สอวน.เคมีNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/1 1 32681 นาย สิรภพ ศรีชู 20
2 ม. 4/1 4 33339 นาย พงศ์ภรณ์ ยงยันต์ 20
3 ม. 4/1 7 33356 นาย กวิน เก่งเกตุ 20
4 ม. 4/1 8 33417 นาย อุกฤษฏ์ ทองเรือง 20
5 ม. 4/1 10 35787 นาย พัสกร เจริญจิตร 20
6 ม. 4/1 16 33283 นางสาว ประภัสสร จรูญสิริพันธ์ 20
7 ม. 4/1 19 33297 นางสาว กัญญาณัฐ สุรเกียรติ 20
8 ม. 4/1 21 33314 นางสาว รุ้งตะวัน หัตถกิจ 20
9 ม. 4/1 31 33493 นางสาว พลอยกมล เรืองชัยศิลป์ 20
10 ม. 4/2 17 33279 นางสาว เนตรชนัญญ์ อเนกรัตนเศรษฐี 20
11 ม. 4/2 19 33292 นางสาว ญาณากร ปานรอด 20
12 ม. 4/2 24 33313 นางสาว พิชญาวี คงจำปี 20
13 ม. 4/2 25 33316 นางสาว สมหทัย ตันทรงเจริญ 20
14 ม. 4/2 27 33326 นางสาว ณัฐธิดา ทรัพย์สิน 20
15 ม. 4/2 34 33368 นางสาว ประภัสสร วชิรเมธีกุล 20
16 ม. 4/3 38 33512 นางสาว พนิดา กังพัฒนกิจ 20
17 ม. 4/5 26 33426 นางสาว รมิตา ตั้งวศินกุล 20
18 ม. 5/1 25 32513 นางสาว ณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธา 20
19 ม. 5/2 5 32540 นาย วโรดม เทพมังกร 20
20 ม. 5/2 31 32890 นางสาว เตชินี ศรีน้อย 20
21 ม. 5/2 35 32988 นางสาว กัญญาภัค เหลืองเอี่ยม 20
22 ม. 5/2 38 35022 นางสาว ธมลวรรณ ทวีทรัพย์ 20
23 ม. 5/2 40 35086 นางสาว พัชรวรินทร์ แผงนอก 20
24 ม. 5/2 43 35126 นางสาว อภิญญา ผุสิงห์ 20
25 ม. 5/3 15 35534 นาย กิตติพงษ์ แก้วจันทร์ 20
26 ม. 5/3 19 32480 นางสาว ตวิษา ไอยะรา 20
27 ม. 5/3 22 32489 นางสาว สุธิดา บุษาเนตย์ 20
28 ม. 5/3 30 32752 นางสาว ภานุมาศ ประนิธิ 20
29 ม. 5/4 26 32525 นางสาว สุรภา ศรีสุข 20
30 ม. 5/4 27 32553 นางสาว ปัณฑิตา สกุลดำรงค์พานิช 20
31 ม. 5/4 28 32559 นางสาว ศุภสุตา พรหมเปลว 20
32 ม. 5/4 29 32601 นางสาว ภัสรนนท์ หงษ์ศรี 20
33 ม. 5/5 19 32485 นางสาว มธุรดา รัตนานก 20