ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/6 20 35059 เด็กหญิง กันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ 20
2 ม. 2/6 21 35069 เด็กหญิง กิรณา พิพิธยากร 20
3 ม. 2/6 29 35234 เด็กหญิง ธาริณี พิศวาสดิ์ 20
4 ม. 2/6 32 35269 เด็กหญิง นิรัชพร อ้วนกันยา 20
5 ม. 2/6 37 35321 เด็กหญิง ปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชร 20
6 ม. 2/6 41 35419 เด็กหญิง วนัชพร ตั้งสิทธิธาดา 20
7 ม. 2/6 42 35431 เด็กหญิง วิชญดา เพ็ญญะ 20
8 ม. 2/6 43 35444 เด็กหญิง ศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ 20
9 ม. 2/6 44 35472 เด็กหญิง สิรินดา ฉายายนต์ 20
10 ม. 2/10 39 35395 เด็กหญิง มีนซู ใจเอื้อ 20
11 ม. 3/11 13 34479 เด็กชาย เจษฎา ฮับหลี 20
12 ม. 3/11 15 34504 เด็กชาย นิติภูมิ ลอยรัตน์ 20
13 ม. 3/11 23 33793 เด็กหญิง จิราวรรณ เปรมพงษ์ 20
14 ม. 3/11 36 34483 เด็กหญิง ศศิญากรณ์ รักสุจริต 20
15 ม. 3/11 38 34505 เด็กหญิง รักษิกา จันทร์มณี 20
16 ม. 3/14 23 35618 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุล 20
17 ม. 3/14 24 35624 เด็กชาย สิริวัฒน์ เจนอัศวเมธี 20
18 ม. 4/3 40 33639 นางสาว พรหมพร เสรีเรืองโรจน์ 20
19 ม. 4/6 28 33540 นางสาว สุมินตรา พรหมรักษ์ 20
20 ม. 4/6 29 33550 นางสาว ประภัสนี ศรีสากล 20