ติวo-net วิทยาศาสตร์ม.6(สายศิลป์)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 6/8 1 31013 นาย พริสร อุปพงษ์ 20
2 ม. 6/8 4 31239 นาย กฤษณพงษ์ ขำพลับ 20
3 ม. 6/8 5 31281 นาย ฉัตรพล เจริญภิญโญ 20
4 ม. 6/8 6 31282 นาย ชวิศพล สิทธิพงษ์ 20
5 ม. 6/8 7 31322 นาย ธนพัฒ สมศรี 20
6 ม. 6/8 9 31373 นาย สุทธิกาญจน์ สินจิรารัตนพงศ์ 20
7 ม. 6/8 12 31514 นาย ณัฐภัทร์ นิภัทร์วรกานต์ 20
8 ม. 6/8 16 30998 นางสาว เปมิกา โชติทวีโภค 20
9 ม. 6/8 17 31029 นางสาว ชุดาภา พันธุ์จ้อย 20
10 ม. 6/8 18 31075 นางสาว ธมกร เหลืองอ่อน 20
11 ม. 6/8 19 31184 นางสาว ภาพร นิยมทอง 20
12 ม. 6/8 23 31270 นางสาว เบญจมาศ ไทรงาม 20
13 ม. 6/8 39 33874 นางสาว วราพร ชินวรรณ 20
14 ม. 6/8 43 33898 นางสาว คนิฎฐ์ษา ตั้งพลพิสุทธิ์ 20
15 ม. 6/12 10 31326 นาย ชัยชนะ เจริญสิทธิ์ 20
16 ม. 6/12 23 30994 นางสาว สิรีธร วีระชัย 20
17 ม. 6/12 24 30997 นางสาว สุธาสินี พากเพียร 20
18 ม. 6/12 25 31068 นางสาว ชลดา ชมกลิ่น 20
19 ม. 6/12 27 31078 นางสาว นภัสสร ฉิมบ้านไร่ 20
20 ม. 6/12 28 31133 นางสาว ณัฎฐณิชา ลบบำรุง 20
21 ม. 6/12 29 31173 นางสาว ชนิตา มีจิตร 20
22 ม. 6/12 30 31276 นางสาว สหัสวรรณ บุญประสงค์ 20
23 ม. 6/12 38 31523 นางสาว จันทร์ทิพย์ ชื่นใจดี 20
24 ม. 6/12 42 33892 นางสาว พรรษชล ทองเสน 20
25 ม. 6/13 24 31137 นางสาว นภัสกร ฉิมบ้านไร่ 20