นักประดิษฐ์น้อยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 13 35942 เด็กชาย กิจจา จิตราคม 20
2 ม. 2/9 12 35329 เด็กชาย พงศ์พัทธ์ สุขศรีมล 20
3 ม. 2/10 2 35063 เด็กชาย กิตติพศ ฉิมทับ 20
4 ม. 2/10 7 35171 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ค้อชากุล 20
5 ม. 2/10 8 35200 เด็กชาย ธนกฤต วรคันทักษ์ 20
6 ม. 2/10 17 35383 เด็กชาย ภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ 20
7 ม. 2/14 2 35043 เด็กชาย กฤตนัย ชุบเลี้ยง 20
8 ม. 2/14 17 35385 เด็กชาย ภูมิพัศ ทองมาเอง 20
9 ม. 2/14 23 35502 เด็กชาย อดิศักดิ์ ไชยสีดา 20
10 ม. 3/8 1 34139 เด็กชาย ตุลย์ พฤกษะศรี 20
11 ม. 3/8 17 34359 เด็กชาย คุณาธิป บุญทอง 20
12 ม. 3/10 2 34256 เด็กชาย ภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ 20
13 ม. 3/10 3 34284 เด็กชาย อดิเทพ ไชยวาน 20
14 ม. 3/10 10 34446 เด็กชาย ภควัต มุขโต 20
15 ม. 3/10 22 34556 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คงนวล 20
16 ม. 3/13 10 34470 เด็กชาย ธานินทร์ แพรประเสริฐ 20
17 ม. 3/13 13 34501 เด็กชาย ชิศณุพงศ์ ปะนะมัง 20
18 ม. 3/13 14 34509 เด็กชาย ดุษฎี แซ่น้า 20
19 ม. 3/13 18 34522 เด็กชาย เจษฎา นามทะปัด 20
20 ม. 3/13 19 34536 เด็กชาย อิสริยยศ สวัสดิบุตร 20