เกมกระดาน คำคมNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/8 21 35815 เด็กหญิง ณรัญญญา มาศภากร 20
2 ม. 2/3 1 34960 เด็กชาย ชลสิทธิ พิพัฒน์นรพงศ์ 20
3 ม. 2/3 3 34963 เด็กชาย ธนาธิป บุญศักดิ์ 20
4 ม. 2/3 6 34966 เด็กชาย ปัณณทัต นครภักดี 20
5 ม. 2/3 14 34975 เด็กชาย รชธร อึ๊งภากรณ์ 20
6 ม. 2/8 17 35470 เด็กชาย สิรวัชญ์ หอมชื่น 20
7 ม. 2/8 24 35082 เด็กหญิง คุณัญญา เอโกมล 20
8 ม. 2/8 28 35139 เด็กหญิง ฐิติชญา ศิริโสม 20
9 ม. 2/8 29 35150 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียง 20
10 ม. 2/8 38 35370 เด็กหญิง ภัทรนันท์ แสงสารวัตร 20
11 ม. 2/11 19 35425 เด็กชาย วรายุส ผลพินิจ 20
12 ม. 4/4 2 33254 นาย จิรัฏฐ์ พูนวีรพันธ์ 20
13 ม. 4/4 12 33475 นาย วรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ 20
14 ม. 5/12 1 32564 นาย ณัฐพล สุจริต 20
15 ม. 5/12 3 32574 นาย พัสกร ดอนระหาญ 20
16 ม. 5/13 2 32565 นาย ดรัสวิน เกษดำรงพันธ์ 20
17 ม. 6/5 3 31786 นาย สหัสวรรษ ด่านมงคลทิพย์ 20
18 ม. 6/5 8 31885 นาย ศุภฤทธิ วิชัยเฉลิมวงศ์ 20
19 ม. 6/10 24 32116 นาย อุกฤษฎ์ สัญชัยศิริกูล 20
20 ม. 6/13 11 32176 นาย ติณณภพ สร้อยคำ 20
21 ม. 6/13 18 34702 นาย กรีฑา อัจฉรานิวัฒน์ 20