เครื่องบินพลังยางNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 7 35173 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เอมรัตน์ 20
2 ม. 1/9 13 35329 เด็กชาย พงศ์พัทธ์ สุขศรีมล 20
3 ม. 3/5 11 33628 เด็กชาย กรกฤต รินทระ 20
4 ม. 3/5 16 33718 เด็กชาย เจษฎา ชอุ่มผล 20
5 ม. 3/6 8 33608 นาย อนันดา ชูพินิจ 20
6 ม. 3/6 11 33654 เด็กชาย ธนทัต ยอดชาญ 20
7 ม. 3/6 50 35620 เด็กหญิง ณัฐธิกา สมนาม 20
8 ม. 3/9 29 33470 เด็กหญิง ชลดา มีมูล 20
9 ม. 3/9 34 33540 เด็กหญิง สุมินตรา พรหมรักษ์ 20
10 ม. 3/9 36 33550 เด็กหญิง ประภัสนี ศรีสากล 20
11 ม. 3/9 41 33639 นางสาว พรหมพร เสรีเรืองโรจน์ 20
12 ม. 3/9 47 33757 เด็กหญิง กัลยาลักษณ์ หอมกลิ่นเทียน 20
13 ม. 3/13 1 33365 เด็กชาย ศิรเศรษฐ์ อินทร์สุนทร 20
14 ม. 3/13 6 33530 นาย ศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรง 20
15 ม. 3/13 9 33607 เด็กชาย ธัญกร อีซา 20
16 ม. 4/4 7 32878 นาย ภราเดช เดชไพบูลย์ยศ 20
17 ม. 4/4 11 35549 นาย ปัณณวิชญ์ สินวัชรพิทักษ์ 20
18 ม. 4/7 15 32871 นาย นิธิกร แซ่เอี๊ยบ 20