วิทย์ – คณิต ขั้นสูงNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 10 34970 เด็กชาย พิทวัส สวนดี 20
2 ม. 1/6 31 35260 เด็กหญิง นาตาลี จังคศิริ 20
3 ม. 2/3 25 34030 เด็กหญิง ธันยพร โพธิ์ศรี 20
4 ม. 2/4 19 34433 เด็กชาย ปริทัศน์ ศรีผุย 20
5 ม. 3/3 1 33290 เด็กชาย ธนาธิปัตย์ ยศขำ 20
6 ม. 3/3 2 33291 เด็กชาย ศุภณัฐ รักษ์คิด 20
7 ม. 3/3 5 33299 นาย อัษฎาวุธ เกิดคล้าย 20
8 ม. 3/3 7 33303 นาย ธนกฤต ธัญญนิพัทธ์ 20
9 ม. 3/3 9 33309 นาย กุลชัย บุญริ้ว 20
10 ม. 3/3 12 33370 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สุรเกียรติกำจร 20
11 ม. 3/3 16 33297 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุรเกียรติ 20
12 ม. 3/3 25 33311 เด็กหญิง จิรภิญญา บุญนำ 20
13 ม. 3/9 28 33459 เด็กหญิง ธนพร ไชยแสน 20
14 ม. 3/12 6 33511 เด็กชาย ณัฏชนนท์ แผนพุทธา 20
15 ม. 5/2 4 31654 นาย เตชินท์ จารุพันธ์ 20
16 ม. 5/3 22 31693 นางสาว พิมพ์ชนก นิภัทร์วรกานต์ 20
17 ม. 6/1 10 31106 นาย ณัฐวุฒิ สุตวิมล 20
18 ม. 6/1 15 33921 นาย พงศ์เทพ จิตรีพล 20
19 ม. 6/2 1 30818 นาย ณฐวัฒน์ จิตรประเสริฐ 20
20 ม. 6/2 10 31022 นาย สุธินันท์ พลทรัพย์ 20
21 ม. 6/2 14 31200 นาย ธนวินท์ ธนสกุลพร 20
22 ม. 6/2 19 33915 นาย นภดล วัชรชัยตระกูล 20
23 ม. 6/2 20 30593 นางสาว วาริศา ชาวนา 20
24 ม. 6/2 22 30827 นางสาว ชนิสรา คงฉิม 20
25 ม. 6/2 23 30828 นางสาว ณัชชารีย์ สวัสดิสิทธิ์ 20
26 ม. 6/2 26 30854 นางสาว ณัฐกานต์ โศภินชาญ 20
27 ม. 6/2 27 30857 นางสาว ปรียาภัทร อาบสุวรรณ 20
28 ม. 6/2 28 30933 นางสาว ปรัชญา อำมาตย์โยธิน 20
29 ม. 6/2 30 30945 นางสาว สุพิชชา สวัสดิ์อักษรชื่น 20
30 ม. 6/2 32 31032 นางสาว นนทินี แหนคำ 20
31 ม. 6/2 33 31041 นางสาว มณสิณี ชมภูรัตน์ 20
32 ม. 6/2 36 31081 นางสาว พรปวีณ์ จันทร์ขาว 20
33 ม. 6/2 37 31095 นางสาว สุชานันท์ สิงห์คำ 20
34 ม. 6/2 39 31145 นางสาว วรัญชรี เลิศจิตเทวินท์ 20
35 ม. 6/2 43 31497 นางสาว มรกต แพทย์คุณ 20
36 ม. 6/2 44 33911 นางสาว กุลปริยา จันทร์เล็ก 20
37 ม. 6/2 45 33914 นางสาว เปมิกา ปายะนันทน์ 20
38 ม. 6/7 22 30864 นางสาว อโรชา เกษไชย 20
39 ม. 5/7 23 30830 นางสาว นภัสสร ต้นเงิน 20