เสริมทักษะชีวิตNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 30 34989 เด็กหญิง มาริสา แสงจันทร์ 20
2 ม. 1/14 7 35157 เด็กชาย ณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจ 20
3 ม. 2/5 7 34180 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดอกผึ้ง 20
4 ม. 2/5 19 34373 เด็กชาย จักรชลัช ทวีกิติกุล 20
5 ม. 2/7 2 34160 เด็กชาย ศิวัช บุญรอด 20
6 ม. 2/7 4 34193 เด็กชาย ธนกร สุโพธิ์ 20
7 ม. 2/7 10 34264 เด็กชาย จิรสิน สีหล้า 20
8 ม. 2/7 13 34281 เด็กชาย ชัชชินท์ นวเพ็ญกุล 20
9 ม. 2/7 19 34404 เด็กชาย พานพบ สาริสระ 20
10 ม. 2/13 7 34457 เด็กชาย อนุชิต เนียมนิยม 20
11 ม. 2/13 29 34436 เด็กหญิง ตันหยง วงศ์เหลือง 20
12 ม. 2/13 50 34614 เด็กหญิง อัญชิสา บุญแพ 20
13 ม. 3/12 18 33808 เด็กชาย พีรนันท์ นาคไธสง 20
14 ม. 4/2 4 32537 นาย พสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ 20
15 ม. 4/11 5 32869 นาย นรบดี พร้อมสิ้น 20
16 ม. 4/11 6 32872 นาย นิธิโชติ เทศรอด 20
17 ม. 4/13 20 32868 นาย ธนากร ญาณพจน์ 20
18 ม. 5/2 37 31864 นางสาว สุพิตตา แจ้งเพชร 20
19 ม. 5/3 12 31825 นาย นรสิงห์ ขำเถื่อน 20
20 ม. 5/3 13 31830 นาย ภคพล จุ้ยเจริญ 20
21 ม. 5/10 7 31826 นาย นิติธร จันทร์วิทย์ 20
22 ม. 5/10 10 31836 นาย สหัสวรรษ พระประทุม 20
23 ม. 5/10 17 31971 นาย กฤษณะ ไชยเหล็ก 20
24 ม. 5/10 18 32018 นาย ธนานนท์ สิทธิวงศ์ 20
25 ม. 5/11 8 31839 นาย อนุสรณ์ ไชยคำร้อง 20
26 ม. 5/12 4 31935 นาย สหัสกานต์ นิธิศวรธัญญ์ 20
27 ม. 5/12 15 32193 นาย เอกพงศ์ เฟื่องฟู 20