เครื่องบินพลังยางNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/9 3 35120 เด็กชาย ชาญวิทย์ คงสุวรรณ 20
2 ม. 1/9 7 35173 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เอมรัตน์ 20
3 ม. 1/9 13 35329 เด็กชาย พงศ์พัทธ์ สุขศรีมล 20
4 ม. 1/9 15 35420 เด็กชาย วรภัทร จันทราช 20
5 ม. 1/9 16 35445 เด็กชาย ศรัญย์ คเชนชร 20
6 ม. 1/11 15 35356 เด็กชาย พีรพันธ์ ศรีวิชัย 20
7 ม. 1/11 23 35468 เด็กชาย สิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ 20
8 ม. 2/9 12 34313 เด็กชาย ทศพล ฤทธิ์บำรุง 20
9 ม. 2/9 17 34363 เด็กชาย ธนบดี นนทรีย์ 20
10 ม. 3/5 11 33628 เด็กชาย กรกฤต รินทระ 20
11 ม. 3/5 16 33718 เด็กชาย เจษฎา ชอุ่มผล 20
12 ม. 3/13 1 33365 เด็กชาย ศิรเศรษฐ์ อินทร์สุนทร 20
13 ม. 3/13 5 33474 เด็กชาย ณนน์ จงชาณสิทโธ 20
14 ม. 3/13 9 33574 เด็กชาย วิทวัช เกิดเพิ่ม 20
15 ม. 3/13 10 33607 เด็กชาย ธัญกร อีซา 20
16 ม. 3/13 11 33612 เด็กชาย ชายติกรณ์ ถาเรืองโคตร 20
17 ม. 3/13 15 33707 เด็กชาย ณธกฤต เตชชินสิริกุล 20
18 ม. 3/13 16 33732 เด็กชาย พัทธพล คงฉ้ง 20
19 ม. 3/13 17 33741 เด็กชาย อัคริณม์ รุ่งสว่าง 20
20 ม. 3/13 18 33767 เด็กชาย ยศศักดิ์ ประสงค์สุข 20
21 ม. 3/13 20 33805 เด็กชาย ณัฐพล แก้วชาติ 20
22 ม. 3/13 22 33999 เด็กชาย ภคพัศ มาฉิมมี 20
23 ม. 4/4 7 32878 นาย ภราเดช เดชไพบูลย์ยศ 20
24 ม. 4/4 11 35549 นาย ปัณณวิชญ์ สินวัชรพิทักษ์ 20
25 ม. 4/7 15 32871 นาย นิธิกร แซ่เอี๊ยบ 20