คิดเลขเร็ว ม.ปลายNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/5 40 36220 นางสาว สโรชา สีมาโสม 20
2 ม. 4/6 13 36222 นาย อภิวรรธน์ แซ่ลี 20
3 ม. 4/6 15 36226 นาย กษิดิศ วีระกาญจนพงษ์ 20
4 ม. 4/6 38 36227 นางสาว ลลิตา เบญจมานุกูล 20
5 ม. 5/3 24 32526 นางสาว อภิชญา พิมพา 20
6 ม. 5/3 29 32750 นางสาว เพ็ญนภา พรมโคตร 20
7 ม. 5/3 31 32753 นางสาว รุจิรา สุวรรณคำ 20
8 ม. 5/3 42 35545 นางสาว อังสนา เมฆลอย 20
9 ม. 5/4 2 32502 นาย พสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริ 20
10 ม. 5/4 12 35550 นาย ภัทรดนัย โอมาก 20
11 ม. 5/6 37 32757 เด็กหญิง สตาริศา โยทองยศ 20
12 ม. 5/6 38 32758 นางสาว สาริศา ศรีตะวัน 20
13 ม. 6/1 23 31668 นางสาว ธารชนก ไชยยงยศ 20
14 ม. 6/2 3 31627 นาย ปัณณวัฒน์ นาคสิทธิ์ 20
15 ม. 6/2 5 31658 นาย พีรพัฒน์ ถิ่นใหญ่ 20
16 ม. 6/2 15 31960 นาย สรวิชญ์ ไชยพาฤทธิ์ 20
17 ม. 6/4 12 31937 นาย สุทธิพงษ์ แพร่ธรรมาคุณ 20
18 ม. 6/4 20 31680 นางสาว อินทิรา นนทะภา 20
19 ม. 6/5 7 31875 นาย นราพันธุ์ วาดสร้อย 20
20 ม. 6/5 10 31922 นาย ต้นน้ำ ศรีสุริยเวศน์ 20
21 ม. 6/5 17 32368 นาย ธนาดล จงประสิทธิ์สุข 20
22 ม. 6/5 19 34667 นาย เจษฎา เจียรจิตอารีย์ 20
23 ม. 6/5 20 34669 นาย ชิติพัทธ์ ช่างเจรจา 20
24 ม. 6/5 22 35621 นาย พชรดนัย สำรวมจิต 20
25 ม. 6/7 1 31652 นาย ชนะชน พานทอง 20
26 ม. 6/7 2 31717 นาย กฤษดา มังสระคู 20
27 ม. 6/7 3 31724 นาย ปิยภัทร์ เชาว์กีรติกุล 20
28 ม. 6/7 4 31778 นาย ปริญญา นิ่มฟัก 20
29 ม. 6/7 5 31818 นาย กิตติพล บุตรโคษา 20
30 ม. 6/7 7 31822 นาย ณัฐนุพงษ์ อมรินทร์ 20
31 ม. 6/7 9 31832 นาย รัชชานนท์ เทพณรงค์ 20
32 ม. 6/7 12 31968 นาย ศุภกานต์ จันทร์วิกูล 20
33 ม. 6/7 14 31980 นาย ธนวิชญ์ วิรัชนานันทกิจ 20
34 ม. 6/7 15 31983 นาย นนทพัทธ์ สิงหาพันธุ์ 20
35 ม. 6/7 17 32019 นาย เพทาย จำนงค์ธรรม 20
36 ม. 6/7 18 32037 นาย วีรากร มหาวัจน์ 20
37 ม. 6/7 21 34640 นาย ภาคภูมิ อัครพันธ์ไพโรจน์ 20
38 ม. 6/7 22 34736 นาย จุลกร ปัญจศรีรัตน์ 20
39 ม. 6/10 40 32168 นางสาว นันทิยา อ่ำทอง 20
40 ม. 6/12 29 34680 นางสาว รุจิรดา นวลอินทร์ 20
41 ม. 6/12 36 34700 นางสาว วริศรา สว่างเต็ม 20