หมากฮอสNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 21 35738 เด็กหญิง ชัญญานุช ลอบมณี 20
2 ม. 1/5 12 35940 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ พรพุฒิบุญญา 20
3 ม. 2/6 1 35145 เด็กชาย ณภัทร วรศุภมงคล 20
4 ม. 2/6 4 35219 เด็กชาย ธนินท์ธร พงศ์นพนันท์ 20
5 ม. 2/6 5 35237 เด็กชาย ธิติพัทธ์ รัตนวิชา 20
6 ม. 2/6 10 35322 เด็กชาย ปุนณวิศ ช้างงาม 20
7 ม. 3/5 12 34252 เด็กชาย ธนดล วิภูษณะวัฒน์ 20
8 ม. 3/5 34 34200 เด็กหญิง ชลธิชา เสสุตา 20
9 ม. 3/5 50 34435 เด็กหญิง ธมกร ธรรมพรสิน 20
10 ม. 3/8 2 34170 เด็กชาย กัญจน์ เอี่ยมพรสิน 20
11 ม. 3/8 3 34199 เด็กชาย ประวันวิทย์ ขันธรักษา 20
12 ม. 3/8 4 34202 เด็กชาย ภูรี ดีทรัพย์ 20
13 ม. 3/8 5 34210 เด็กชาย วรทัต จิราพัชรสิน 20
14 ม. 3/8 8 34245 เด็กชาย ธาราดล สุขนิรันดร์ 20
15 ม. 3/8 12 34327 เด็กชาย ณัฐพัทธ์ สมจิตร 20
16 ม. 3/8 13 34329 เด็กชาย ธนทร ทวีพงษ์ 20
17 ม. 3/11 2 34283 เด็กชาย ศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ 20
18 ม. 3/11 10 34460 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุขสมกิจ 20
19 ม. 3/11 17 34513 เด็กชาย อดิศักดิ์ เพ็งบุบผา 20
20 ม. 3/11 19 34572 เด็กชาย วุฒิภาพ จิตตั้งสกุล 20
21 ม. 3/11 20 34574 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ 20
22 ม. 3/11 26 34343 เด็กหญิง ณัฐจารี อุบลบาน 20
23 ม. 3/11 29 34369 เด็กหญิง ปวริศา บุญประกอบ 20
24 ม. 3/11 40 34524 เด็กหญิง มาติกา ระวิโรจน์ 20
25 ม. 4/7 10 33650 นาย วิศรุต ไช่ 20
26 ม. 4/10 20 33676 นาย สาริศ ฟุ้งสถาพร 20
27 ม. 5/4 25 32515 นางสาว ธนัชพร พูนสวัสดิ์ 20
28 ม. 5/6 17 33046 นาย อภิสิทธิ์ หล้าดี 20
29 ม. 5/6 26 32646 นางสาว นันท์นภัส ธีรธาตรี 20
30 ม. 5/12 8 32718 นาย ธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพล 20
31 ม. 5/12 9 32720 นาย ปารเมศวรน์ จินารักษ์ 20
32 ม. 6/5 4 31789 นาย อนุพงศ์ สินสุพรรณ์ 20
33 ม. 6/5 11 31929 นาย พีรสิชฌ์ ศักดิ์สมชัย 20
34 ม. 6/5 28 31903 นางสาว ปุณฑริกา ลายเมฆ 20
35 ม. 6/10 11 31876 นาย บูรณพงศ์ ธนีเจริญ 20
36 ม. 6/10 14 31924 นาย ธัชกร สังขบุตร 20
37 ม. 6/12 9 32160 นาย ธีรนันท์ แพทยานนท์ 20
38 ม. 6/12 10 32163 นาย ภัทธิยะ ปาร์มวงศ์ 20
39 ม. 6/12 13 32182 นาย รัชชานนท์ อรรถมี 20
40 ม. 6/12 16 32357 นาย วรินทร ทองแก้ว 20
41 ม. 6/12 17 32360 นาย ชนาธิป ศรีสัทธา 20
42 ม. 6/12 30 34685 นางสาว ปิยะรัตน์ อุลมาน 20
43 ม. 6/13 1 31871 นาย ณัฐกิตต์ แซ่หลิ่ว 20