อ่านอย่างไร เขียนอย่างไรNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/10 20 35045 เด็กหญิง กฤติยากร รุกขพันธ์ 20
2 ม. 2/10 31 35300 เด็กหญิง ปรียาพร วงศ์อัศวเจริญ 20
3 ม. 2/10 41 35416 เด็กหญิง ไลวินท์ หาญสลับศรี 20
4 ม. 2/10 47 35492 เด็กหญิง สุรัสวดี บุญจันทร์ 20
5 ม. 2/10 48 35648 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา กลิ่นพวง 20
6 ม. 3/5 10 34205 เด็กชาย ธนภูมิ วิเศษสิงห์ 20
7 ม. 3/10 26 34254 เด็กหญิง สิทธิสินี ธงชัย 20
8 ม. 3/10 34 34401 เด็กหญิง ธนาภรณ์ กัตพงษ์ 20
9 ม. 3/10 47 34565 เด็กหญิง ซียา โบแน็ต 20
10 ม. 3/11 33 34441 เด็กหญิง พรไพลิน พูลบัณฑิตย์ 20
11 ม. 3/11 34 34454 เด็กหญิง กมลรส เปรมปรีดา 20
12 ม. 4/6 16 36229 นาย ธนกร ธนัชญ์เศรษฐ์ 20
13 ม. 4/6 20 33421 นางสาว ทานตะวัน ลีลาผาติกุล 20
14 ม. 4/6 36 36223 นางสาว กรณิส สงวนวงษ์ 20
15 ม. 4/6 37 36224 นางสาว ธัญวรัตม์ ไชยทิพย์ 20