คณิตพิชิตฝันNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/9 11 34312 เด็กชาย กาจพล รัตนภรณ์ 20
2 ม. 2/9 23 34720 เด็กชาย พรพรหม นันแก้ว 20
3 ม. 2/14 8 34576 เด็กชาย กิตติธัช แสนสลี 20
4 ม. 2/14 13 34596 เด็กชาย ตฤษนันท์ พงษ์พัฒน์ 20
5 ม. 2/14 16 34613 เด็กชาย ฤทธิภูมิ ทองเฉลิม 20
6 ม. 2/14 19 34620 เด็กชาย ณัฎฐพัชร รักนะ 20
7 ม. 2/14 21 34624 เด็กชาย เศรษฐวัฒน์ สงแดง 20
8 ม. 2/14 22 34625 เด็กชาย จุฑาภัทร ลาวัลย์ 20
9 ม. 2/14 25 34629 เด็กชาย ปัญญากร จันทรา 20