คิดเลขเร็ว ม.ปลายNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/3 1 32434 นาย ชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ 20
2 ม. 4/3 2 32506 นาย สรกิจ ศรีแก้ว 20
3 ม. 4/3 11 35392 นาย นาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัย 20
4 ม. 4/3 14 35513 นาย วิชชากร ห้วยนุ้ย 20
5 ม. 4/3 15 35533 นาย ภาสวิชญ์ ห้าวหาญ 20
6 ม. 4/3 17 35535 นาย ชยธร ฉายรักษา 20
7 ม. 4/4 14 35552 นาย กิตติธัช เลิซวานิชย์กุล 20
8 ม. 4/4 16 35554 นาย ณัชกฤช ชาไทย 20
9 ม. 4/5 3 32470 นาย วรัญญู ปานจิ่ง 20
10 ม. 4/6 1 32433 นาย คุณานนท์ ชุมคง 20
11 ม. 4/6 3 32441 นาย ภัทรนันท์ แก้วปลั่ง 20
12 ม. 4/6 4 32466 นาย พศิน ประดิษฐดี 20
13 ม. 4/6 8 32678 นาย รชต คำมี 20
14 ม. 4/7 3 32465 นาย นิธิวัฒน์ ดีเส็ง 20
15 ม. 4/10 4 32728 นาย ศิวกร ศรีธัญรัตน์ 20
16 ม. 4/11 7 32913 นาย คณิศร ไกรกรุง 20
17 ม. 5/1 26 31671 นางสาว พีรดา มูลศรีแก้ว 20
18 ม. 5/1 28 31676 นางสาว ศศิภา นวเบญจพล 20
19 ม. 5/1 29 31677 นางสาว กุลภัสสร์ ตั้งญาณพัฒน์ 20
20 ม. 5/2 2 31625 นาย ธวัชชัย ปัญหาผล 20
21 ม. 5/2 3 31627 นาย ปัณณวัฒน์ นาคสิทธิ์ 20
22 ม. 5/2 5 31658 นาย พีรพัฒน์ ถิ่นใหญ่ 20
23 ม. 5/2 11 31827 นาย ปณิธิ ภูริอภิบาล 20
24 ม. 5/2 12 31838 นาย อดิศร พวงจันทร์ขาว 20
25 ม. 5/2 14 31920 นาย ฐากร ธนวรรัฐ 20
26 ม. 5/2 15 31960 นาย สรวิชญ์ ไชยพาฤทธิ์ 20
27 ม. 5/3 14 31887 นาย สิรวิชญ์ ไหวพริบ 20
28 ม. 5/3 19 31646 นางสาว วิลาสินี ตั้งวศินกุล 20
29 ม. 5/4 12 31937 นาย สุทธิพงษ์ แพร่ธรรมาคุณ 20
30 ม. 5/4 20 31680 นางสาว อินทิรา นนทะภา 20
31 ม. 5/4 27 31749 นางสาว พิรญาณ์ ทุยพูน 20
32 ม. 5/6 2 31771 นาย ณธีพัฒน์ พุฒิวรสิษฐ์ 20
33 ม. 5/6 11 31973 นาย กีรติ มาลัยมาตย์ 20
34 ม. 5/6 12 31984 นาย นนทัช คงดี 20
35 ม. 5/7 1 31652 นาย ชนะชน พานทอง 20
36 ม. 5/7 17 32019 นาย เพทาย จำนงค์ธรรม 20
37 ม. 5/7 21 34640 นาย ภาคภูมิ อัครพันธ์ไพโรจน์ 20
38 ม. 5/11 17 32061 นาย กิตติวัฒน์ ภาสพงษ์ไพศาล 20
39 ม. 6/2 18 33868 นาย รณกฤต ภุมรินทร์ 20
40 ม. 6/6 15 31203 นาย นันท์พิพัฒน์ วงศ์เทศ 20
41 ม. 6/6 31 31045 นางสาว สราญ กปิตถา ณ อยุธยา 20
42 ม. 6/6 38 31128 นางสาว ชนกานต์ พรมจารีย์ 20
43 ม. 6/11 31 31227 นางสาว พรกมล ปาหุไณยกุล 20