ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมองNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/1 10 32532 นาย ณภัทร มูลพินิจ 20
2 ม. 4/1 32 32561 นางสาว หิรัญญากรณ์ หิรัญ 20
3 ม. 4/1 33 32562 นางสาว อารดา จีระผดุงเกียรติ 20
4 ม. 4/3 7 32716 นาย ธนพล ศักดิ์สวัสดิกุล 20
5 ม. 4/3 13 35491 นาย ภูมินทร์ ตอวิเชียร 20
6 ม. 4/3 21 32481 นางสาว นวพร มั่นเปล่ง 20
7 ม. 4/3 38 35538 นางสาว ชลิตา เบญจมานุกูล 20
8 ม. 4/3 39 35539 นางสาว ธิษณา ปัสสาคำ 20
9 ม. 4/3 41 35542 นางสาว ศิรฎา ถาวรวีรสกุล 20
10 ม. 4/5 2 32432 นาย กวีวัชร์ กิตติสินานนท์ 20
11 ม. 4/10 32 32939 นางสาว ขจีพรรณ บัวนาค 20
12 ม. 4/12 9 32720 นาย ปารเมศวรน์ จินารักษ์ 20
13 ม. 4/12 29 32609 นางสาว อริยา สมบัติหอม 20
14 ม. 4/13 15 32719 นาย นราฤทธิ์ ว่องไว 20
15 ม. 6/2 4 30949 นาย สุภัควี สุโพธิ์ 20
16 ม. 6/3 15 33902 นาย ธนชาติ เกิดกล้า 20
17 ม. 6/3 20 30882 นางสาว ชิตวัน เพชรรัตน์ 20
18 ม. 6/8 3 31235 นาย นิรุทธ์ กันแสง 20
19 ม. 6/8 6 31282 นาย ชวิศพล สิทธิพงษ์ 20