สอวน. ชีววิทยาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 3/4 2 33331 เด็กชาย จิราเจตน์ อันเพ็ชรดี 20
2 ม. 3/4 3 33339 นาย พงศ์ภรณ์ ยงยันต์ 20
3 ม. 3/4 7 33352 เด็กชาย ธเนศพล น้อยเหนื่อย 20
4 ม. 4/1 19 32454 นางสาว มณฑนันท์ กุลพาณิชย์ 20
5 ม. 4/1 37 32944 นางสาว ธิญาดา เตชภิญโญ 20
6 ม. 4/1 38 32956 นางสาว สโรชินี เหล่าเจริญ 20
7 ม. 4/2 18 32448 นางสาว ธัชชา เชียร์สมสุข 20
8 ม. 4/2 32 32890 นางสาว เตชินี ศรีน้อย 20
9 ม. 4/2 34 32941 นางสาว ชัญญา ผิวเหลือง 20
10 ม. 4/3 45 35546 นางสาว ณัฐพร ยนต์ศิริ 20
11 ม. 4/4 35 32899 นางสาว พัณณิตา คำยนต์ 20
12 ม. 4/4 37 32906 นางสาว ศศิธร บัวเมืองเก่า 20
13 ม. 4/5 16 32932 นาย สุภัทร คงอุไร 20
14 ม. 4/7 38 32910 นางสาว อรพินท์ เขตสินบุญ 20
15 ม. 5/4 16 31642 นางสาว ภคพร ห้องโสภา 20
16 ม. 5/4 17 31644 นางสาว วรรณพร อภัยภักดิ์ 20
17 ม. 5/4 18 31647 นางสาว ศุภาพิชญ์ อุ้ยอิ่มทรัพย์ 20
18 ม. 5/4 42 31950 นางสาว นัทชา ตรีนิธิรัตนกุล 20