พับกระดาษไร้กาวNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 6 35002 เด็กชาย ปัณณทัต อันเพ็ชรดี 20
2 ม. 1/4 12 35009 เด็กชาย วรรณธัต เพชรรักษ์ 20
3 ม. 2/6 4 34152 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สายศร 20
4 ม. 2/8 35 34287 เด็กหญิง ศตพร พิมพ์ประเสริฐ 20
5 ม. 3/7 50 34838 เด็กหญิง ธมนพรรณ ธงศิลา 20
6 ม. 3/9 3 33436 เด็กชาย ชานน ศรีจันทร์ 20
7 ม. 3/9 5 33488 นาย พุฒิพงศ์ พานิช 20
8 ม. 3/9 6 33509 เด็กชาย กฤตเมธ เสื่องศิริ 20
9 ม. 3/9 7 33520 เด็กชาย ศุภณัฐ ยิ่งยง 20
10 ม. 3/9 9 33570 เด็กชาย ติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ 20
11 ม. 3/9 12 33660 เด็กชาย ปณต กุศลสัตย์ 20
12 ม. 3/9 14 33691 เด็กชาย องค์กร ทองพิทักษ์ 20
13 ม. 3/12 28 33465 เด็กหญิง ธมนวรรณ ธงศิลา 20
14 ม. 3/12 35 33599 เด็กหญิง ชนากานต์ คงดี 20
15 ม. 3/12 38 33656 เด็กหญิง แพรวรินทร์ ชาไชย 20
16 ม. 3/12 39 33677 เด็กหญิง นันท์นภัส กันทะขู้ 20
17 ม. 3/12 46 33766 เด็กหญิง ทักษพร นาคประเสริฐ 20
18 ม. 4/4 17 31764 นางสาว อรนลิน สุขสบาย 20
19 ม. 5/2 7 31661 นาย วศกร วงษ์สุวรรณ 20
20 ม. 5/2 8 31707 นาย นฤปนาท พงษ์เฉลิม 20
21 ม. 5/2 17 31634 นางสาว กัญญาณัฐ วิจิตรโอฬาร 20
22 ม. 5/2 18 31635 นางสาว จารุวรรณา เรืองโรจน์ 20
23 ม. 5/2 20 31645 นางสาว วริศรา เพ็งพุก 20
24 ม. 5/2 21 31666 นางสาว ฐิติกาญจน์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 20
25 ม. 5/2 22 31679 นางสาว สุชานาฎ รอดดี 20
26 ม. 5/2 23 31691 นางสาว พรปวีณ์ จิตประสาน 20
27 ม. 5/2 24 31733 นางสาว กัลยรักษ์ แก้วพรหม 20
28 ม. 5/2 26 31743 นางสาว นันทิกานต์ ลีลาศรีสิริ 20
29 ม. 5/2 27 31745 นางสาว บุษกร รัตนเศวตศักดิ์ 20
30 ม. 5/2 29 31748 นางสาว พิมพ์มาดา นามอาษา 20
31 ม. 5/2 30 31756 นางสาว ศศิพิมพ์ รัตนยา 20
32 ม. 5/2 31 31758 นางสาว ศุภมาส บุญเชิด 20
33 ม. 5/3 29 31753 นางสาว วจี มนตรี 20
34 ม. 5/4 11 31933 นาย วิทวัส คมสรรพ์ 20
35 ม. 5/4 19 31675 นางสาว วิภาศิณี ไช่ 20
36 ม. 5/4 24 31735 นางสาว ชลธิดา พูลผล 20
37 ม. 5/4 28 31752 นางสาว ลลิตภัทร เอี่ยมพรสิน 20
38 ม. 5/8 26 31732 นางสาว กฤติยา จาดี 20