สอวน ฟิสิกส์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/1 5 33346 นาย ศุภกร แสงแก้ว 20
2 ม. 4/1 6 33349 นาย ธนยศ พิดา 20
3 ม. 4/1 9 35786 นาย ธัญพิสิษฐ์ พลอุทัย 20
4 ม. 4/1 20 33308 นางสาว ภัททิยา ตะนา 20
5 ม. 4/1 22 33318 นางสาว นรกมล พนากุลชัยวิทย์ 20
6 ม. 4/1 24 33329 นางสาว พิมพ์วิภา รังแก้ว 20
7 ม. 4/1 29 33350 นางสาว กัลยดา เบญจลักษณพร 20
8 ม. 4/3 8 33376 นาย อนวัช เขื่อนธานี 20
9 ม. 4/3 12 33467 นาย ภูธเนศ เพชรไกร 20
10 ม. 4/4 17 33702 นาย นภัส ของทิพย์ 20
11 ม. 4/4 33 33543 นางสาว สุกฤตา ประมูลวงศ์ 20
12 ม. 4/4 37 36212 นางสาว นราทร เบญจฤทธิวงศ์ 20
13 ม. 4/5 9 33615 นาย ศรัญยู บุญค้ำจุน 20
14 ม. 4/5 24 33399 นางสาว นัทธมน ปานแปะ 20
15 ม. 5/1 4 32498 นาย ตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ 20
16 ม. 5/1 8 32529 นาย เจษฎากร เผ่าปฏิมากร 20
17 ม. 5/1 32 32657 นางสาว สาริศา พุทธิวนิช 20
18 ม. 5/1 33 32756 นางสาว ศรัณย์พร สมคุณากรกุล 20
19 ม. 5/2 42 35106 นางสาว สิรินดา มะมา 20
20 ม. 5/3 1 32434 นาย ชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ 20
21 ม. 5/3 2 32506 นาย สรกิจ ศรีแก้ว 20
22 ม. 5/5 4 32470 นาย วรัญญู ปานจิ่ง 20
23 ม. 5/6 5 32497 นาย ณัฐนุชา คนหลัก 20
24 ม. 6/1 21 31665 นางสาว จุฑามาศ รุธิระวุฒิ 20
25 ม. 6/1 31 31698 นางสาว มุฑิตา คำแก้ว 20
26 ม. 6/1 32 31706 นางสาว ณิชกานต์ แสงอ่อน 20