สอวน.ชีววิทยาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/1 17 33289 นางสาว ปภาวรินท์ สีดำ 20
2 ม. 4/1 23 33319 นางสาว กัลยกร เลิศถวิลจิร 20
3 ม. 4/1 25 33334 นางสาว กัณฐมณี ซังทอง 20
4 ม. 4/1 26 33335 นางสาว กัญญาณัฐ บัวศรี 20
5 ม. 4/1 27 33337 นางสาว ชนัญญา พลิคามิน 20
6 ม. 4/1 28 33348 นางสาว อริสรา วีรวินันทนกุล 20
7 ม. 4/2 12 33250 นางสาว เบญจมาภรณ์ แก้วนุ่ม 20
8 ม. 4/2 16 33274 นางสาว รักตาภา รักดี 20
9 ม. 4/2 31 33351 นางสาว ภัคจิรา จำปาศรี 20
10 ม. 4/2 32 33354 นางสาว ธันยธรณ์ คงเจริญไมตรี 20
11 ม. 4/3 22 33330 นางสาว พัชริดา แซ่คู 20
12 ม. 4/4 31 33476 นางสาว ไคถิง โย 20
13 ม. 4/4 39 36216 นางสาว นภสร ศรีพัด 20
14 ม. 4/5 39 35620 นางสาว ณัฐธิกา สมนาม 20
15 ม. 5/1 5 32499 นาย ปกรณ์ สังวาลเดช 20
16 ม. 5/1 7 32509 นาย อัษฎาวุธ อารี 20
17 ม. 5/1 11 32541 นาย ศุภณัฐ โรจนชัย 20
18 ม. 5/1 13 32727 นาย ศรัณยู เจริญศรี 20
19 ม. 5/1 20 32476 นางสาว จินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ 20
20 ม. 5/1 24 32511 นางสาว จินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ 20
21 ม. 5/1 35 32944 นางสาว ธิญาดา เตชภิญโญ 20
22 ม. 5/1 36 32956 นางสาว สโรชินี เหล่าเจริญ 20
23 ม. 5/1 37 35537 นางสาว กานตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ 20
24 ม. 5/2 3 32533 นาย ณัฐพล หอสกุลชัย 20
25 ม. 5/2 25 32647 นางสาว ปนิษฐา สุทธิโส 20
26 ม. 5/2 33 32941 นางสาว ชัญญา ผิวเหลือง 20
27 ม. 5/2 37 35017 นางสาว จุฑามาศ ทาสอน 20
28 ม. 5/2 41 35088 นางสาว ริษฎี เขื่อนสุวรรณ 20
29 ม. 5/3 3 32535 นาย ปภพ ศรีสนอง 20
30 ม. 5/3 18 32478 นางสาว ฐิดายุ พึ่งธรรม 20
31 ม. 5/3 21 32482 นางสาว นันท์นภัส อ่อนสนิท 20
32 ม. 5/3 23 32524 นางสาว ศุภิสรา พลฤทธิ์ 20
33 ม. 5/3 33 32804 นางสาว ภัณฑิรา พักแพรก 20
34 ม. 6/1 25 31670 นางสาว พัทธนันท์ ทองเฟื่อง 20
35 ม. 6/1 27 31674 นางสาว วรรษชล อาจวาทิน 20
36 ม. 6/1 33 31715 นางสาว อรณิชา ชูสุวรรณ 20
37 ม. 6/1 36 31946 นางสาว ณัฐริกา พินิจขจรเดช 20
38 ม. 6/1 31740 นางสาว ธันยธรณ์ มูลวัง 20