สอวน. คณิตศาสตร์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/1 6 32499 นาย ปกรณ์ สังวาลเดช 20
2 ม. 4/1 7 32505 นาย ศิวะ มันตาดิลก 20
3 ม. 4/1 8 32509 นาย อัษฎาวุธ อารี 20
4 ม. 4/1 9 32529 นาย เจษฎากร เผ่าปฏิมากร 20
5 ม. 4/1 15 32727 เด็กชาย ศรัณยู เจริญศรี 20
6 ม. 4/4 13 35551 นาย ระพีพัฒน์ จันทร์คูเมือง 20
7 ม. 5/1 11 31711 นาย หริณ เกษมศักดิ์ 20
8 ม. 6/2 3 30915 นาย สารัช เจริญทองกุล 20
9 ม. 6/2 4 30949 นาย สุภัควี สุโพธิ์ 20
10 ม. 6/2 7 31008 นาย ธิษณ์ อุทิศานนท์ 20
11 ม. 6/2 17 31365 นาย ณัชพล เลวัน 20
12 ม. 6/2 19 33868 นาย รณกฤต กุมรินทร์ 20
13 ม. 6/2 20 33915 นาย นภดล วัชรชัยตระกูล 20
14 ม. 6/4 1 30842 นาย ณัฐศักย์ วิริยะสกุลชัยพร 20
15 ม. 6/4 16 33968 นาย ศิวกร จินดารัตน์ 20
16 ม. 6/4 18 30885 นางสาว ณัฐธิดา เที่ยงประเทศ 20
17 ม. 6/4 19 30895 นางสาว เพียงขวัญ แจ่มใส 20
18 ม. 6/4 20 30898 นางสาว อภิชญา พูลผล 20
19 ม. 6/4 32 31077 นางสาว นภัสสร ติยวงศ์ไพศาล 20
20 ม. 6/4 34 31136 นางสาว ธนาภรณ์ หงษ์ศรีสุวรรณ์ 20
21 ม. 6/5 33 31038 นางสาว พนิดา อุบลทอง 20
22 ม. 6/7 8 30952 นาย ชิษณุพงศ์ ตั้งวศินกุล 20