ติว PAT 2Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 6/1 10 31106 นาย ณัฐวุฒิ สุตวิมล 20
2 ม. 6/1 11 31198 นาย ชัชพงศ์ คล้ายสมบูรณ์ 20
3 ม. 6/1 14 33918 นาย ธราเทพ หิรัญรัตน์ 20
4 ม. 6/1 15 33921 นาย พงศ์เทพ จิตรีพล 20
5 ม. 6/5 35 31079 นางสาว เนตรชนก คำสุข 20
6 ม. 6/6 4 30877 นาย ศุภวิชญ์ ภู่กำจัด 20
7 ม. 6/6 7 30951 นาย ชัยสิทธิ์ เรืองศิลป์ 20
8 ม. 6/6 17 31208 นาย พิสิฐชัย ศรีทองรุ่งทิพย์ 20
9 ม. 6/6 31 30996 นางสาว สุณิสตา อ่างคำ 20
10 ม. 6/6 33 31076 นางสาว ธราภรณ์ วันตาแสง 20
11 ม. 6/6 34 31080 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ทับทอง 20
12 ม. 6/6 35 31083 นางสาว พรรณพัชร ฟักศิริ 20
13 ม. 6/6 36 31084 นางสาว พัชรีพร บุญยงค์ 20
14 ม. 6/6 37 31088 นางสาว วชิรญาณ์ มาประสพ 20
15 ม. 6/6 40 31147 นางสาว สุภาพร อุงศิริ 20
16 ม. 6/6 42 31381 นางสาว จรรยา รางสาท 20
17 ม. 6/6 43 31540 นางสาว ภัณฑิรา พิพิธยากร 20
18 ม. 6/6 44 31620 นางสาว วรรณวิมล เจนอัศวเมธี 20
19 ม. 6/6 45 33917 นางสาว ศิรดา เหมือนสมัย 20
20 ม. 6/6 46 33924 นางสาว ปัณชญา สุตพรหม 20
21 ม. 6/7 22 30862 นางสาว วรรณกานต์ ดอนเหลือม 20
22 ม. 6/7 24 30879 นางสาว กรชนก สีสุขสด 20
23 ม. 6/7 25 30886 นางสาว ณัฐนิชา จิระวิชชเลิศ 20
24 ม. 6/7 26 30897 นางสาว อธิชา ภู่จันทร์ 20
25 ม. 6/7 27 30922 นางสาว กันตา เลิศโสภาภรณ์ 20
26 ม. 6/7 37 31138 นางสาว นลินรัตน์ กฤษณะโลม 20