สอวน. ชีววิทยาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/1 17 32446 นางสาว ณัฐวดี จันทรประทักษ์ 20
2 ม. 4/1 21 32456 นางสาว สลิลรดา ลาภธนวรกุลชัย 20
3 ม. 4/1 23 32476 นางสาว จินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ 20
4 ม. 4/1 24 32477 นางสาว ชญาภรณ์ ผลเจริญสุข 20
5 ม. 4/1 26 32510 นางสาว กชกร แย้มโสม 20
6 ม. 4/1 27 32511 นางสาว จินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ 20
7 ม. 4/1 29 32521 นางสาว รัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคิน 20
8 ม. 4/1 30 32546 นางสาว กนกรดา เหลืองภุมรัตน์ 20
9 ม. 4/1 34 32562 นางสาว อารดา จีระผดุงเกียรติ 20
10 ม. 4/1 35 32657 นางสาว สาริศา พุทธิวนิช 20
11 ม. 4/1 38 32944 นางสาว ธิญาดา เตชภิญโญ 20
12 ม. 4/1 39 32956 นางสาว สโรชินี เหล่าเจริญ 20
13 ม. 4/4 18 32450 นางสาว ธัญยธรณ์ วรมงคล 20
14 ม. 4/4 34 32896 นางสาว พรสรวง ศรีเลิศ 20
15 ม. 4/4 37 32906 นางสาว ศศิธร บัวเมืองเก่า 20
16 ม. 4/4 43 35559 นางสาว พิมฤทัย ทาริวิก 20
17 ม. 5/3 22 31693 นางสาว พิมพ์ชนก นิภัทร์วรกานต์ 20
18 ม. 5/3 25 31704 นางสาว ชุติกาญจน์ วงศ์สูง 20
19 ม. 5/4 20 31680 นางสาว อินทิรา นนทะภา 20
20 ม. 5/4 21 31681 นางสาว ปภาวี ศรีสนอง 20
21 ม. 5/4 43 31965 นางสาว อักษราภัฏธ์ ชมมาลี 20
22 ม. 5/6 24 31854 นางสาว พรรษมน แสงพันธ์งาม 20
23 ม. 5/7 47 34672 นางสาว มณีมณฑ์ พุทธธนศิริ 20
24 ม. 6/6 22 30832 นางสาว ปิยธิดา เกียรติศิลปิน 20
25 ม. 6/6 25 30893 นางสาว พรรณนิภา ลอยฟ้า 20