เพชรประดู่แดงNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/3 24 34983 เด็กหญิง นัชชา สุวรรณราช 20
2 ม. 1/3 31 34991 เด็กหญิง สมิตรา เมธวัจน์ 20
3 ม. 1/4 3 34998 เด็กชาย ชินพัฒน์ เม่งเฮงสูน 20
4 ม. 1/4 4 34999 เด็กชาย ณธรรม อังกูรสถาพรชัย 20
5 ม. 1/4 9 35005 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พูลสมบัติ 20
6 ม. 1/4 15 35163 เด็กชาย ณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรือง 20
7 ม. 1/4 17 35013 เด็กหญิง ชิดชนก ชัยภักดี 20
8 ม. 1/4 29 35027 เด็กหญิง ศิริภา พากเพียร 20
9 ม. 2/3 1 34004 เด็กชาย กนกพล ประยงค์กุล 20
10 ม. 2/3 17 34022 เด็กชาย แอนแธนอธิน บุณยนิตย์ 20
11 ม. 2/3 23 34028 เด็กหญิง ณัฐนพิน โสภา 20
12 ม. 2/3 27 34032 เด็กหญิง นันท์ธีรา กิตติมงคลชัย 20
13 ม. 2/3 31 34036 เด็กหญิง มณีณัฐฐา มาณีย์สิริ 20
14 ม. 2/4 2 34041 เด็กชาย กฤษณ์กมล อาจคงหาญ 20
15 ม. 2/4 7 34046 เด็กชาย ปภพ แสงดาว 20
16 ม. 2/4 9 34048 เด็กชาย พิชญดิฏฐ์ วศินานนท์ 20
17 ม. 2/4 10 34049 เด็กชาย ภัทรวุฒิ บุญประคม 20
18 ม. 2/4 12 34051 เด็กชาย ภูมินทร์ เชี่ยวสมุทร 20
19 ม. 2/4 14 34053 เด็กชาย พงศพัศ มะหะมัด 20
20 ม. 2/4 15 34055 เด็กชาย ศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา 20
21 ม. 2/4 16 34056 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ เตชะวัฒนกิจกุล 20
22 ม. 2/4 20 34058 เด็กหญิง กิตติกานต์ กิตติญาโณ 20
23 ม. 2/4 23 34062 เด็กหญิง ฐิตาภา สุนทรคงตระกูล 20
24 ม. 2/4 28 34070 เด็กหญิง พีรชาฎา ลิ้มตระกูล 20
25 ม. 2/10 9 34440 เด็กชาย จารุวิทย์ นาคคำ 20
26 ม. 2/10 16 34517 เด็กชาย พนัชกร สายสมบัติ 20
27 ม. 2/10 17 34519 เด็กชาย ยศภัทร บัวสุข 20
28 ม. 2/10 20 34549 เด็กชาย เศรษฐกานต์ รัตนะ 20
29 ม. 2/10 23 34564 เด็กชาย เทพพระกาฬ จรรยากร 20
30 ม. 3/3 1 33290 เด็กชาย ธนาธิปัตย์ ยศขำ 20
31 ม. 3/3 6 33302 เด็กชาย ธนบูรณ์ วิศรียา 20
32 ม. 3/3 9 33309 เด็กชาย กุลชัย บุญริ้ว 20
33 ม. 3/3 10 33312 เด็กชาย วีรากร หาญพัฒนากิจ 20
34 ม. 3/3 11 33324 เด็กชาย ปุญญา คูจิระประเสริฐ 20
35 ม. 3/3 12 33370 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สุรเกียรติกำจร 20
36 ม. 4/3 45 35545 นางสาว อังสนา เมฆลอย 20