เพชรประดู่แดง (สอบแข่งขันคณิตศาสตร์)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/3 24 34983 เด็กหญิง นัชชา สุวรรณราช 20
2 ม. 1/3 32 34992 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ผันสูงเนิน 20
3 ม. 1/3 33 34993 เด็กหญิง สิริรัญญา แอบยิ้ม 20
4 ม. 1/4 4 34999 เด็กชาย ณธรรม อังกูรสถาพรชัย 20
5 ม. 1/4 15 35163 เด็กชาย ณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรือง 20
6 ม. 1/4 17 35013 เด็กหญิง ชิดชนก ชัยภักดี 20
7 ม. 1/4 18 35014 เด็กหญิง ณัฎฐ์กฤตา ศิลปชัยศรี 20
8 ม. 1/4 23 35020 เด็กหญิง พรนภัส ตะนา 20
9 ม. 1/4 29 35027 เด็กหญิง ศิริภา พากเพียร 20
10 ม. 2/3 1 34004 เด็กชาย กนกพล ประยงค์กุล 20
11 ม. 2/3 17 34022 เด็กชาย แอนแธน อธิน บุณยนิตย์ 20
12 ม. 2/3 23 34028 เด็กหญิง ณัฐนพิน โสภา 20
13 ม. 2/3 27 34032 เด็กหญิง นันท์ธีรา กิตติมงคลชัย 20
14 ม. 2/3 31 34036 เด็กหญิง มณีณัฐฐา มาณีย์สิริ 20
15 ม. 2/4 3 34042 เด็กชาย กิตติธัชส์ ใจห้าว 20
16 ม. 2/4 7 34046 เด็กชาย ปภพ แสงดาว 20
17 ม. 2/4 10 34049 เด็กชาย ภัทรวุฒิ บุญประคม 20
18 ม. 2/4 12 34051 เด็กชาย ภูมินทร์ เชี่ยวสมุทร 20
19 ม. 2/4 14 34053 เด็กชาย พงศพัศ มะหะมัด 20
20 ม. 2/4 15 34055 เด็กชาย ศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา 20
21 ม. 2/4 16 34056 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ เตชะวัฒนกิจกุล 20
22 ม. 3/3 4 33295 เด็กชาย ติณณ์ คีรีรัตน์ 20
23 ม. 3/3 11 33324 นาย ปุญญา คูจิระประเสริฐ 20
24 ม. 3/3 22 33307 เด็กหญิง ณิชา เห็นงาม 20
25 ม. 3/3 29 33316 นางสาว สมหทัย ตันทรงเจริญ 20