คิดเลขเร็ว ม.ต้นNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 5 34964 เด็กชาย ธัญญวิสิทธิ์ อิสสริยาธิปัตย์ 20
2 ม. 1/3 7 34966 เด็กชาย ปัณณทัต นครภักดี 20
3 ม. 1/3 9 34969 เด็กชาย พฤทธพงศ์ ธรฤทธิ์ 20
4 ม. 1/3 14 34974 เด็กชาย ยุคลธร ไกรกิจราษฎร์ 20
5 ม. 1/3 15 34975 เด็กชาย รชธร อึ๊งภากรณ์ 20
6 ม. 1/3 16 34976 เด็กชาย อริญชย์ อริยะตา 20
7 ม. 1/3 17 35404 เด็กชาย รพีภัทร ปิยาสิรินทร์ 20
8 ม. 1/4 10 35006 เด็กชาย ภูสฤก ภูริมงคล 20
9 ม. 1/4 13 35010 เด็กชาย วรากร ลีพึ่งธรรม 20
10 ม. 1/5 1 35052 เด็กชาย ก้องภพ สุรนันท์ 20
11 ม. 1/5 2 35053 เด็กชาย ก้องภพ นาราอัสนีกร 20
12 ม. 1/5 3 35074 เด็กชาย กุศลิน แซ่ลิ้ม 20
13 ม. 1/5 5 35116 เด็กชาย ชัยณรงค์ พูลผล 20
14 ม. 1/5 6 35125 เด็กชาย ชิษณุชา เอี่ยมทอง 20
15 ม. 1/5 7 35141 เด็กชาย ณฐกร สีรยาภรณ์ 20
16 ม. 1/5 8 35186 เด็กชาย ดวิษ วิจิตรลักษณา 20
17 ม. 1/5 11 35211 เด็กชาย ธนวิน สุทธิสุนทร 20
18 ม. 1/5 12 35212 เด็กชาย ธนสาร วิสุทธิปราชญ์ 20
19 ม. 1/5 13 35271 เด็กชาย บรรนค์วัษษ์ พันธนียะ 20
20 ม. 1/5 16 35330 เด็กชาย พงษ์ณภัทร ชื่นพลี 20
21 ม. 1/5 26 35151 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมัครการ 20
22 ม. 1/5 36 35352 เด็กหญิง พิไลวรรณ เชิดชู 20
23 ม. 1/5 37 35363 เด็กหญิง เพ็ญพิชญา ทองลับแลง 20
24 ม. 1/5 38 35373 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ชุ้มดง 20
25 ม. 1/5 45 35423 เด็กหญิง วรรณวิเศษ ตันวงศ์ 20
26 ม. 1/5 47 35474 เด็กหญิง สุชญา บางต่าย 20
27 ม. 1/6 19 35057 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หมายสม 20
28 ม. 1/6 25 35152 เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี กลัดบุบผา 20
29 ม. 1/6 27 35185 เด็กหญิง ดวงกมล มีวิริยกุล 20
30 ม. 1/6 47 35485 เด็กหญิง สุพิชชา ดาปาน 20
31 ม. 1/6 48 35512 เด็กหญิง อภิสรา เชยสุวรรณ 20
32 ม. 1/12 21 35346 เด็กชาย พิเชฐพงศ์ คงวงศ์ 20
33 ม. 1/12 27 35463 เด็กชาย สรวิชญ์ เกิดพิน 20
34 ม. 1/13 43 35334 เด็กหญิง พรธีรา ขอผล 20
35 ม. 1/13 44 35378 เด็กหญิง ภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ 20
36 ม. 2/3 6 34010 เด็กชาย นิติภูมิ ภู่งามชื่น 20
37 ม. 2/3 16 34021 เด็กชาย อภิวัฒน์ ดามี 20
38 ม. 2/5 3 34161 เด็กชาย ณัฐวัชร วิเศษกุล 20
39 ม. 2/5 22 34425 เด็กชาย ภัคพล หวังเอกกวิน 20
40 ม. 2/6 8 34196 เด็กชาย วราเทพ ศรีนาค 20
41 ม. 2/6 11 34213 เด็กชาย ณัฐยศ โพธิ์ทิม 20
42 ม. 2/6 13 34242 เด็กชาย ชัชรินทร์ แสงศรี 20
43 ม. 2/6 14 34255 เด็กชาย พีรณัฐ พูลทอง 20
44 ม. 2/6 21 34340 เด็กชาย กานต์เมธี แสนโน 20
45 ม. 2/8 2 34170 เด็กชาย กัญจน์ เอี่ยมพรสิน 20
46 ม. 3/4 1 33325 เด็กชาย ณัฐภัทร ค้ำชู 20
47 ม. 3/4 5 33346 เด็กชาย ศุภกร แสงแก้ว 20
48 ม. 3/4 6 33349 เด็กชาย ธนยศ พิดา 20
49 ม. 3/4 8 33356 เด็กชาย กวิน เก่งเกตุ 20
50 ม. 3/4 9 33357 เด็กชาย แทนธรรม กาญจนางกูรพันธุ์ 20
51 ม. 3/4 10 33359 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ฐิติรัตน์สกุล 20
52 ม. 3/4 11 33371 เด็กชาย สาธิต คนเทศ 20
53 ม. 3/5 32 33514 นางสาว สุนิสา ส่องศรี 20
54 ม. 3/5 50 34000 เด็กหญิง ไพณิทธราภรณ์ เนียมสอน 20
55 ม. 3/9 15 33702 เด็กชาย นภัส ของทิพย์ 20