ย้อนรอยภาษา "อยุธยา ออเจ้า"Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/13 18 36121 เด็กหญิง ภัทรภร พูลเพิ่ม 20
2 ม. 2/5 16 35330 เด็กชาย พงษ์ณภัทร ชื่นพลี 20
3 ม. 2/5 25 35140 เด็กหญิง ฐิรมน อุบลจินดา 20
4 ม. 2/8 30 35158 เด็กหญิง ณัฐชยา สัตย์ซื่อ 20
5 ม. 2/8 41 35413 เด็กหญิง รินรดา ดำรงค์สถิตย์ 20
6 ม. 2/8 44 35454 เด็กหญิง ศิริพรรษา ชาติดา 20
7 ม. 2/9 5 35166 เด็กชาย ณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ 20
8 ม. 2/9 19 35061 เด็กหญิง กัลย์สุดา ทองดี 20
9 ม. 2/9 20 35090 เด็กหญิง จิตตราพร แสงทวี 20
10 ม. 2/9 24 35137 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ตันเจริญ 20
11 ม. 2/9 25 35215 เด็กหญิง ธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ 20
12 ม. 2/9 26 35249 เด็กหญิง นรีกานต์ คำรังษี 20
13 ม. 2/9 27 35268 เด็กหญิง นิรดา ธนีเจริญ 20
14 ม. 2/9 28 35285 เด็กหญิง ปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ 20
15 ม. 2/9 31 35316 เด็กหญิง ปาลีนา เตียวต่อสกุล 20
16 ม. 2/9 39 35446 เด็กหญิง ศลิษา ตูพานิช 20
17 ม. 2/9 43 35484 เด็กหญิง สุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ 20
18 ม. 2/12 33 35124 เด็กหญิง ชิดชนก จันทร์ศรี 20
19 ม. 2/12 42 35436 เด็กหญิง วิภาพร แจ่มจันทร์ 20
20 ม. 2/12 46 35526 เด็กหญิง อารีย์วรรณ ภัควันต์ 20
21 ม. 3/7 46 34365 นางสาว สิริพักตร์ ประเสริฐสุข 20
22 ม. 3/8 27 34239 เด็กหญิง มนสิชา บุญกอง 20
23 ม. 3/8 29 34251 เด็กหญิง นันทนัท สายเสน่ห์ 20
24 ม. 3/9 8 34276 เด็กชาย อดิศักดิ์ ชักชวนวงศ์ 20
25 ม. 3/9 9 34290 เด็กชาย นพวิช อินอ่อน 20
26 ม. 3/9 10 34294 เด็กชาย รัฐนนท์ ทวีทรัพย์ 20
27 ม. 3/9 32 34317 เด็กหญิง กานต์ธิดา บุญโปร่ง 20
28 ม. 3/9 34 34326 เด็กหญิง สุธินันท์ ศรีนิล 20
29 ม. 3/9 36 34333 เด็กหญิง ศริญญา สิงหปุรางกูร 20
30 ม. 3/13 24 34270 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เทพี 20
31 ม. 3/13 25 34282 เด็กหญิง สายป่าน อุณวงค์ 20
32 ม. 3/13 47 34560 เด็กหญิง ศลิษา ขุสุวรรณ์ 20
33 ม. 4/2 23 33310 นางสาว ดวงหทัย จงจิตร 20
34 ม. 4/13 19 33548 นางสาว พรชนก วะนานาม 20
35 ม. 4/13 33 36257 นางสาว อภิชญา อิฐานูประธานะ 20
36 ม. 4/13 36 36265 นางสาว ญาณิศา ชื่นพลี 20
37 ม. 6/5 15 31986 นาย ปริภัทร บัณทิธาดาวิทย์ 20
38 ม. 6/5 29 31944 นางสาว ญาณิศา ทูโมสิก 20
39 ม. 6/5 37 34643 นางสาว ภวิกา สีหะวงษ์ 20
40 ม. 6/5 42 34657 นางสาว นริศรา อินดี 20