เคมี คือ ชีวิตNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 6/3 1 30823 นาย อมรเทพ เล็กละมุด 20
2 ม. 6/3 4 30865 นาย เกริกไกร เรืองโรจน์แข 20
3 ม. 6/3 8 31006 นาย ธนัทเทพ เวทยะเวทิน 20
4 ม. 6/3 9 31016 นาย ภาณุพงศ์ ดวงใจ 20
5 ม. 6/3 10 31023 นาย อธิภัทร ศิรินาม 20
6 ม. 6/3 12 31104 นาย ณฐพล ทองหล่อ 20
7 ม. 6/3 14 31511 นาย สาริน กาญจนพันธุ 20
8 ม. 6/3 16 33920 นาย นราวิชญ์ นิตย์เจริญ 20
9 ม. 6/6 1 30846 นาย พีรณัฐ อนุสนธิ์อดิสัย 20
10 ม. 6/6 2 30875 นาย เมธพนธ์ อริยะตา 20
11 ม. 6/6 3 30877 นาย ศุภวิชญ์ ภู่กำจัด 20
12 ม. 6/6 6 30951 นาย ชัยสิทธิ์ เรืองศิลป์ 20
13 ม. 6/6 19 33922 นาย ศิวกร ไม้หอม 20
14 ม. 6/6 30 30996 นางสาว สุณิสตา อ่างคำ 20
15 ม. 6/6 32 31076 นางสาว ธราภรณ์ วันตาแสง 20
16 ม. 6/6 33 31080 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ทับทอง 20
17 ม. 6/6 34 31083 นางสาว พรรณพัชร ฟักศิริ 20
18 ม. 6/6 35 31084 นางสาว พัชรีพร บุญยงค์ 20
19 ม. 6/6 36 31088 นางสาว วชิรญาณ์ มาประสพ 20
20 ม. 6/6 39 31147 นางสาว สุภาพร อุงศิริ 20
21 ม. 6/6 41 31381 นางสาว จรรยา รางสาท 20
22 ม. 6/6 42 31540 นางสาว ภัณฑิรา พิพิธยากร 20
23 ม. 6/6 43 31620 นางสาว วรรณวิมล เจนอัศวเมธี 20
24 ม. 6/6 44 33917 นางสาว ศิรดา เหมือนสมัย 20
25 ม. 6/6 45 33924 นางสาว ปัณชญา สุตพรหม 20
26 ม. 6/7 1 30824 นาย เอกรณการ วังสุนทร 20
27 ม. 6/7 37 31146 นางสาว สุนิสา มอมขุนทด 20
28 ม. 6/7 44 33906 นางสาว ปิยพัณณ์ ตรัยวรัญญู 20