คิดเลขเร็ว(ม.ปลาย)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/2 18 35001 นาย ณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ 20
2 ม. 4/4 2 32502 เด็กชาย พสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริ 20
3 ม. 4/4 12 35550 นาย ภัทรดนัย โอมาก 20
4 ม. 4/4 16 35554 นาย ณัชกฤช ชาไทย 20
5 ม. 4/7 6 32496 นาย ณภัทร กุลไพจิตร 20
6 ม. 4/8 1 32492 นาย กิตตินันท์ คำภูษา 20
7 ม. 5/2 5 31658 นาย พีรพัฒน์ ถิ่นใหญ่ 20
8 ม. 5/3 1 31657 นาย พรหมพัฒน ก่วยเกียรติกุล 20
9 ม. 5/3 2 31662 นาย อธิษฐ์ อริยะตา 20
10 ม. 5/3 23 31700 นางสาว ขวัญจิรา จันทะมาตย์ 20
11 ม. 5/5 17 32368 นาย ธนาดล จงประสิทธิ์สุข 20
12 ม. 5/5 19 34667 นาย เจษฎา เจียรจิตอารีย์ 20
13 ม. 5/5 20 34669 นาย ชิติพัทธ์ ช่างเจรจา 20
14 ม. 5/5 22 35621 นาย พชรดนัย สำรวมจิต 20
15 ม. 5/6 12 31984 นาย นนทัช คงดี 20
16 ม. 5/6 22 35622 นาย รพีพัฒ โอมาก 20
17 ม. 5/11 1 31629 นาย ภัททพงศ์ โพธิ์ศรี 20
18 ม. 6/3 13 31206 นาย ปารเมศ ไตรรัตนาพันธุ 20
19 ม. 6/6 16 31203 นาย นันท์พิพัฒน์ วงศ์เทศ 20
20 ม. 6/6 32 31045 นางสาว สราญ กปิตถา ณ อยุธยา 20
21 ม. 6/6 39 31128 นางสาว ชนกานต์ พรมจารีย์ 20
22 ม. 6/7 30 30993 นางสาว สิรินยา กำยาน 20
23 ม. 6/7 46 33912 นางสาว ศุทธินี กันตะนันท์ 20
24 ม. 6/11 31 31227 นางสาว พรกมล ปาหุไณยกุล 20
25 ม. 6/13 21 33884 นาย มหกฤต ชุลหเสวี 20