คณิตคิดเร็วม.ต้นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 22 35772 เด็กหญิง พรหมมาศ หมื่นไธสง 20
2 ม. 1/5 5 35850 เด็กชาย สหพันธ์ เหลี่ยมมณี 20
3 ม. 1/5 20 35833 เด็กหญิง กรรพี เอกภาพันธ์ 20
4 ม. 1/5 22 35842 เด็กหญิง วริยา เข็มทองคำ 20
5 ม. 1/8 9 35857 เด็กชาย อาศิระ วงษ์บัวแก้ว 20
6 ม. 1/10 15 36021 เด็กชาย นนทพัทธ์ พรมสาร 20
7 ม. 1/10 16 36025 เด็กชาย ธนธรณ์ วงศ์หนองแวง 20
8 ม. 1/10 20 35970 เด็กหญิง นภัสสร จันทร์โอทาน 20
9 ม. 1/10 26 35982 เด็กหญิง อารดา นนตะพันธ์ 20
10 ม. 1/10 27 35986 เด็กหญิง มัทนัน สงวนวงษ์ 20
11 ม. 1/10 35 36009 เด็กหญิง พรรณวษา จาดจ่าง 20
12 ม. 1/10 37 36017 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เลิศลักษณ์ศิริกุล 20
13 ม. 1/10 38 36020 เด็กหญิง ฐิติภัทร ประภาษี 20
14 ม. 1/13 8 36140 เด็กชาย เนติชัย นวลคำป้อ 20
15 ม. 2/5 1 35052 เด็กชาย ก้องภพ สุรนันท์ 20
16 ม. 2/5 2 35053 เด็กชาย ก้องภพ นาราอัสนีกร 20
17 ม. 2/5 5 35116 เด็กชาย ชัยณรงค์ พูลผล 20
18 ม. 2/5 6 35125 เด็กชาย ชิษณุชา เอี่ยมทอง 20
19 ม. 2/5 7 35141 เด็กชาย ณฐกร สีรยาภรณ์ 20
20 ม. 2/5 11 35211 เด็กชาย ธนวิน สุทธิสุนทร 20
21 ม. 2/5 12 35212 เด็กชาย ธนสาร วิสุทธิปราชญ์ 20
22 ม. 2/5 13 35271 เด็กชาย บรรนค์วัษษ์ พันธนียะ 20
23 ม. 2/5 17 35409 เด็กชาย รัชชานนท์ จำปาทิพย์ 20
24 ม. 2/5 20 35506 เด็กชาย อนันตชาติ แป้นสด 20
25 ม. 2/5 28 35179 เด็กหญิง ณิชชาอร แซ่เหยา 20
26 ม. 2/5 30 35192 เด็กหญิง ทรรศิกา กวางเส็ง 20
27 ม. 2/5 32 35289 เด็กหญิง ปณิตา จารุจิตร 20
28 ม. 2/5 33 35292 เด็กหญิง ปภัชญา พรมคุณ 20
29 ม. 2/5 43 35407 เด็กหญิง รักษิณา อินทรประชา 20
30 ม. 2/6 19 35057 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หมายสม 20
31 ม. 2/6 22 35104 เด็กหญิง ชนัญชิตา ทองจันทร์ 20
32 ม. 2/6 25 35152 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี กลัดบุบผา 20
33 ม. 2/6 27 35185 เด็กหญิง ดวงกมล มีวิริยกุล 20
34 ม. 2/6 31 35260 เด็กหญิง นาตาลี จังคศิริ 20
35 ม. 2/6 40 35374 เด็กหญิง ภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพา 20
36 ม. 2/6 47 35485 เด็กหญิง สุพิชชา ดาปาน 20
37 ม. 2/6 48 35512 เด็กหญิง อภิสรา เชยสุวรรณ 20
38 ม. 2/9 10 35231 เด็กชาย ธันยา วรมงคล 20
39 ม. 2/9 29 35311 เด็กหญิง ปานชีวา ศรีจันทร์ 20
40 ม. 2/10 19 35504 เด็กชาย อธิน อรุณโชคไพศาล 20
41 ม. 2/10 33 35336 เด็กหญิง พรรณภัทร รูปไข่ 20
42 ม. 2/12 17 35265 เด็กชาย นิธิวัฒน์ แซ่ลี้ 20
43 ม. 2/12 22 35376 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ภู่อร่าม 20
44 ม. 2/12 26 35463 เด็กชาย สรวิชญ์ เกิดพิน 20
45 ม. 2/13 30 35036 เด็กหญิง กมลทิพย์ เปรมฤทัย 20
46 ม. 2/13 32 35089 เด็กหญิง จันทัปปภา นันทะพรม 20
47 ม. 2/13 34 35160 เด็กหญิง ณัฐชา แซ่ตั้ง 20
48 ม. 2/13 37 35262 เด็กหญิง น้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ 20
49 ม. 2/13 46 35645 เด็กหญิง ณัฐภา กาลาศรี 20
50 ม. 3/5 2 34148 เด็กชาย วริศ เลี้ยงรัตนานนท์ 20
51 ม. 3/5 3 34161 เด็กชาย ณัฐวัชร วิเศษกุล 20
52 ม. 3/5 4 34162 เด็กชาย มนัสวิน ศรีวรพรรณ์ 20
53 ม. 3/5 8 34191 เด็กชาย พีรเดช ชำนาญดี 20
54 ม. 3/5 11 34224 เด็กชาย ฐานิสร์ กลีบรักซ้อน 20
55 ม. 3/5 19 34373 เด็กชาย จักรชลัช ทวีกิติกุล 20
56 ม. 3/5 22 34425 เด็กชาย ภัคพล หวังเอกกวิน 20
57 ม. 3/9 29 34248 เด็กหญิง ปิยากร สมันยี 20
58 ม. 3/9 48 34417 เด็กหญิง มุขรินทร์ คำศรี 20
59 ม. 2/9 49 36302 เด็กหญิง วิมลณัฐ สังฆะมณี 20