กหญิง กนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติ 20
36 ม. 2/14 30 35132 เด็กหญิง ญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐ 20
37 ม. 2/14 35 35261 เด็กหญิง นารีรัตน์ เทพอุด 20
38 ม. 2/14 39 35381 เด็กหญิง ภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ 20
39 ม. 2/14 40 35415 เด็กหญิง ลักษณ์นี วณิชลักษมี 20
40 ม. 2/14 45 35487 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ รสจันทร์ 20
41 ม. 3/6 3 34151 เด็กชาย สิริภูมิ ศรีสนอง 20
42 ม. 3/6 9 34206 เด็กชาย ธนภัทร สีห์โรหิจจ์ 20
43 ม. 3/6 11 34213 เด็กชาย ณัฐยศ โพธิ์ทิม 20
44 ม. 3/6 12 34217 เด็กชาย ภูรินทร์ เดโชตระการ 20
45 ม. 3/6 15 34291 เด็กชาย บุญเกียรติ อัศวนิเวศน์ 20
46 ม. 3/6 24 34140 เด็กหญิง ปาลิดา เพ็งมณี 20
47 ม. 3/6 27 34147 เด็กหญิง อชิรญา แดงประดับ 20
48 ม. 3/6 28 34159 เด็กหญิง ชนัญชิดา ปราบมนตรี 20
49 ม. 3/6 31 34175 เด็กหญิง ทิพยดา วันสา 20
50 ม. 3/6 33 34188 เด็กหญิง อนัญญา สินไชย 20
51 ม. 3/6 42 34241 เด็กหญิง ภัทรวดี อุดมพิทักษ์ 20
52 ม. 3/6 45 34306 เด็กหญิง ชัยรัมภา ไชยรบ 20
53 ม. 3/6 46 34338 เด็กหญิง ภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ 20
54 ม. 3/6 48 34378 เด็กหญิง ศศิธร โรจุยะ 20
55 ม. 3/7 42 34356 เด็กหญิง ปัญญามณี มิ่งมงคล 20
56 ม. 3/11 14 34480 เด็กชาย รวินันท์ ภูนุช 20
57 ม. 3/12 41 34503 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เฟื่องขจร 20
58 ม. 3/12 45 34570 เด็กหญิง สายน้ำผึ้ง ภคสันต์ 20
59 ม. 3/12 46 34578 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ รอดแล้ว 20
60 ม. 3/13 40 34498 เด็กหญิง สุทัตตา พรมธิราช 20
61 ม. 4/2 36 33401 นางสาว เพชรลดา คำใจพูล 20
62 ม. 4/3 23 33372 นางสาว ภารดี ยามผาสุข 20
63 ม. 4/3 35 33492 นางสาว สุชัญญา เพ็ชรแก้ว 20
64 ม. 4/4 34 33623 นางสาว อิสริยา เสนาปิน 20
65 ม. 4/5 27 33447 นางสาว สุพิชชา จีนหลักร้อย 20
66 ม. 4/5 29 33452 นางสาว ณิภา สมถะเขตการณ์ 20
67 ม. 4/5 32 33462 นางสาว ภาณุมาศ บุตรวงค์ 20
68 ม. 4/5 35 33490 นางสาว วิชุดา มีพวงผล 20
69 ม. 4/6 17 33382 นางสาว ปิยฐิดา อินทรเพชร 20
70 ม. 4/7 1 33387 นาย สรวิศ แปงมา 20
71 ม. 4/7 12 33741 นาย อัคริณม์ รุ่งสว่าง 20
72 ม. 4/7 16 33388 นางสาว วชิรญาณ์ ปรากฎวงษ์ 20
73 ม. 4/7 19 33446 นางสาว พิมพ์มาดา เเจ่มจันทร์ 20
74 ม. 4/7 34 33703 นางสาว ชนาภา ทัศนนพนันท์ 20
75 ม. 4/8 15 33538 นางสาว จิตรานุช เทศรอด 20
76 ม. 4/8 28 34000 นางสาว ไพณิทธราภรณ์ เนียมสอน 20
77 ม. 4/8 34 36238 นางสาว ชลธิชา เพ็งบุตร 20
78 ม. 4/10 1 33345 นาย ปาราเมศ หลักแหลม 20
79 ม. 4/11 5 33613 นาย นรบดี หมอเมือง 20
80 ม. 4/11 6 33648 นาย นพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ 20
81 ม. 4/11 13 33363 นางสาว เพชราศรณ์ เพ็งแจ่ม 20
82 ม. 4/11 26 33571 นางสาว พิรดา แก้วนคร 20
83 ม. 4/11 33 33653 นางสาว เกษรา ปิยะชนกวงศ์ 20
84 ม. 4/12 8 33761 นาย ธนภัทร นีอำมาตย์ 20
85 ม. 4/12 11 33510 นางสาว ชนาภา สังข์แก้ว 20
86 ม. 4/12 21 33627 นางสาว ฉรินทร์ดา บุญกลิ่น 20
87 ม. 4/12 36 33837 นางสาว ณิชนันทน์ นาคทอง 20
88 ม. 5/5 27 32642 นางสาว ณิชาภัทร หมั่นมาก 20
89 ม. 5/7 32 32798 นางสาว ปรีณาพรรณ ศิริวัฒน์ 20
90 ม. 5/12 2 32569 นาย นนทพงศ์ ถือพุทธ 20
91 ม. 5/13 3 32566 นาย ธนพล จุทา 20
92 ม. 2/5 เด็กชาย เถียรภัทร ลิง 20