พับกระดาษไร้กาวNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 15 35734 เด็กชาย ณัฏฐภัสส์ พลายแก้ว 20
2 ม. 1/3 29 35746 เด็กหญิง ธนวรรณ ยุทธนากุล 20
3 ม. 1/8 33 35887 เด็กหญิง อินทุ์อร มโนรัตน์ 20
4 ม. 1/9 20 35901 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ ฟักศรีเมือง 20
5 ม. 1/9 30 35943 เด็กหญิง ลภัสรดา ศิริเกษ 20
6 ม. 1/9 35 35954 เด็กหญิง ยินดี แย้มจำนงค์ 20
7 ม. 1/10 25 35978 เด็กหญิง ธวัลพร ภู่กำจัด 20
8 ม. 2/9 16 35501 เด็กชาย อชิระ สุนทรบูรณสุข 20
9 ม. 2/12 24 35441 เด็กชาย วีรวิชญ์ วัฒนะเดชประเสริฐ 20
10 ม. 3/4 12 34051 เด็กชาย ภูมินทร์ เชี่ยวสมุทร 20
11 ม. 3/9 47 34411 เด็กหญิง จิรภิญญา วงศ์ก้อม 20
12 ม. 3/11 1 34260 เด็กชาย ปิยวัส ชัยวัลลภ 20
13 ม. 3/11 9 34455 เด็กชาย พีรพล พิกุลแก้ว 20
14 ม. 3/11 18 34553 เด็กชาย สิทธวีร์ บุญเกิ่ง 20
15 ม. 6/2 7 31661 นาย วศกร วงษ์สุวรรณ 20
16 ม. 6/2 8 31707 นาย นฤปนาท พงษ์เฉลิม 20
17 ม. 6/2 17 31634 นางสาว กัญญาณัฐ วิจิตรโอฬาร 20
18 ม. 6/2 21 31666 นางสาว ฐิติกาญจน์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 20
19 ม. 6/2 22 31679 นางสาว สุชานาฎ รอดดี 20
20 ม. 6/2 23 31691 นางสาว พรปวีณ์ จิตประสาน 20
21 ม. 6/2 26 31743 นางสาว นันทิกานต์ ลีลาศรีสิริ 20
22 ม. 6/2 30 31756 นางสาว ศศิพิมพ์ รัตนยา 20
23 ม. 6/4 11 31933 นาย วิทวัส คมสรรพ์ 20
24 ม. 6/4 19 31675 นางสาว วิภาศิณี ไช่ 20