นักประดิษฐ์น้อยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 10 35199 เด็กชาย ธนกฤต ยามาโมโท 20
2 ม. 1/5 11 35211 เด็กชาย ธนวิน สุทธิสุนทร 20
3 ม. 1/5 21 35062 เด็กหญิง กานต์พิชชา คงอภัย 20
4 ม. 1/5 31 35226 เด็กหญิง ธัญพิชชา ดีวงค์ 20
5 ม. 1/5 35 35350 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แซ่เตียว 20
6 ม. 1/5 40 35394 เด็กหญิง มิ่งมาฎา แก้วพินิจ 20
7 ม. 1/5 43 35407 เด็กหญิง รักษิณา อินทรประชา 20
8 ม. 1/5 46 35442 เด็กหญิง วีร์สุดา บูรณสุจริต 20
9 ม. 1/5 47 35474 เด็กหญิง สุชญา บางต่าย 20
10 ม. 1/5 50 35518 เด็กหญิง อรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญ 20
11 ม. 1/6 45 35472 เด็กหญิง สิรินดา ฉายายนต์ 20
12 ม. 1/9 4 35162 เด็กชาย ณัฐดนัย จำปาม่วง 20
13 ม. 1/9 8 35197 เด็กชาย ทีฆายุ ขันอ้าย 20
14 ม. 1/9 11 35231 เด็กชาย ธันยา วรมงคล 20
15 ม. 1/9 12 35266 เด็กชาย นิธิศ สีแสงสุวรรณชัย 20
16 ม. 1/10 4 35085 เด็กชาย จตุรภัทร จังจิรภัทร 20
17 ม. 1/10 10 35238 เด็กชาย ธิปไตย ชัยหลาก 20
18 ม. 1/10 35 35349 เด็กหญิง พิธุปรียา สุขโกกี 20
19 ม. 1/11 6 35188 เด็กชาย เดชาพล นิลฉาย 20
20 ม. 1/11 20 35440 เด็กชาย วิษณุวัฒณ์ คำเวียง 20
21 ม. 1/11 26 35490 เด็กชาย สุรบดินทร์ แดงดง 20
22 ม. 1/11 34 35205 เด็กหญิง ธนพร อนันตบุตร 20
23 ม. 1/12 10 35187 เด็กชาย ดำรงศักดิ์ เขียวขำ 20
24 ม. 1/13 4 35138 เด็กชาย ฐิติกร เทียมกลาง 20
25 ม. 1/13 14 35250 เด็กชาย นฤภัทร มาลินทา 20
26 ม. 1/13 26 35365 เด็กชาย ภครพล พวงสมบัติ 20
27 ม. 1/13 29 35503 เด็กชาย อติชาติ เสือสวัสดิ์ 20
28 ม. 1/14 2 35043 เด็กชาย กฤตนัย ชุบเลี้ยง 20
29 ม. 1/14 6 35117 เด็กชาย ชัยธัช โอสถานนท์ 20
30 ม. 1/14 23 35502 เด็กชาย อดิศักดิ์ ไชยสีดา 20
31 ม. 2/5 18 34352 เด็กชาย ธีรภัทร แย้มวงษ์โต 20
32 ม. 2/9 8 34276 เด็กชาย อดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ 20
33 ม. 2/9 25 34145 เด็กหญิง ญาณิศา นาคขุนทด 20
34 ม. 2/9 26 34154 เด็กหญิง กนกพร อังครัตนพิชัย 20
35 ม. 2/9 39 34366 เด็กหญิง สิริกร น่วมภักดี 20
36 ม. 2/9 40 34368 เด็กหญิง ณัฐณิสา นิจชิน 20
37 ม. 2/9 41 34380 เด็กหญิง ชนากานต์ มูลศรี 20
38 ม. 2/11 10 34460 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุขสมกิจ 20
39 ม. 2/11 22 34585 เด็กชาย เศรษฐภัทร์ ศิริฉายวัฒนกุล 20
40 ม. 2/11 29 34374 เด็กหญิง วิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาล 20
41 ม. 2/13 13 34501 เด็กชาย ชิศณุพงศ์ ปะนะมัง 20
42 ม. 2/13 19 34536 เด็กชาย อิสริยยศ สวัสดิบุตร 20
43 ม. 3/5 32 33514 เด็กหญิง สุนิสา ส่องศรี 20
44 ม. 3/5 48 33956 เด็กหญิง กัญญาวีร์ รอดนุสนธิ์ 20
45 ม. 3/5 50 34000 เด็กหญิง ไพณิทธราภรณ์ เนียมสอน 20
46 ม. 3/9 46 33749 เด็กหญิง ปารจรีย์ ปฐพีวัฒนศิริ 20
47 ม. 3/9 50 34842 เด็กหญิง รุจิรา จักราบาตร 20
48 ม. 3/11 13 33685 เด็กชาย สิรเชษฐ์ ศรีสนอง 20
49 ม. 3/11 17 33770 เด็กชาย ศรัณย์ คงสว่าง 20
50 ม. 3/11 19 33786 เด็กชาย ณัฐชนนท์ ทุมดี 20
51 ม. 3/11 21 33826 เด็กชาย ชินวัตร สอนท่าโก 20
52 ม. 3/11 22 33842 เด็กชาย อาชาไนย ชูชาย 20
53 ม. 3/12 2 33392 เด็กชาย อิงครัต ศรศรีวิชัย 20
54 ม. 3/12 6 33511 เด็กชาย ณัฏชนนท์ แผนพุทธา 20