นักประดิษฐ์น้อยNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 5 35000 เด็กชาย ปพน สุดมิ่งมงคล 20
2 ม. 1/4 7 35003 เด็กชาย พงศภัค ตังคอนันต์ 20
3 ม. 1/8 1 35051 เด็กชาย ก้องภพ ศุภกิจอำนวย 20
4 ม. 1/8 6 35298 เด็กชาย ปริญญา จันทนันท์ 20
5 ม. 1/8 10 35399 เด็กชาย รชต จันทร์เหลา 20
6 ม. 1/8 11 35421 เด็กชาย วรเมธ สีม่วงคำ 20
7 ม. 1/8 19 35498 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ บุญนก 20
8 ม. 1/8 33 35176 เด็กหญิง ณิชกานต์ ปัจเวก 20
9 ม. 2/5 18 34352 เด็กชาย ธีรภัทร แย้มวงษ์โต 20
10 ม. 2/7 27 34211 เด็กหญิง วริศรา แซ่อึ้ง 20
11 ม. 2/7 36 34304 เด็กหญิง ณัฐนิช อาชีวกิจสกุล 20
12 ม. 2/11 8 34453 เด็กชาย พัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุล 20
13 ม. 2/11 18 34553 เด็กชาย สิทธวีร์ บุญเกิ่ง 20
14 ม. 2/13 13 34501 เด็กชาย ชิศณุพงศ์ ปะนะมัง 20
15 ม. 2/13 19 34536 เด็กชาย อิสริยยศ สวัสดิบุตร 20
16 ม. 3/7 49 33958 เด็กหญิง ณัฐนรี สมพร 20
17 ม. 3/10 3 33412 เด็กชาย ธนกร เตียนพลกรัง 20
18 ม. 3/10 5 33485 เด็กชาย จิราวุฒ เลาหะจินดา 20
19 ม. 3/10 8 33542 เด็กชาย พัชรพล นพพันธ์ 20
20 ม. 3/10 9 33566 เด็กชาย สรณัฐ ศรีศิลปอุดม 20
21 ม. 3/10 12 33643 เด็กชาย เกียรติสุริยา สุขโฉม 20
22 ม. 3/10 14 33670 เด็กชาย เทวา เจริญบุตร 20
23 ม. 3/10 15 33692 เด็กชาย ปริชญ์ ฉิมมี 20
24 ม. 3/10 18 33787 เด็กชาย กฤษกร อัญญะมณี 20
25 ม. 3/10 41 33695 เด็กหญิง ธาวินี สุขเกษม 20