เพาะเมล็ดพันธุ์ประดู่แดงNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/8 34 35257 เด็กหญิง นันท์นภัส ธีรรัตน์บงกช 20
2 ม. 2/4 19 34433 เด็กชาย ปริทัศน์ ศรีผุย 20
3 ม. 2/8 44 34390 เด็กหญิง ปริชญา สงวนวงษ์ 20
4 ม. 2/8 45 34397 เด็กหญิง ปาณิสรา รักความสุข 20
5 ม. 2/8 48 34412 เด็กหญิง สาธิตา จินพละ 20
6 ม. 3/3 2 33291 เด็กชาย ศุภณัฐ รักษ์คิด 20
7 ม. 3/3 7 33303 เด็กชาย ธนกฤต ธัญญนิพัทธ์ 20
8 ม. 4/5 41 32945 นางสาว ปริตตา จิรวรวงศ์ 20
9 ม. 4/5 42 32954 นางสาว วรัทยา แสงเรือง 20
10 ม. 4/7 16 32917 นาย ชิษณุพงศ์ สมบุญ 20
11 ม. 4/7 17 32920 นาย ธนบดี จันทรวรินทร์ 20
12 ม. 4/10 10 33039 นาย วีรภัทร จันทร์พุ่ม 20
13 ม. 4/12 18 32915 นาย จิราวุฒิ พันธสุข 20
14 ม. 4/12 19 32918 นาย ฐานทัพ สุตลาวดี 20
15 ม. 4/12 20 32926 นาย ภูริต อิ่มใจ 20
16 ม. 4/12 21 32927 นาย ภูรินท์ ธรรมสาส์น 20
17 ม. 4/13 1 32518 นาย ภูวดล ฟูทำ 20
18 ม. 4/13 21 32935 นาย อิทธินันท์ อุ่นสมัย 20
19 ม. 5/1 22 31665 นางสาว จุฑามาศ รุธิระวุฒิ 20
20 ม. 5/1 25 31669 นางสาว นันทิยา พรหมอินทร์ 20
21 ม. 5/1 26 31670 นางสาว พัทธนันท์ ทองเฟื่อง 20
22 ม. 5/1 28 31674 นางสาว วรรษชล อาจวาทิน 20
23 ม. 5/1 34 31715 นางสาว อรณิชา ชูสุวรรณ 20
24 ม. 5/1 37 31946 นางสาว ณัฐริกา พินิจขจรเดช 20
25 ม. 5/12 19 34883 นาย อภิสิทธิ์ เสานอก 20
26 ม. 6/2 1 30818 นาย ณฐวัฒน์ จิตรประเสริฐ 20
27 ม. 6/2 8 31009 นาย ธีรภัทร ศุภจรูญวงศ์ 20
28 ม. 6/2 11 31022 นาย สุธินันท์ พลทรัพย์ 20
29 ม. 6/2 15 31200 นาย ธนวินท์ ธนสกุลพร 20
30 ม. 6/2 23 30827 นางสาว ชนิสรา คงฉิม 20
31 ม. 6/2 24 30828 นางสาว ณัชชารีย์ สวัสดิสิทธิ์ 20
32 ม. 6/2 27 30854 นางสาว ณัฐกานต์ โศภินชาญ 20
33 ม. 6/2 28 30857 นางสาว ปรียาภัทร อาบสุวรรณ 20
34 ม. 6/2 29 30933 นางสาว ปรัชญา อำมาตย์โยธิน 20
35 ม. 6/2 31 30945 นางสาว สุพิชชา สวัสดิ์อักษรชื่น 20
36 ม. 6/2 33 31032 นางสาว นนทินี แหนคำ 20
37 ม. 6/2 34 31041 นางสาว มณสิณี ชมภูรัตน์ 20
38 ม. 6/2 37 31081 นางสาว พรปวีณ์ จันทร์ขาว 20
39 ม. 6/2 38 31095 นางสาว สุชานันท์ สิงห์คำ 20
40 ม. 6/2 40 31145 นางสาว วรัญชรี เลิศจิตเทวินท์ 20
41 ม. 6/2 44 31497 นางสาว มรกต แพทย์คุณ 20
42 ม. 6/2 45 33911 นางสาว กุลปริยา จันทร์เล็ก 20
43 ม. 6/2 46 33914 นางสาว เปมิกา ปายะนันทน์ 20
44 ม. 6/6 18 31237 นาย อภิณัทชูชนก มวลศรี 20
45 ม. 6/7 1 30824 นาย เอกรณการ วังสุนทร 20
46 ม. 6/7 10 31000 นาย คณิศร ช่วงกรุด 20
47 ม. 6/7 12 31102 นาย ชนมณ อิสระพันธุ์ดัง 20
48 ม. 6/7 16 31242 นาย ณพวีร์ ตรีกาญจโนทัย 20
49 ม. 6/7 17 33900 นาย ธีรวิทย์ พนิชภักดี 20
50 ม. 6/7 21 30836 นางสาว วรนาฎ นาวงษ์ 20