วิทยาศาสตร์น่ารู้Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 26 35743 เด็กหญิง ณิชาภัทร ทองเลิศ 20
2 ม. 1/6 2 35825 เด็กชาย ธนาวัตร์ ธนดีวันจงสิริ 20
3 ม. 1/6 8 35899 เด็กชาย ธิสิฎฐ์ภูมิ ตั้งกนกเพชร 20
4 ม. 1/6 10 35957 เด็กชาย พัชร์พล อดุลยวัฒน์ 20
5 ม. 1/6 11 35980 เด็กชาย วงศธร ทองสุข 20
6 ม. 1/6 12 36007 เด็กชาย สรณวร เวชสุภัควรกุล 20
7 ม. 1/6 21 35856 เด็กหญิง แพรไพลิน มหามงคลล์ 20
8 ม. 1/6 23 35868 เด็กหญิง สมิดา เชื้อบัณฑิต 20
9 ม. 1/6 27 35876 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เหลืองตระกูล 20
10 ม. 1/10 19 35969 เด็กหญิง พิมพิสา วอทอง 20
11 ม. 1/10 21 35971 เด็กหญิง ณิชา ไชยะโพธิ์ 20
12 ม. 1/13 14 36155 เด็กชาย สิรวิชญ์ พงษ์ประวิตร 20
13 ม. 1/14 5 36176 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ชมทอง 20
14 ม. 1/14 8 36187 เด็กชาย สิทธิพร สวัสดิ์จีน 20
15 ม. 2/13 3 35130 เด็กชาย ไชยกร วรรณศุภระ 20
16 ม. 2/13 9 35216 เด็กชาย ธนา บุญทรัพย์ 20
17 ม. 2/13 21 35323 เด็กชาย ปุริม แซ่โค้ว 20
18 ม. 6/1 22 31667 นางสาว ธนรรณพ ขาวเทียมสังข์ 20
19 ม. 6/6 9 31939 นาย ออมสิน เหรียญรุ่งโรจน์ 20
20 ม. 6/6 15 32021 นาย ภาสวร ประจงการ 20