หมอภาษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 3/9 16 33716 เด็กชาย กิตติธัช เสี้ยมแหลม 20
2 ม. 3/9 17 33751 เด็กชาย ธนกร สุขศรี 20
3 ม. 3/10 23 33402 เด็กหญิง ธมนวรรณ เนียมสอน 20
4 ม. 3/10 28 33468 เด็กหญิง ต้องรัก แช่มลือนาม 20
5 ม. 3/10 29 33483 เด็กหญิง สิรพัชร พึ่งพัก 20
6 ม. 3/10 30 33500 เด็กหญิง ชนกนันท์ ศรีนาค 20
7 ม. 3/10 32 33558 เด็กหญิง สุจิรา อู่งามสิน 20
8 ม. 3/10 37 33593 เด็กหญิง พรพรรณ สารสุวรรณ 20
9 ม. 3/10 39 33621 เด็กหญิง ศุภิสรา ธรรมจิตร์ 20
10 ม. 3/10 49 35532 เด็กหญิง พิชย์พิมล หิรัญรักษ์ 20
11 ม. 4/6 31 32696 นางสาว เบญญดา เจริญไชยกิจ 20
12 ม. 4/7 7 32500 นาย ปิยะชาติ วัชรวัฒนากุล 20
13 ม. 4/7 46 35595 นางสาว อโณทัย มณีโชติ 20
14 ม. 4/10 16 32595 นางสาว นิชาภา เชาว์กีรติกุล 20
15 ม. 4/11 16 32597 นางสาว บุศญา ภูแผ่นนา 20
16 ม. 5/10 38 32098 นางสาว กมลวรรณ สว่างกมล 20
17 ม. 5/12 22 32099 นางสาว จุฑารัตน์ ทองหล่อ 20
18 ม. 5/12 25 32229 นางสาว ภิญญาดา ชัยจรีนนท์ 20
19 ม. 5/12 27 32355 นางสาว ชลาพรรณ ธีระวงษ์ไพโรจน์ 20
20 ม. 5/12 28 34680 นางสาว รุจิรดา นวลอินทร์ 20
21 ม. 5/12 29 34685 นางสาว ปิยะรัตน์ อุลมาน 20
22 ม. 5/12 35 34700 นางสาว วริศรา สว่างเต็ม 20
23 ม. 5/13 27 32102 นางสาว ภูริดา ยางงาม 20
24 ม. 5/13 38 34696 นางสาว ภาวิตา แสงศรีจันทร์ 20
25 ม. 5/13 40 34704 นางสาว นันทิชา นิยมฤทธิ์ 20