อ่านอย่างไร เขียนอย่างไรNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 11 34971 เด็กชาย พีรวัส โอฬารฤทธินันท์ 20
2 ม. 1/9 16 35445 เด็กชาย ศรัญย์ คเชนชร 20
3 ม. 1/9 22 35102 เด็กหญิง ฉัตรฤดี แสนคำฟู 20
4 ม. 1/11 15 35356 เด็กชาย พีรพันธ์ ศรีวิชัย 20
5 ม. 2/7 1 34153 เด็กชาย ธนชัย ทองกลม 20
6 ม. 2/8 38 34320 เด็กหญิง ภคพร พฤกษ์พนาสันต์ 20
7 ม. 2/10 13 34502 เด็กชาย พัสกร กอบกุลเจนกิจ 20
8 ม. 2/10 15 34516 เด็กชาย ชนาธิป ปั๋นคำ 20
9 ม. 2/12 37 34473 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สุทาบุญ 20
10 ม. 3/10 2 33403 เด็กชาย ภูมิพัชร ชัชวาล 20
11 ม. 4/10 3 32623 นาย นรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐ 20
12 ม. 5/10 19 32023 นาย อชิระ ผากา 20
13 ม. 5/10 20 32031 นาย ณัฐวรรธน์ อุปดิษฐ์ 20
14 ม. 5/10 21 32035 นาย รชานนท์ นิลมาตร 20
15 ม. 6/4 9 31014 นาย พันธกานต์ ทองตาม 20
16 ม. 6/5 13 31021 นาย สิรวิชญ์ ศรีสุชาติ 20
17 ม. 6/5 19 32382 นาย สิรภพ คูณสินชัย 20
18 ม. 6/6 13 31152 นาย ศุภวิชญ์ ศรีณพงศ์ 20
19 ม. 6/7 5 30902 นาย ฐพงศ์ภรณ์ วงค์ยศ 20
20 ม. 6/7 6 30909 นาย ปองณัฐ เนียมสอน 20