ธนาคาร ร.ร.Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 26 34985 เด็กหญิง นาราภัทร ตระกูลเศรษฐสิริ 20
2 ม. 1/6 21 35059 เด็กหญิง กันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ 20
3 ม. 1/6 22 35069 เด็กหญิง กิรณา พิพิธยากร 20
4 ม. 1/6 36 35306 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ คำเพ็ง 20
5 ม. 1/6 41 35374 เด็กหญิง ภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพา 20
6 ม. 1/9 5 35166 เด็กชาย ณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ 20
7 ม. 1/10 46 35473 เด็กหญิง สิริวิมล สิตะเสน 20
8 ม. 1/11 13 35283 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ขุนอ่อน 20
9 ม. 1/11 14 35320 เด็กชาย ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี 20
10 ม. 1/11 32 35178 เด็กหญิง ณิชกานต์ กาวรรณ์ 20
11 ม. 1/13 37 35227 เด็กหญิง ธัญพิชชา กาวรรณ์ 20
12 ม. 1/13 44 35334 เด็กหญิง พรธีรา ขอผล 20
13 ม. 1/13 45 35378 เด็กหญิง ภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ 20
14 ม. 1/14 13 35284 เด็กชาย ปฏิภาณ ขุนอ่อน 20
15 ม. 1/14 24 35035 เด็กหญิง กนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติ 20
16 ม. 1/14 33 35251 เด็กหญิง นฤมล ช่างบรรดิษฐ์ 20
17 ม. 1/14 38 35381 เด็กหญิง ภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ 20
18 ม. 4/3 19 32472 นางสาว กมลภรณ์ วงศ์พระลับ 20
19 ม. 4/3 20 32478 นางสาว ฐิดายุ พึ่งธรรม 20
20 ม. 4/3 23 32482 นางสาว นันท์นภัส อ่อนสนิท 20
21 ม. 4/5 18 32485 นางสาว มธุรดา รัตนานก 20
22 ม. 6/7 35 31047 นางสาว สิริการย์ ศรีคุปติยางกูร 20