สอวน. ฟิสิกส์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/1 1 32435 เด็กชาย ณภัทร ยิ่งเกียรติทวีสุข 20
2 ม. 4/1 3 32463 นาย ณัฐกิตติ์ สงคราม 20
3 ม. 4/1 5 32498 นาย ตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ 20
4 ม. 4/1 10 32532 นาย ณภัทร มูลพินิจ 20
5 ม. 4/1 11 32536 นาย ปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุล 20
6 ม. 4/1 16 32770 นาย พิสิฐ ตั้งพันธ์ 20
7 ม. 4/1 18 32451 นางสาว นภัสสร สะเลมัน 20
8 ม. 4/1 19 32453 นางสาว ภัครมาศ เดชพันธ์ 20
9 ม. 4/1 25 32490 นางสาว อริสา นุชประมูล 20
10 ม. 4/1 36 32756 นางสาว ศรัณย์พร สมคุณากรกุล 20
11 ม. 4/1 40 35537 นางสาว การตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ 20
12 ม. 4/2 44 35106 นางสาว สิรินดา มะมา 20
13 ม. 4/3 17 35534 นาย กิตติพงษ์ แก้วจันทร์ 20
14 ม. 4/5 25 32641 นางสาว ณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุล 20
15 ม. 4/6 14 32925 นาย ภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ 20
16 ม. 5/1 1 31623 นาย ชนินทร์ ผลพึ่งคิด 20
17 ม. 5/1 18 31636 นางสาว ชลดา รุจิตานนท์ 20
18 ม. 5/1 19 31648 นางสาว สลิลโรจน์ วัฒน์บำรุงสกุล 20
19 ม. 5/1 20 31650 นางสาว สุทธิญาณ์ เม่งเฮงสูน 20
20 ม. 5/1 31 31696 นางสาว กัลยรัตน์ เชิดชู 20
21 ม. 5/1 32 31698 นางสาว มุฑิตา คำแก้ว 20
22 ม. 5/1 33 31706 นางสาว ณิชกานต์ แสงอ่อน 20
23 ม. 5/1 35 31739 นางสาว ธัญยธรณ์ กิติวรรณประสาร 20
24 ม. 5/3 24 31703 นางสาว ณัฐธิดา ศรีศิลปอุดม 20
25 ม. 5/3 45 32104 นางสาว รติรมย์ เสโร 20
26 ม. 5/3 47 32364 นางสาว ภัทรลภา กิตติประชากุล 20
27 ม. 5/6 43 34653 นางสาว ญาณิศา วิเศษสุจริต 20
28 ม. 5/7 41 34652 นางสาว ปริยาภร สุนทรัษฐาน 20
29 ม. 5/7 42 34654 นางสาว ขจรพร แซ่แต้ 20
30 ม. 5/7 43 34656 นางสาว พลอยภัสสร คำศรีเพ็ชรนภา 20
31 ม. 6/3 4 30865 นาย เกริกไกร เรืองโรจน์แข 20
32 ม. 6/3 8 31006 นาย ธนัทเทพ เวทยะเวทิน 20
33 ม. 6/3 12 31104 นาย ณฐพล ทองหล่อ 20
34 ม. 6/3 14 31511 นาย สาริน กาญจนพันธุ 20
35 ม. 6/3 16 33920 นาย นราวิชญ์ นิตย์เจริญ 20
36 ม. 6/5 27 30924 นางสาว กานต์พิสุทธิ์ เสวิสิทธิ์ 20
37 ม. 6/5 43 32247 นางสาว ณิชมน กังพัฒนกิจ 20