พับกระดาษไร้กาวNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/4 6 35002 เด็กชาย ปัณณทัต อันเพ็ชรดี 20
2 ม. 1/4 12 35009 เด็กชาย วรรณธัต เพชรรักษ์ 20
3 ม. 1/11 40 35301 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ โฮล์ท 20
4 ม. 2/9 33 34317 เด็กหญิง กานต์ธิดา บุญโปร่ง 20
5 ม. 2/9 43 34394 เด็กหญิง นภัสสร ชมความสุข 20
6 ม. 3/7 13 33669 เด็กชาย จิรภัทร อมาตยกุล 20
7 ม. 3/7 21 33953 เด็กชาย ศิวกร นัยมิตร 20
8 ม. 3/9 4 33461 เด็กชาย กฤษฎา ชัยชนะ 20
9 ม. 3/9 7 33520 เด็กชาย ศุภณัฐ ยิ่งยง 20
10 ม. 3/9 8 33551 เด็กชาย ณัฐนนท์ เพลินจิตร 20
11 ม. 3/9 18 33774 เด็กชาย พงศธร จันทร์คำ 20
12 ม. 3/9 19 33790 เด็กชาย จีระพล บุญทน 20
13 ม. 3/9 20 33822 เด็กชาย พีรพัฒน์ แซ่ตั้ง 20
14 ม. 3/9 21 33830 เด็กชาย ณัฐพนธ์ แตงทอง 20
15 ม. 3/9 22 33952 เด็กชาย ภูตะวัน พางาม 20
16 ม. 3/12 25 33430 เด็กหญิง กรรณิการ์ น้อยอามาตย์ 20
17 ม. 3/12 32 33576 เด็กหญิง บุศราภา ภู่แก้ว 20
18 ม. 3/12 37 33656 เด็กหญิง แพรวรินทร์ ชาไชย 20
19 ม. 3/12 38 33677 เด็กหญิง นันท์นภัส กันทะขู้ 20
20 ม. 3/12 41 33723 เด็กหญิง ศิวพร พลทัพ 20
21 ม. 3/12 42 33724 เด็กหญิง ขวัญจิรา สิงห์ชัย 20
22 ม. 3/12 45 33766 เด็กหญิง ทักษพร นาคประเสริฐ 20
23 ม. 4/2 16 34967 นาย อานนท์ ศรีเผือก 20
24 ม. 4/3 27 32548 นางสาว ญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์ 20
25 ม. 4/3 28 32558 นางสาว วรินทร์ธร ทองวิจิตร 20
26 ม. 5/2 17 31634 นางสาว กัญญาณัฐ วิจิตรโอฬาร 20
27 ม. 5/2 21 31666 นางสาว ฐิติกาญจน์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 20
28 ม. 5/2 22 31679 นางสาว สุชานาฎ รอดดี 20
29 ม. 5/2 23 31691 นางสาว พรปวีณ์ จิตประสาน 20
30 ม. 5/2 24 31733 นางสาว กัลยรักษ์ แก้วพรหม 20
31 ม. 5/2 26 31743 นางสาว นันทิกานต์ ลีลาศรีสิริ 20
32 ม. 5/2 27 31745 นางสาว บุษกร รัตนเศวตศักดิ์ 20
33 ม. 5/2 29 31748 นางสาว พิมพ์มาดา นามอาษา 20
34 ม. 5/2 30 31756 นางสาว ศศิพิมพ์ รัตนยา 20
35 ม. 5/2 31 31758 นางสาว ศุภมาส บุญเชิด 20
36 ม. 5/4 27 31749 นางสาว พิรญาณ์ ทุยพูน 20
37 ม. 5/11 13 31988 นาย รัชชานนท์ แสงเรือง 20
38 ม. 5/11 18 32085 นาย บารมี อินทรวิชัย 20
39 ม. 5/11 24 32184 นาย ศิวพงศ์ ถาวร 20
40 ม. 5/13 26 32049 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญมา 20
41 ม. 6/2 25 30851 นางสาว เขมิกา อภิชาตพิเชียร 20
42 ม. 6/2 26 30853 นางสาว ชรินรัตน์ บูรณะพิสิฐ 20
43 ม. 6/2 39 31125 นางสาว กานต์ธิดา พัฒโนทัย 20
44 ม. 6/2 42 31230 นางสาว พีรดา โพธิ์ศิริ 20
45 ม. 6/6 24 30858 นางสาว พิชามญชุ์ ปั้นมณี 20