นักกลอนอักษรสยามNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/9 5 35916 เด็กชาย ฉัตรณรงค์ พานโคตร 20
2 ม. 1/13 33 36147 เด็กหญิง กนกรดา พังโพธิ์ 20
3 ม. 2/8 33 35176 เด็กหญิง ณิชกานต์ ปัจเวก 20
4 ม. 2/8 36 35282 เด็กหญิง ปฏิพร ติละ 20
5 ม. 2/13 31 35044 เด็กหญิง กฤตรมณ อินอุ่นโชติ 20
6 ม. 2/13 45 35380 เด็กหญิง ภิญญาพัชร์ ก้อนบาง 20
7 ม. 3/7 11 34265 เด็กชาย บูรพา สกุลธัญญลักษณ์ 20
8 ม. 3/7 23 34530 เด็กชาย พันธวัสส์ ใจชอบธรรม 20
9 ม. 4/7 11 33692 นาย ปริชญ ฉิมพลี 20
10 ม. 4/8 2 33519 นาย สิรวิชญ์ แซ่หลี 20
11 ม. 4/13 3 33670 นาย เทวา เจริญบุตร 20