เตรียมความพร้อมสนามจริงวิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 5/5 26 32641 นางสาว ณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุล 20
2 ม. 5/10 7 32928 นาย รัชชานนท์ กองสุข 20
3 ม. 6/2 9 31709 นาย สิริชัย เสาใบ 20
4 ม. 6/2 14 31920 นาย ฐากร ธนวรรัฐ 20
5 ม. 6/2 24 31733 นางสาว กัลยรักษ์ แก้วพรหม 20
6 ม. 6/2 27 31745 นางสาว บุษกร รัตนเศวตศักดิ์ 20
7 ม. 6/3 20 31664 นางสาว กานต์ชนา นาคเจียม 20
8 ม. 6/4 4 31688 นาย กฤตเมธ โอวาท 20
9 ม. 6/4 23 31734 นางสาว กานต์ชนก ยาวะระ 20
10 ม. 6/4 24 31735 นางสาว ชลธิดา พูลผล 20
11 ม. 6/4 27 31749 นางสาว พิรญาณ์ ทุยพูน 20
12 ม. 6/5 18 34665 นาย ปรมี จานสันเทียะ 20
13 ม. 6/5 36 34642 นางสาว นภสร บุนนาคเจริญ 20
14 ม. 6/5 43 34658 นางสาว ประภัสสร ยิ่งยงอุดมผล 20
15 ม. 6/6 10 31972 นาย กาย นิลวดี 20
16 ม. 6/6 13 31992 นาย อติรุจ สีหล้า 20
17 ม. 6/6 18 32353 นาย เพิ่มพรม อนงค์พรยศกุล 20
18 ม. 6/6 19 34639 นาย ปรินทร ฉายรักษา 20
19 ม. 6/11 1 31629 นาย ภัททพงศ์ โพธิ์ศรี 20