การสร้างสื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 1 34995 เด็กชาย กมลภพ นามนวน 20
2 ม. 1/6 15 35359 เด็กชาย พีรวิชญ์ บุตรชีวัน 20
3 ม. 1/9 9 35206 เด็กชาย ธนพล แก้วมูลเนียม 20
4 ม. 1/9 15 35420 เด็กชาย วรภัทร จันทราช 20
5 ม. 1/9 17 35501 เด็กชาย อชิระ สุนทรบูรณสุข 20
6 ม. 1/10 6 35147 เด็กชาย ณสุข แซ่จ๋าว 20
7 ม. 1/10 7 35171 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ค้อชากุล 20
8 ม. 1/10 11 35244 เด็กชาย นนท์ เจริญสุข 20
9 ม. 1/10 20 35045 เด็กหญิง กฤติยากร รุกขพันธ์ 20
10 ม. 1/10 23 35107 เด็กหญิง ชนิตรา จรูญเกียรติคุณ 20
11 ม. 1/10 47 35492 เด็กหญิง สุรัสวดี บุญจันทร์ 20
12 ม. 1/11 14 35320 เด็กชาย ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี 20
13 ม. 1/11 17 35377 เด็กชาย ภานุศักดิ์ พูลลาภ 20
14 ม. 1/11 20 35440 เด็กชาย วิษณุวัฒณ์ คำเวียง 20
15 ม. 1/11 22 35457 เด็กชาย ศุภโชค สอนยินดี 20
16 ม. 1/13 3 35130 เด็กชาย ไชยกร วรรณศุภระ 20
17 ม. 1/13 8 35202 เด็กชาย ธนกฤต สิริโภคากร 20
18 ม. 1/13 16 35276 เด็กชาย บูรณ์ภัทร์ แจ้งพร 20
19 ม. 1/13 18 35287 เด็กชาย ปณต บุนมาเลิศ 20
20 ม. 1/14 14 35353 เด็กชาย พิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำ 20
21 ม. 1/14 18 35426 เด็กชาย วริศ นิธิภากรย์ 20
22 ม. 2/7 9 34258 เด็กชาย กรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ 20
23 ม. 2/7 20 34413 เด็กชาย ภูผา ก้องกังวาลนที 20
24 ม. 2/7 22 34426 เด็กชาย ขวัญข้าว ต้นกัญญา 20
25 ม. 2/7 23 34530 เด็กชาย พันธวัสส์ ใจชอบธรรม 20
26 ม. 2/7 30 34247 เด็กหญิง ขวัญพิชชา มากมา 20
27 ม. 2/7 31 34257 เด็กหญิง วรรณวิษา ชัยสามหมอ 20
28 ม. 2/9 4 34229 เด็กชาย ญาณพงศ์ กุศล 20
29 ม. 2/9 11 34312 เด็กชาย กาจพล รัตนภรณ์ 20
30 ม. 2/9 17 34363 เด็กชาย ธนบดี นนทรีย์ 20
31 ม. 2/10 1 34243 เด็กชาย กณวรรธน์ เวียงนิล 20
32 ม. 2/10 3 34284 เด็กชาย อดิเทพ ไชยวาน 20
33 ม. 3/5 10 33609 เด็กชาย ชญานนท์ ชาติโสภณพันธ์ 20
34 ม. 5/8 4 31787 นาย สิรดนัย ศรีบุญงาม 20
35 ม. 5/8 6 31867 นาย กันตพัฒน์ หม่อมประเสริฐ 20
36 ม. 5/8 9 31927 นาย ประฎิภัสร์ โคตรพันธ์ 20
37 ม. 5/8 10 31979 นาย ธนภัทร โชติชัยพร 20
38 ม. 5/8 11 32027 นาย กรฤต นาคมณี 20