คณิตนันทนาการNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 28 35745 เด็กหญิง แทนขวัญ สัตตรัตน์พงษ์ 20
2 ม. 1/8 31 35878 เด็กหญิง กุลธิดา เจริญคุณาบุตร 20
3 ม. 1/9 34 35952 เด็กหญิง รรรรรร บารมีเจริญ 20
4 ม. 1/10 3 35991 เด็กชาย สุวิจักขณ์ กุลฉัตรานนท์ 20
5 ม. 1/10 5 35996 เด็กชาย ธีรวัฒญ์ รุ่งสว่าง 20
6 ม. 1/10 8 36002 เด็กชาย อภิวัชร์ ปัณฐธนาพัฒน์ 20
7 ม. 1/10 10 36005 เด็กชาย เจษฎาพิพัฒณ์ แดงดีเลิศ 20
8 ม. 1/10 12 36014 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ชำนาญปืน 20
9 ม. 2/6 6 35246 เด็กชาย นภทีป์ เพชรยาบาล 20
10 ม. 2/6 8 35263 เด็กชาย นิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ 20
11 ม. 2/8 2 35098 เด็กชาย จิราวัฒน์ รอดแก้ว 20
12 ม. 2/8 5 35290 เด็กชาย ปพน เพ็งเรือง 20
13 ม. 2/8 16 35469 เด็กชาย สิรธีร์ ผอบทอง 20
14 ม. 2/8 18 35493 เด็กชาย สุริยะมงคล อภิสิงหธวัช 20
15 ม. 2/8 46 35486 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ 20
16 ม. 3/9 38 34366 เด็กหญิง สิริกร น่วมภักดี 20
17 ม. 3/9 40 34380 เด็กหญิง ชนากานต์ มูลศรี 20
18 ม. 3/9 44 34402 เด็กหญิง ธนิดา คงปราโมทย์ 20
19 ม. 4/2 37 33424 นางสาว กัญญพัชร เกียรติศิลปิน 20
20 ม. 4/3 13 33488 นาย พุฒิพงศ์ พานิช 20
21 ม. 4/4 14 33534 นาย บุริศร์ ชาติชำนิ 20
22 ม. 4/5 12 33775 นาย ภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ 20
23 ม. 4/5 34 33468 นางสาว ต้องรัก แช่มลือนาม 20
24 ม. 4/5 38 33561 นางสาว สุวภัทร ปกัญสิทธิ์ 20
25 ม. 4/6 3 33451 นาย วรเมธ ช้างเนียม 20
26 ม. 4/6 6 33507 นาย ธนกฤต ธรรมบุตร 20
27 ม. 4/6 10 33604 นาย กฤษนล เนียมสอน 20
28 ม. 4/7 20 33453 นางสาว พิมพ์อักษร ภูครองนาค 20
29 ม. 4/10 6 33485 นาย จิราวุฒ เลาหะจินดา 20
30 ม. 4/10 13 33589 นาย ธณภัทร์ ทองสิทธิ์ 20
31 ม. 4/10 17 33635 นาย ภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ 20
32 ม. 4/11 9 33726 นาย ภูตะวัน สมุหเสนีโต 20
33 ม. 4/11 36 33706 นางสาว ญาตาวี ทาเอื้อ 20
34 ม. 4/11 37 33740 นางสาว ธนพร เจริญโชติ 20
35 ม. 4/13 6 33781 นาย จักริน ยืดยาว 20
36 ม. 6/6 35 32078 นางสาว นริศรา ธำรงกิจวัฒนา 20
37 ม. 6/6 45 34655 นางสาว รัญชนา เลาหเลิศชัย 20
38 ม. 6/8 31 31807 นางสาว ภัทรพร เทียมอัมพร 20
39 ม. 6/8 35 32058 นางสาว สุจิตรา วังสาร 20
40 ม. 6/8 37 32127 นางสาว กุลสินี จังสิริมงคล 20
41 ม. 6/8 38 32166 นางสาว กนกพร เด่นสมุทร 20
42 ม. 6/8 40 32183 นางสาว รัญชิดา รัญสูงเนิน 20
43 ม. 6/8 43 34675 นางสาว ชุติกาญจน์ อุทัย 20
44 ม. 6/8 45 34884 นางสาว ปนัดดา พร้อมเพรียง 20
45 ม. 6/10 30 31912 นางสาว สุกัญญา ทิพผล 20
46 ม. 6/10 35 32050 นางสาว ปวีณา นิวาศานนท์ 20
47 ม. 6/10 36 32055 นางสาว ยศสวลี หลงรักษ์ 20
48 ม. 6/11 35 31812 นางสาว สิริวรรณ หมิ่งทอง 20
49 ม. 6/11 37 31861 นางสาว สร้อยสังวาณ เอี่ยมสุข 20
50 ม. 6/11 44 32073 นางสาว กรกมล เหมือนสังข์ดี 20
51 ม. 6/11 45 32236 นางสาว วรษมน แก้วจรัส 20
52 ม. 6/12 26 32229 นางสาว ภิญญาดา ชัยจรีนนท์ 20
53 ม. 2/8 23 36249 เด็กชาย ธนชาติ ทองพัด 20
54 ม. 2/8 22 35789 เด็กชาย วายุ สกุลธัญญลักษณ์ 20