A-MATHNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 9 35195 เด็กชาย ทินภัทร แก้วสีขาว 20
2 ม. 1/5 14 35291 เด็กชาย ปภังกร เรืองสิน 20
3 ม. 1/8 13 35443 เด็กชาย ศตนัน เผือกผ่อง 20
4 ม. 2/4 1 34040 เด็กชาย กฤตภาส วิณิชยกุล 20
5 ม. 2/4 2 34041 เด็กชาย กฤษณ์กมล อาจคงหาญ 20
6 ม. 2/4 4 34043 เด็กชาย จิรกิตต์ ขจรชัยกุล 20
7 ม. 2/4 6 34045 เด็กชาย ธนภัทร โชติกลาง 20
8 ม. 2/4 8 34047 เด็กชาย พงศ์พิชาญ สวนมะนัด 20
9 ม. 2/4 11 34050 เด็กชาย ภาณุพงษ์ วอทอง 20
10 ม. 2/4 17 34057 เด็กชาย อริญชย์ เนลเลปเชนโก้ 20
11 ม. 2/9 23 34720 เด็กชาย พรพรหม นันแก้ว 20
12 ม. 2/13 41 34506 เด็กหญิง จิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ 20
13 ม. 4/2 31 32884 นางสาว กนกอร นาเจริญ 20
14 ม. 4/3 3 32535 นาย ปภพ ศรีสนอง 20
15 ม. 4/3 4 32538 นาย มีลาภ สรรพสมบัติ 20
16 ม. 4/3 26 32548 นางสาว ญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์ 20
17 ม. 4/4 4 32530 นาย ชินาธิป มีสวนนิล 20
18 ม. 4/4 42 35559 นางสาว พิมฤทัย ทาริวิก 20
19 ม. 4/7 2 32462 นาย ปิยวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ 20
20 ม. 4/7 37 32893 นางสาว นันท์นภัส จันทร์บุญ 20
21 ม. 4/11 30 32897 นางสาว พอใจ จันทร์ละออ 20
22 ม. 4/11 40 35593 นางสาว นคนันทินี ฮ่มป่า 20
23 ม. 4/12 5 32671 นาย พงศ์ศรัณย์ เคล้าคลึง 20
24 ม. 4/12 8 32718 นาย ธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพล 20
25 ม. 4/13 5 32573 นาย พัฒนศักดิ์ ทองอาจ 20
26 ม. 4/13 12 32673 นาย พงษ์พิสุทธิ์ อามิตร 20
27 ม. 4/13 13 32677 นาย ภูรินทร์ แสงเดือน 20
28 ม. 4/13 23 32963 นาย กิตติ ปิ่นวิเศษ 20
29 ม. 5/1 2 31624 นาย ณัฏฐวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ 20
30 ม. 5/1 4 31651 นาย เกียรติพงษ์ มณีทรัพย์กวิน 20
31 ม. 5/1 5 31653 นาย โชติพจน์ ลิมปสุรัติ 20
32 ม. 5/1 6 31689 นาย คียภัทร ทิพย์อุทัย 20
33 ม. 5/1 8 31694 นาย โยธิน ศิลารักษ์ 20
34 ม. 5/1 9 31702 นาย ศุภสัณฑ์ ตาตะมิ 20
35 ม. 5/1 12 31720 นาย ณัฐวัฒน์ อมรดิษฐ์ 20
36 ม. 5/1 15 31779 นาย พงศธร บุญธรรม 20
37 ม. 5/1 17 31834 นาย วิรุฬ วจนาพร 20
38 ม. 5/13 11 32111 นาย ธีระ ธีรศรัณยานนท์ 20
39 ม. 6/6 14 31156 นาย ชยุตม์ เคียงกิติวรรณ 20