คณิตนันทนาการNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/4 25 35023 เด็กหญิง ริณรฎา ถาวรวีรสกุล 20
2 ม. 1/9 14 35360 เด็กชาย พีรัช มินเจริญ 20
3 ม. 1/9 20 35090 เด็กหญิง จิตตราพร แสงทวี 20
4 ม. 1/9 23 35103 เด็กหญิง ชนสรณ์ ทองเจริญ 20
5 ม. 1/10 20 35045 เด็กหญิง กฤติยากร รุกขพันธ์ 20
6 ม. 1/10 47 35492 เด็กหญิง สุรัสวดี บุญจันทร์ 20
7 ม. 1/11 8 35203 เด็กชาย ธนธรรศ นิ่มงาม 20
8 ม. 1/11 10 35240 เด็กชาย ธีรดนย์ เดชหาญสถิต 20
9 ม. 1/11 11 35243 เด็กชาย ธีรภัทร สาลีวิเศษกุล 20
10 ม. 1/11 12 35248 เด็กชาย นริศ เชื้ออ่าว 20
11 ม. 1/11 16 35369 เด็กชาย ภัณธน ประเสริฐ 20
12 ม. 1/11 24 35479 เด็กชาย สุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ 20
13 ม. 3/11 2 33379 เด็กชาย ธนันธร เตชะนอก 20
14 ม. 3/11 4 33451 เด็กชาย วรเมธ ช้างเนียม 20
15 ม. 3/11 9 33604 เด็กชาย กฤษนล เนียมสอน 20
16 ม. 3/11 11 33617 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ สันติธัญญาโชค 20
17 ม. 3/11 12 33672 เด็กชาย พลพล ธรรมบุรมย์ 20
18 ม. 3/11 14 33698 เด็กชาย วิชญะ สุภาสุด 20
19 ม. 3/11 16 33742 เด็กชาย ชนินทร สระแก้ว 20
20 ม. 3/11 20 33809 เด็กชาย ธนกฤต คงฉ้ง 20
21 ม. 4/13 27 33965 นาย ปัณณทัต วงศ์มาลาวณิช 20
22 ม. 5/11 30 31791 นางสาว กมลวรรณ ศรีกลิ่น 20
23 ม. 5/11 32 31797 นางสาว ดวงกมล เข็มเพ็ชร 20
24 ม. 5/11 35 31812 นางสาว สิริวรรณ หมิ่งทอง 20
25 ม. 5/11 40 31951 นางสาว ปัญญาพร งามขึม 20
26 ม. 5/11 41 31964 นางสาว หิรัญรัตน์ ศรีเงินงาม 20
27 ม. 5/11 47 33209 นางสาว ปภัสสร วุฒิพงษ์ 20
28 ม. 6/1 12 31214 นาย อุกฤษฎ์ ส.ศรีสุพรรณ์ 20
29 ม. 6/1 38 31502 นางสาว พัฒน์นรี มงคลปิยวัฒน์ 20
30 ม. 6/2 36 31046 นางสาว สายใจ รอดบำรุง 20
31 ม. 6/2 41 31180 นางสาว ธัญสร แสงแก้ว 20
32 ม. 6/2 43 31383 นางสาว นรกมล กกหอม 20
33 ม. 6/2 47 33926 นางสาว สุธิดา กองสำลี 20
34 ม. 6/13 40 31402 นางสาว ศิริประภา วรราช 20