โครงงานคณิตศาสตร์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/13 13 35250 เด็กชาย นฤภัทร มาลินทา 20
2 ม. 1/13 25 35365 เด็กชาย ภครพล พวงสมบัติ 20
3 ม. 1/13 28 35503 เด็กชาย อติชาติ เสือสวัสดิ์ 20
4 ม. 2/12 17 34528 เด็กชาย จิรเมธ แซ่จั่น 20
5 ม. 2/12 20 34545 เด็กชาย ภานุกร น้อยแรม 20
6 ม. 2/13 1 34278 เด็กชาย ณัฐพล บุตรสอน 20
7 ม. 2/13 4 34405 เด็กชาย ศุภณัฐ ต้องจิตร 20
8 ม. 2/13 8 34458 เด็กชาย ปฏิภาณ โฆษิตพิทักษ์พงศ์ 20
9 ม. 2/13 10 34470 เด็กชาย ธานินทร์ แพรประเสริฐ 20
10 ม. 2/13 11 34478 เด็กชาย เมธาวี บุญมีประเสริฐ 20
11 ม. 2/13 15 34514 เด็กชาย เพชรชระ สวยสด 20
12 ม. 2/13 16 34520 เด็กชาย ราชพฤกษ์ พุ่มศรี 20
13 ม. 2/13 17 34521 เด็กชาย จิราวัฒน์ ผายสุวรรณ 20
14 ม. 2/13 20 34575 เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภา 20
15 ม. 2/13 21 34583 เด็กชาย ธนรัตน์ ไชยทองศรี 20
16 ม. 4/10 8 32972 นาย ธนวิทย์ สุขเจริญ 20
17 ม. 4/12 24 32977 นาย พัชรพล เนตร์ทิพย์ 20
18 ม. 4/13 24 32971 นาย ณัฐวินท์ พินชุนศรี 20
19 ม. 4/13 25 32982 นาย สรัณย์ แซ่โค้ว 20