สอวน. เคมีNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/12 22 33368 เด็กหญิง ประภัสสร วชิรเมธีกุล 20
2 ม. 3/12 25 33426 นางสาว รมิตา ตั้งวศินกุล 20
3 ม. 4/1 2 32439 นาย เปรม สอาดยิ่ง 20
4 ม. 4/1 12 32541 นาย ศุภณัฐ โรจนชัย 20
5 ม. 4/1 13 32543 นาย อนุรักษ์ ระวังพาล 20
6 ม. 4/1 14 32727 นาย ศรัณยู เจริญศรี 20
7 ม. 4/1 21 32459 นางสาว อัญวีณ์ กิตติอัญญาพัฒน์ 20
8 ม. 4/2 40 35046 นางสาว นภสวรรณ ชูบางบ่อ 20
9 ม. 4/2 41 35086 นางสาว พัชรวรินทร์ แผงนอก 20
10 ม. 4/2 44 35126 นางสาว อภิญญา ผุสิงห์ 20
11 ม. 4/2 46 35190 นางสาว กานต์พิชชา สิทธิปกร 20
12 ม. 4/3 16 35534 นาย กิตติพงษ์ แก้วจันทร์ 20
13 ม. 4/3 24 32524 นางสาว ศุภิสรา พลฤทธิ์ 20
14 ม. 4/3 31 32752 นางสาว ภานุมาศ ประนิธิ 20
15 ม. 4/3 40 35541 นางสาว พิชญา วิบูลย์เชื้อ 20
16 ม. 4/4 20 32474 นางสาว ขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ 20
17 ม. 4/4 26 32525 นางสาว สุรภา ศรีสุข 20
18 ม. 4/4 27 32553 นางสาว ปัณฑิตา สกุลดำรงค์พานิช 20
19 ม. 4/4 28 32559 นางสาว ศุภสุตา พรหมเปลว 20
20 ม. 4/4 29 32601 นางสาว ภัสรนนท์ หงษ์ศรี 20
21 ม. 4/4 40 35556 นางสาว ณัฐธิดา เชยนาม 20
22 ม. 4/4 44 35561 นางสาว หทยา นิยมศิลป์ 20
23 ม. 6/3 21 30891 นางสาว ปิยะฉัตร เกตุคำ 20
24 ม. 6/4 17 30860 นางสาว มนสิชา กุลพาณิชย์ 20