สอวน.คณิตศาสตร์ ม.ปลายNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 4/1 2 33302 นาย ธนบูรณ์ วิศรียา 20
2 ม. 4/1 3 33331 นาย จิราเจตน์ อันเพ็ชรดี 20
3 ม. 4/1 12 33237 นางสาว สุรัญชนา เรืองฤทธิ์ 20
4 ม. 4/1 13 33244 นางสาว ณัฐนิช ศิวะทรานนท์ 20
5 ม. 4/1 14 33264 นางสาว ศุทธินี ศิริชัยรัตน์ 20
6 ม. 4/1 15 33276 นางสาว สุวรรณดี อนงค์พรยศกุล 20
7 ม. 4/1 30 33383 นางสาว สิริกร กิตติศุภลักษณ์ 20
8 ม. 4/1 32 35790 นางสาว พิชญา สายบุญรอด 20
9 ม. 4/2 13 33252 นางสาว ธนัชญา สุขเกษม 20
10 ม. 4/2 14 33259 นางสาว ณัฐริกา กุลทนันท์ 20
11 ม. 4/3 5 33371 นาย สาธิต คนเทศ 20
12 ม. 4/3 11 33449 นาย ณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริ 20
13 ม. 4/4 21 33229 นางสาว ภูฟ้า กันทะวงศ์ 20
14 ม. 4/5 13 36218 นาย ลภัสพล นนคำภา 20
15 ม. 4/7 29 33661 นางสาว ฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ 20
16 ม. 5/1 6 32505 นาย ศิวะ มันตาดิลก 20
17 ม. 5/1 21 32477 นางสาว ชญาภรณ์ ผลเจริญสุข 20