ประดิษฐ์สื่อการเรียนคณิตศาสตร์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 14 35731 เด็กชาย ณพัฐกรภ์ จิรานนท์อัครโชค 20
2 ม. 1/6 29 35910 เด็กหญิง ญาณ์สุทธิ สกุลธีรวีช์ 20
3 ม. 1/6 30 35912 เด็กหญิง สุพัตรา สงไพร 20
4 ม. 1/6 31 35923 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา หน่อเนื้อ 20
5 ม. 1/6 32 35925 เด็กหญิง ณิชาภา วรรณสว่าง 20
6 ม. 1/9 27 35932 เด็กหญิง ณัฐรดา นวลสีทอง 20
7 ม. 1/14 21 36181 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ กังพัฒนกิจ 20
8 ม. 2/4 18 35014 เด็กหญิง ณัฎฐ์กฤตา ศิลปชัยศรี 20
9 ม. 2/4 33 35099 เด็กหญิง จีรดา ไพโรจน์ 20
10 ม. 2/13 5 35153 เด็กชาย ณัฐ แซ่ตึ๊ง 20
11 ม. 2/13 7 35201 เด็กชาย ธนกฤต บรรพศิลป์ 20
12 ม. 2/13 8 35202 เด็กชาย ธนกฤต สิริโภคากร 20
13 ม. 2/13 13 35250 เด็กชาย นฤภัทร มาลินทา 20
14 ม. 2/13 17 35286 เด็กชาย ปฐวี ไมตรีนุกุล 20
15 ม. 2/13 25 35365 เด็กชาย ภครพล พวงสมบัติ 20
16 ม. 2/13 28 35503 เด็กชาย อติชาติ เสือสวัสดิ์ 20
17 ม. 3/7 9 34258 เด็กชาย กรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ 20