ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/6 38 35321 เด็กหญิง ปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชร 20
2 ม. 1/6 43 35431 เด็กหญิง วิชญดา เพ็ญญะ 20
3 ม. 1/6 44 35444 เด็กหญิง ศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ 20
4 ม. 2/11 15 34504 เด็กชาย นิติภูมิ ลอยรัตน์ 20
5 ม. 2/11 35 34483 เด็กหญิง ศศิญากรณ์ รักสุจริต 20
6 ม. 2/11 36 34488 เด็กหญิง สัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัย 20
7 ม. 2/11 37 34505 เด็กหญิง รักษิกา จันทร์มณี 20
8 ม. 2/12 40 34503 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เฟื่องขจร 20
9 ม. 3/11 18 33775 เด็กชาย ภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ 20
10 ม. 3/14 11 33635 เด็กชาย ภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ 20
11 ม. 3/14 18 33726 เด็กชาย ภูตะวัน สมุหเสนีโต 20
12 ม. 3/14 23 33781 เด็กชาย จักรริน ยืดยาว 20
13 ม. 3/14 24 33802 เด็กชาย กฤตณัฐ เชี่ยววิริยะกุล 20
14 ม. 3/14 25 33814 เด็กชาย ธนายุต ธุวะนุติ 20
15 ม. 4/10 2 32614 นาย จิตตกานต์ ปัญญสิน 20
16 ม. 4/10 3 32623 นาย นรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐ 20
17 ม. 4/10 14 32585 นางสาว กฤติกา ยาดอว์ 20
18 ม. 4/10 17 32603 นางสาว ลัดดาวัลย์ คงคำ 20
19 ม. 4/10 18 32608 นางสาว หทัยชนก จารย์สูงเนิน 20
20 ม. 4/10 20 32709 นางสาว สุธาภรณ์ สรวงศิริ 20
21 ม. 4/10 21 32710 นางสาว สุภาภรณ์ ทีน้ำคำ 20
22 ม. 4/10 40 35581 นางสาว พิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ 20