ธนาคารโรงเรียนNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 31 34991 เด็กหญิง สมิตรา เมธวัจน์ 20
2 ม. 1/3 34 34994 เด็กหญิง อัญชิสา รีรานนท์ 20
3 ม. 4/3 18 32472 นางสาว กมลภรณ์ วงศ์พระลับ 20
4 ม. 4/3 19 32478 นางสาว ฐิดายุ พึ่งธรรม 20
5 ม. 4/3 22 32482 นางสาว นันท์นภัส อ่อนสนิท 20
6 ม. 4/5 18 32485 นางสาว มธุรดา รัตนานก 20
7 ม. 6/2 29 30934 นางสาว ปริชญา พ่วงพี 20
8 ม. 6/5 30 31024 นางสาว กัญธิมา ป๋าวิลา 20
9 ม. 6/7 34 31047 นางสาว สิริการย์ ศรีคุปติยางกูร 20
10 ม. 6/8 1 31013 นาย พริสร อุปพงษ์ 20
11 ม. 6/8 16 30998 นางสาว เปมิกา โชติทวีโภค 20
12 ม. 6/8 17 31029 นางสาว ชุดาภา พันธุ์จ้อย 20
13 ม. 6/8 23 31270 นางสาว เบญจมาศ ไทรงาม 20
14 ม. 6/8 43 33898 นางสาว คนิฎฐ์ษา ตั้งพลพิสุทธิ์ 20
15 ม. 6/11 21 33890 นาย ธนพนธ์ วงษ์ศิริ 20
16 ม. 6/11 26 31135 นางสาว ธนภรณ์ คงเจริญไมตรี 20
17 ม. 6/11 27 31139 นางสาว ปราชญ์ปวีร์ แสงชารี 20
18 ม. 6/11 28 31142 นางสาว ยุรดา อุตมัง 20
19 ม. 6/11 29 31144 นางสาว ลฎาภา เอกชินวัชร์ 20