SUDOKUNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 3 35752 เด็กชาย ธนินทร์อิชฌน์ สิทธิวรรณธนะ 20
2 ม. 1/9 18 35968 เด็กชาย พัสกร นาคอินทร์ 20
3 ม. 2/8 13 35443 เด็กชาย ศตนัน เผือกผ่อง 20
4 ม. 2/8 22 35073 เด็กหญิง กุลิสรา นาเมืองรักษ์ 20
5 ม. 2/8 42 35422 เด็กหญิง วรรณพิมล ภู่จันทึก 20
6 ม. 2/9 1 35065 เด็กชาย กิตติภูมิ บวบทอง 20
7 ม. 3/4 9 34048 เด็กชาย พิชญดิฏฐ์ วศินานนท์ 20
8 ม. 3/4 13 34052 เด็กชาย รชต พิมพ์พรม 20
9 ม. 3/4 21 34059 เด็กหญิง ภัคจีรา ท่าจีน 20
10 ม. 3/4 25 34066 เด็กหญิง นัทธมน ไผ่ตระกูล 20
11 ม. 3/4 27 34069 เด็กหญิง ปารวี ศานติกุลลักษณ์ 20
12 ม. 3/4 28 34070 เด็กหญิง พีรชาฎา ลิ้มตระกูล 20
13 ม. 3/6 21 34340 เด็กชาย กานต์เมธี แสนโน 20
14 ม. 3/7 2 34160 เด็กชาย ศิวัช บุญรอด 20
15 ม. 3/9 6 34244 เด็กชาย พงศกร ยศยาคำ 20
16 ม. 3/9 7 34253 เด็กชาย ธนกร รังผึ้ง 20
17 ม. 3/9 25 34154 เด็กหญิง กนกพร อังครัตนพิชัย 20
18 ม. 3/9 42 34394 เด็กหญิง นภัสสร ชมความสุข 20
19 ม. 3/9 46 34410 เด็กหญิง อภิชญา นาคยศ 20
20 ม. 4/3 25 33398 นางสาว พรพิชยา บุญทันสุนี 20
21 ม. 4/10 3 33438 นาย ธนกร ศรีวรรณวิทย์ 20
22 ม. 4/10 12 33588 นาย พงศธร สายสูง 20
23 ม. 4/12 23 33647 นางสาว พีรญา ทองทา 20
24 ม. 5/1 29 32554 นางสาว พงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุล 20
25 ม. 5/2 6 32572 นาย ปิยะวัฒน์ เนาว์วิจิตร 20
26 ม. 5/3 4 32538 นาย มีลาภ สรรพสมบัติ 20
27 ม. 5/3 5 32576 นาย ภูมิชาย อิศรภักดี 20
28 ม. 5/3 11 35392 นาย นาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัย 20
29 ม. 5/3 13 35513 นาย วิชชากร ห้วยนุ้ย 20
30 ม. 5/3 16 35535 นาย ชยธร ฉายรักษา 20
31 ม. 5/6 4 32466 นาย พศิน ประดิษฐดี 20
32 ม. 5/7 16 32917 นาย ชิษณุพงศ์ สมบุญ 20
33 ม. 5/11 17 32636 นางสาว ชนาภา ชะนะนาน 20
34 ม. 5/11 21 32700 นางสาว พนินันท์ นพศรี 20
35 ม. 5/11 22 32738 นางสาว ชลดา ยิ่งเรงเริง 20
36 ม. 5/11 23 32740 นางสาว ชลธิชา นิลพันธ์ 20
37 ม. 5/11 25 32807 นางสาว วรัชยา ปรากฏดี 20
38 ม. 5/11 40 35594 นางสาว ศิริลักษณ์ สิทธิเวช 20
39 ม. 6/6 2 31771 นาย ณธีพัฒน์ พุฒิวรสิษฐ์ 20