เพชรประดู่แดงNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 5 35720 เด็กชาย จิตรภาณุ นาคทอง 20
2 ม. 1/3 6 35721 เด็กชาย จิรายุ กี้ประสพสุข 20
3 ม. 1/3 17 35732 เด็กหญิง กมลฉัตร เขียนนิลศิริ 20
4 ม. 1/3 20 35736 เด็กหญิง ชญาภา ชมสวัสดิ์ 20
5 ม. 1/4 5 35754 เด็กชาย บริญ สุตารมจ์ 20
6 ม. 1/4 17 35766 เด็กชาย อัศม์เดช สาลีพัฒนผล 20
7 ม. 1/4 18 35767 เด็กหญิง ปภาวรินท์ จันฮวด 20
8 ม. 1/4 23 35773 เด็กหญิง พิมพ์รภัช คงเครือพันธุ์ 20
9 ม. 1/4 24 35774 เด็กหญิง พีรดา วณิชย์ศุภกร 20
10 ม. 1/4 25 35775 เด็กหญิง แพมมิกาส์ ศิรจินดาภิรมย์ 20
11 ม. 1/4 26 35776 เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 20
12 ม. 1/4 27 35777 เด็กหญิง ภัทราพร ไทยแก้ว 20
13 ม. 1/4 29 35779 เด็กหญิง ไม้งาม มงคลเข็ม 20
14 ม. 1/4 30 35780 เด็กหญิง วรรณิดา สงวนเตชะตระกูล 20
15 ม. 1/4 32 35782 เด็กหญิง สรัลกร วงษ์กำปั่น 20
16 ม. 1/4 33 35783 เด็กหญิง อนัญญา กองกุหลาบ 20
17 ม. 1/5 1 35813 เด็กชาย นภัสเดช ดวงจันทร์ 20
18 ม. 1/5 15 35812 เด็กหญิง นีระชา มีนะกนิษฐ์ 20
19 ม. 1/6 3 35840 เด็กชาย กิตติภพ ชื่นตระกูล 20
20 ม. 1/6 4 35877 เด็กชาย ปวริศร์ สุยานาง 20
21 ม. 1/6 13 35811 เด็กหญิง ธัญจิรา บุญเทพ 20
22 ม. 2/3 23 34983 เด็กหญิง นัชชา สุวรรณราช 20
23 ม. 2/3 24 34984 เด็กหญิง นันท์นภัส พีรนพวัฒน์ 20
24 ม. 2/3 26 34986 เด็กหญิง เปมิกา หนูทับ 20
25 ม. 2/3 28 34988 เด็กหญิง ภัทรานันท์ วงศ์ประทุม 20
26 ม. 2/4 17 35013 เด็กหญิง ชิดชนก ชัยภักดี 20
27 ม. 2/4 25 35023 เด็กหญิง ริณรฏา ถาวรวีรสกุล 20
28 ม. 3/3 1 34004 เด็กชาย กนกพล ประยงค์กุล 20
29 ม. 3/3 2 34005 เด็กชาย กฤติน อินอุ่นโชติ 20
30 ม. 3/3 17 34022 เด็กชาย แอนแธน อธิน บุณยนิตย์ 20
31 ม. 3/3 23 34028 เด็กหญิง ณัฐนพิน โสภา 20
32 ม. 3/4 10 34049 เด็กชาย ภัทรวุฒิ บุญประคม 20
33 ม. 3/4 15 34055 เด็กชาย ศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา 20
34 ม. 3/4 16 34056 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ เตชะวัฒนกิจกุล 20