อ่านอย่างไร เขียนอย่างไรNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/5 14 35291 เด็กชาย ปภังกร เรืองสิน 20
2 ม. 1/6 1 35066 เด็กชาย กิตติ์มนัส สุขะปารมี 20
3 ม. 1/10 6 35147 เด็กชาย ณสุข แซ่จ๋าว 20
4 ม. 2/8 15 34344 เด็กชาย อภิวิชญ์ โพธิ 20
5 ม. 2/8 20 34415 เด็กชาย ธนกร ฤกษ์งาม 20
6 ม. 2/8 22 34421 เด็กชาย ณฐภัทร โพทา 20
7 ม. 2/9 21 34403 เด็กชาย อรรถชัย ใสโศก 20
8 ม. 3/3 32 33319 เด็กหญิง กัลยกร เลิศถวิลจิร 20
9 ม. 3/5 10 33609 เด็กชาย ชญานนท์ ชาติโสภณพันธ์ 20
10 ม. 3/5 12 33629 เด็กชาย ชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ 20
11 ม. 3/5 20 33798 เด็กชาย ธีรยุทธ ธนาวุฒิ 20
12 ม. 3/5 22 33827 เด็กชาย รตนประพน สุวรรณสุขโรจน์ 20
13 ม. 4/3 7 32716 นาย ธนพล ศักดิ์สวัสดิกุล 20
14 ม. 4/10 4 32728 นาย ศิวกร ศรีธัญรัตน์ 20
15 ม. 4/12 8 32718 นาย ธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพล 20
16 ม. 4/12 9 32720 นาย ปารเมศวรน์ จินารักษ์ 20
17 ม. 5/5 13 31974 นาย กุญช์ชาญ คณาจันทร์ 20
18 ม. 5/5 18 34665 นาย ปรมี จานสันเทียะ 20
19 ม. 5/5 24 31841 นางสาว กฤฏิกา กลั่นแก้ว 20
20 ม. 5/5 25 31844 นางสาว ชนิกานต์ วรรัตน์กุล 20
21 ม. 5/5 29 31904 นางสาว พฤกษา พุ่มศรี 20
22 ม. 5/8 6 31867 นาย กันตพัฒน์ หม่อมประเสริฐ 20
23 ม. 5/8 11 32027 นาย กรฤต นาคมณี 20
24 ม. 5/8 17 32162 นาย ภัคพล สุขศิริ 20
25 ม. 5/8 25 34676 นาย ธีรธัช พรหมศาสตร์ 20