คิดเลขเร็ว ม.ต้นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 5 35116 เด็กชาย ชัยณรงค์ พูลผล 20
2 ม. 1/5 12 35212 เด็กชาย ธนสาร วิสุทธิปราชญ์ 20
3 ม. 1/5 23 35122 เด็กหญิง ชาลิสา คล้ายสง 20
4 ม. 1/5 32 35289 เด็กหญิง ปณิตา จารุจิตร 20
5 ม. 1/5 45 35423 เด็กหญิง วรรณวิเศษ ตันวงศ์ 20
6 ม. 1/6 4 35156 เด็กชาย ณัฐนนท์ ศิริบุญนาม 20
7 ม. 1/6 9 35263 เด็กชาย นิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ 20
8 ม. 1/6 10 35307 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออ 20
9 ม. 1/6 11 35322 เด็กชาย ปุนณวิศ ช้างงาม 20
10 ม. 1/6 26 35152 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี กลัดบุบผา 20
11 ม. 1/6 49 35512 เด็กหญิง อภิสรา เชยสุวรรณ 20
12 ม. 1/9 25 35215 เด็กหญิง ธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ 20
13 ม. 1/9 27 35268 เด็กหญิง นิรดา ธนีเจริญ 20
14 ม. 1/9 28 35285 เด็กหญิง ปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ 20
15 ม. 1/9 29 35311 เด็กหญิง ปานชีวา ศรีจันทร์ 20
16 ม. 1/9 40 35452 เด็กหญิง ศิรินทรา รินเตชะ 20
17 ม. 1/9 41 35459 เด็กหญิง ศุภิสนันท์ เรืองพุทธ 20
18 ม. 1/9 45 35514 เด็กหญิง อรกัญญา กมลมาลย์ 20
19 ม. 1/10 8 35200 เด็กชาย ธนกฤต วรคันทักษ์ 20
20 ม. 1/10 15 35338 เด็กชาย พลพจน์ พงษ์ทรัพย์ 20
21 ม. 1/10 19 35504 เด็กชาย อธิน อรุณโชคไพศาล 20
22 ม. 1/11 17 35377 เด็กชาย ภานุศักดิ์ พูลลาภ 20
23 ม. 1/11 25 35488 เด็กชาย สุภเวช ประภาสัย 20
24 ม. 1/13 3 35130 เด็กชาย ไชยกร วรรณศุภระ 20
25 ม. 1/13 5 35153 เด็กชาย ณัฐ แซ่ตึ๊ง 20
26 ม. 1/13 18 35286 เด็กชาย ปฐวี ไมตรีนุกุล 20
27 ม. 1/13 22 35323 เด็กชาย ปุริม แซ่โค้ว 20
28 ม. 1/13 33 35089 เด็กหญิง จันทัปปภา นันทะพรม 20
29 ม. 1/13 35 35160 เด็กหญิง ณัฐชา แซ่ตั้ง 20
30 ม. 1/13 40 35294 เด็กหญิง ปภาวรินท์ บุญโท 20
31 ม. 2/5 4 34162 เด็กชาย มนัสวิน ศรีวรพรรณ์ 20
32 ม. 2/5 6 34177 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุล 20
33 ม. 2/5 12 34252 เด็กชาย ธนดล วิภูษณะวัฒน์ 20
34 ม. 2/5 19 34373 เด็กชาย จักรชลัช ทวีกิติกุล 20
35 ม. 2/5 22 34425 เด็กชาย ภัคพล หวังเอกกวิน 20
36 ม. 2/11 1 34260 เด็กชาย ปิยวัส ชัยวัลลภ 20
37 ม. 3/4 2 33331 เด็กชาย จิราเจตน์ อันเพ็ชรดี 20
38 ม. 3/4 5 33346 เด็กชาย ศุภกร แสงแก้ว 20
39 ม. 3/4 6 33349 เด็กชาย ธนยศ พิดา 20
40 ม. 3/4 7 33352 เด็กชาย ธเนศพล น้อยเหนื่อย 20
41 ม. 3/4 8 33356 เด็กชาย กวิน เก่งเกตุ 20
42 ม. 3/4 9 33357 เด็กชาย แทนธรรม กาญจนางกูรพันธุ์ 20
43 ม. 3/4 10 33359 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ฐิติรัตน์สกุล 20
44 ม. 3/8 2 33414 เด็กชาย วรรธนัย สำรวมรัมย์ 20
45 ม. 3/8 11 33590 เด็กชาย เตชัส กิจทวีพิพัฒน์ 20
46 ม. 3/13 12 33650 เด็กชาย วิศรุต ไช่ 20