สอวน.ดาราศาสตร์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/2 18 33282 นางสาว จิงติง วี 20
2 ม. 4/2 38 33459 นางสาว ธนพร ไชยแสน 20
3 ม. 4/3 3 33295 นาย ติณณ์ คีรีรัตน์ 20
4 ม. 5/2 7 32763 นาย ชนพัฒน์ เขียวแก้ว 20
5 ม. 5/2 28 32811 นางสาว อภิญญา อยู่เล็ก 20
6 ม. 5/2 36 35008 นางสาว กัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุล 20
7 ม. 5/2 44 35165 นางสาว อรนลิน อารีย์ 20
8 ม. 5/3 36 32960 นางสาว อภิสรา เจริญวัฒนสิริกุล 20