สอวน ฟิสิกส์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/1 5 32498 นาย ตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ 20
2 ม. 4/1 22 32476 นางสาว จินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ 20
3 ม. 4/1 24 32490 นางสาว อริสา นุชประมูล 20
4 ม. 4/1 25 32510 นางสาว กชกร แย้มโสม 20
5 ม. 4/1 26 32511 นางสาว จินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ 20
6 ม. 4/1 27 32513 เด็กหญิง ณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธา 20
7 ม. 4/1 28 32521 นางสาว รัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคิน 20
8 ม. 4/1 34 32657 นางสาว สาริศา พุทธิวนิช 20
9 ม. 4/1 35 32756 นางสาว ศรัณย์พร สมคุณากรกุล 20
10 ม. 4/1 39 35537 นางสาว กานตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ 20
11 ม. 4/2 43 35106 นางสาว สิรินดา มะมา 20
12 ม. 4/3 20 32480 นางสาว ตวิษา ไอยะรา 20
13 ม. 4/3 23 32489 นางสาว สุธิดา บุษาเนตย์ 20
14 ม. 4/3 37 32960 นางสาว อภิสรา เจริญวัฒนสิริกุล 20
15 ม. 4/3 43 35544 นางสาว อภิสรา บุญเต็ม 20
16 ม. 4/4 43 35560 นางสาว ศิริวรรณ เอกสุนันท์ 20
17 ม. 4/5 25 32641 นางสาว ณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุล 20
18 ม. 4/5 28 32654 นางสาว วนัชชนก มูลเสนา 20
19 ม. 4/6 22 32483 นางสาว ปัญญดา นานกระโทก 20