เสริมทักษะชีวิตNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/12 5 35084 เด็กชาย เควิน ยูบุญ ชิว 20
2 ม. 1/12 8 35119 เด็กชาย ชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ 20
3 ม. 1/12 9 35131 เด็กชาย ญาณกวี ศรีโยหะ 20
4 ม. 1/12 19 35277 เด็กชาย บูรพา อิ่มยืนยง 20
5 ม. 1/12 26 35449 เด็กชาย ศิรชัช นวมนาคะ 20
6 ม. 1/13 7 35201 เด็กชาย ธนกฤต บรรพศิลป์ 20
7 ม. 2/7 49 34531 เด็กหญิง วงศกร รามศิริ 20
8 ม. 2/10 11 34449 เด็กชาย ณัฐพล ทองมี 20
9 ม. 2/10 15 34516 เด็กชาย ชนาธิป ปั๋นคำ 20
10 ม. 2/10 25 34569 เด็กชาย นันทิพัฒน์ อุตมะ 20
11 ม. 2/11 2 34283 เด็กชาย ศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ 20
12 ม. 2/11 5 34350 เด็กชาย ปราการ บุญใส 20
13 ม. 2/11 6 34429 เด็กชาย ภูวดล สวัสดิ์มงคลกุล 20
14 ม. 2/11 8 34453 เด็กชาย พัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุล 20
15 ม. 2/11 9 34455 เด็กชาย พีรพล พิกุลแก้ว 20
16 ม. 2/11 11 34461 เด็กชาย ณัฐภัทร ดาปาน 20
17 ม. 2/11 12 34469 เด็กชาย ธนาดล แสงเพ็ญพราว 20
18 ม. 2/11 13 34479 เด็กชาย เจษฎา ฮับหลี 20
19 ม. 2/11 16 34510 เด็กชาย จิตรภาณุ เปล่งสะอาด 20
20 ม. 2/11 17 34513 เด็กชาย อดิศักดิ์ เพ็งบุบผา 20
21 ม. 2/11 18 34553 เด็กชาย สิทธวีร์ บุญเกิ่ง 20
22 ม. 2/11 20 34574 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ 20
23 ม. 2/14 1 33771 เด็กชาย สุพีรักษ์ ปัญญาปริญญาภรณ์ 20
24 ม. 2/14 2 34444 เด็กชาย เตชินท์ มาเจริญ 20
25 ม. 2/14 4 34484 เด็กชาย ดุสิต เสริฐคัมภ์ศร 20
26 ม. 2/14 5 34512 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสว 20
27 ม. 2/14 7 34546 เด็กชาย ธนารักษ์ พัดทอง 20
28 ม. 2/14 11 34593 เด็กชาย พุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ 20
29 ม. 2/14 29 34990 เด็กชาย ณัฐชนน ทัศนนพนันท์ 20
30 ม. 2/14 30 35618 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ สารธรรมมากุล 20
31 ม. 2/14 31 35624 เด็กชาย สิริวัฒน์ เจนอัศวเมธี 20
32 ม. 2/13 1 34278 เด็กชาย ณัฐพล บุตรสอน 20
33 ม. 2/13 5 34405 เด็กชาย ศุภณัฐ ต้องจิตร 20
34 ม. 2/13 5 34405 เด็กชาย ศุภณัฐ ต้องจิตร 20