หมอภาษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/6 40 36016 เด็กหญิง ณัชชา ดวงกรมนา 20
2 ม. 2/11 2 35071 เด็กชาย กีรติ บุรณสิน 20
3 ม. 2/11 45 35326 เด็กหญิง ผกาสินี เทศขวัญยืน 20
4 ม. 2/11 49 35519 เด็กหญิง อริญรดา ทวีกิจปกรณ์ 20
5 ม. 3/12 47 34581 เด็กหญิง ธนภัทร แพ่งคำ 20
6 ม. 5/1 10 32536 นาย ปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุล 20
7 ม. 5/4 33 32856 นางสาว รัตนากร โชขุนทด 20
8 ม. 5/5 29 32654 นางสาว วนัชชนก มูลเสนา 20
9 ม. 5/5 39 32844 นางสาว นัฐวรรณ ชาญอินทร์ 20
10 ม. 5/7 7 32500 นาย ปิยะชาติ วัชรวัฒนากุล 20
11 ม. 5/7 33 32836 นางสาว กรุณา เกลื่อนวัน 20
12 ม. 5/10 17 32603 นางสาว ลัดดาวัลย์ คงคำ 20
13 ม. 5/10 26 32858 นางสาว ลักษณพร ศรีสุวรรณ 20
14 ม. 5/10 34 32947 นางสาว เปมิกา ธาระเพ็ชร 20
15 ม. 5/10 41 35582 นางสาว ลักษิกา กลิ่นทอง 20
16 ม. 6/4 8 31775 นาย ธิติสรรค์ ปั้นลาย 20
17 ม. 6/4 15 31633 นางสาว กฤดากานต์ จินตนาพรวงศ์ 20
18 ม. 6/4 45 32057 นางสาว ศิรดา ศุกระกาญจนะ 20