ดนตรีสากล(สตริง)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 2/12 38 34477 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โรจน์ศิริสถิตย์ 20
2 ม. 2/12 41 34537 เด็กหญิง นริศรา คนเสงี่ยม 20
3 ม. 2/13 33 34471 เด็กหญิง ปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ 20
4 ม. 3/11 3 33423 เด็กชาย ภาธร โคลงฉันท์ 20
5 ม. 4/1 4 32493 เด็กชาย เจนธนรักษ์ อาภาจรัส 20
6 ม. 4/3 10 32967 นาย ฌล วรดี 20
7 ม. 4/4 9 32976 เด็กชาย พลภัทร สุเหร็น 20
8 ม. 4/4 10 34839 นาย อิทธิพัฒน์ ชูรา 20
9 ม. 4/4 15 35553 นาย กิตติภพ กิจดำเนิน 20
10 ม. 4/6 7 32507 นาย โสภณวิชญ์ เกิดพูล 20
11 ม. 4/6 16 32983 นาย อรรถวุฒิ ดวงตา 20
12 ม. 4/7 1 32438 นาย ปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ 20
13 ม. 4/7 10 32545 นาย อาทิตย์ เหมนุสรณานนท์ 20
14 ม. 4/7 11 32578 นาย รัชชภูมิ ไชยมิ่ง 20
15 ม. 4/7 28 32705 นางสาว ยวิษฐา เจือวงค์ 20
16 ม. 4/8 42 35567 นางสาว ภวิษฎาภรณ์ เชี่ยวตระการ 20
17 ม. 4/10 19 32648 นางสาว ปวีณา สอนเจริญ 20
18 ม. 4/13 5 32575 นาย ภัทรุตม์ สายเกต 20
19 ม. 4/13 10 32672 นาย พงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ 20
20 ม. 5/1 7 31692 นาย กฤษณพงศ์ คงสวัสดิ์ 20
21 ม. 5/1 13 31730 นาย สิปปกร สิรยากร 20
22 ม. 5/3 17 31638 นางสาว ธัญนาถ ทัดเจริญ 20
23 ม. 5/5 2 31783 นาย วรวิทย์ เชยสุวรรณ 20
24 ม. 5/5 47 34663 นางสาว อรกมล มุทาปรีชากุล 20
25 ม. 5/6 17 32165 นาย ศุภเชฎฐ์ พูลพันธ์ 20
26 ม. 5/6 20 34670 นาย เจนธีรจรัส อาภาจรัส 20
27 ม. 5/10 1 31777 นาย ปฐวี ปัญจกิจไพบูลย์ 20
28 ม. 5/10 2 31780 นาย พุฒิพงษ์ พันธ์สมบุญ 20
29 ม. 5/10 3 31784 นาย วิภู ยานุกูล 20
30 ม. 5/10 22 32038 นาย ศุภกร ดีประเสริฐ 20
31 ม. 5/11 4 31767 นาย กษิด์เดช พิกุลโสม 20
32 ม. 5/11 11 31936 นาย สิทธินนท์ วงศาสนธ์ 20
33 ม. 5/12 11 32164 นาย ภาคภูมิ ศรสุข 20
34 ม. 5/13 4 31989 นาย ศราวุธ รสไธสง 20
35 ม. 5/13 18 34681 นาย ชีวาวิชญ์ หลิน 20
36 ม. 5/13 39 34703 นางสาว วรินทร พลดงนอก 20
37 ม. 6/2 6 30958 นาย ธนภัทร มาตรสุโลก 20
38 ม. 6/2 18 31539 นาย นิธิศ เพ็ญทะเล 20
39 ม. 6/3 5 30911 นาย ภควัตร ศรานุรักษ์ 20
40 ม. 6/6 9 30999 นาย กรณัฐ ศิริสุขสวัสดิ์ 20
41 ม. 6/7 4 30870 นาย ปรมัตถ์ หล้าดี 20
42 ม. 6/8 36 31507 นางสาว ธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุข 20
43 ม. 6/10 19 32249 นาย ธีรภัทร์ วัตรเยื้อง 20
44 ม. 6/11 1 30960 นาย นิธิศ สมบัติรุจิรา 20
45 ม. 6/11 3 30968 นาย ศุภฤกษ์ อดิศัยธรรม 20
46 ม. 6/11 5 31012 นาย พชร ภูริภักดีสนอง 20
47 ม. 6/11 11 31119 นาย สหรัฐ หงษ์รัมย์ 20
48 ม. 6/12 1 30843 นาย ธนภัทธ์ ศักดิ์อุบล 20
49 ม. 6/13 2 31017 นาย ภานุพงศ์ อิ่มเกตุ 20
50 ม. 6/13 9 31193 นาย นัฐชนัย รัตน์สูงเนิน 20
51 ม. 4/13 นาย กรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์ 20